Kunnat energia- ja vesiyhtiöitä myymässä

Kes­ki­suo­ma­lai­nen-leh­ti ker­toi vii­me vii­kol­la, et­tä Jy­väs­ky­lä et­sii ve­siyh­ti­öl­leen ”ke­hit­tä­jä­kump­pa­nia” eli suo­mek­si sa­not­tu­na os­ta­jaa.

Kau­pun­gin ta­voit­tee­na on yh­ti­ön lii­ke­toi­min­nan ja tu­lok­sel­li­suu­den pa­ran­ta­mi­nen. Sel­vi­tys­ten pe­rus­teel­la os­ta­jia löy­tyi­si niin koti- kuin ul­ko­mail­ta­kin. Myös pan­doi­hin in­ves­toi­nut Äh­tä­rin kau­pun­ki on kaa­vail­lut ener­gia- ja ve­siyh­ti­ön­sä myyn­tiä. Kes­ki­suo­ma­lai­nen tie­si ei­len tiis­tai­na ker­toa, et­tä pan­da­kau­pun­gis­sa han­ke on py­säh­ty­nyt va­li­tuk­sen vuok­si.

Suo­men kun­nat ovat jo pit­kään pai­ni­neet ta­lou­son­gel­mien kans­sa. Maa­kun­nis­sa har­maan­tu­vil­la paik­ka­kun­nil­la kus­tan­nus­pai­nei­ta tuo­vat muun mu­as­sa so­si­aa­li- ja ter­veys- sekä van­hus­pal­ve­lut. Kas­vu­kau­pun­geis­sa kus­tan­nuk­sia taas tuo esi­mer­kik­si kas­va­van vä­es­tön vaa­ti­man uu­den inf­rast­ruk­tuu­rin, päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen ra­ken­ta­mi­nen sote-pal­ve­lui­den li­säk­si. Kun ve­ro­jen, mak­su­jen ja tak­so­jen sekä pal­ve­lui­den su­pis­ta­mi­sen tie on kul­jet­tu lop­puun, ra­han­tar­pees­sa kun­tien kat­seet kään­ty­vät hel­pos­ti muun omai­suu­den re­a­li­soin­nin suun­taan.

Ener­gia- ja ve­si­huol­to ovat koko yh­teis­kun­nan kan­nal­ta stra­te­gi­sia toi­mi­a­lo­ja, jo­ten nii­den myy­mi­nen var­sin­kin ul­ko­mai­siin yk­si­tyi­siin kä­siin oli­si san­gen ar­ve­lut­ta­vaa. Hy­väs­sä muis­tis­sa on myös se, kun val­ti­on enem­mis­tö­o­mis­ta­ma ener­gi­ayh­tiö For­tum Oyj myi säh­kö­ver­kot Ca­ru­na Oy:lle, min­kä pää­o­mis­tus on ve­ro­pa­ra­tii­sien kaut­ta ope­roi­vil­la ul­ko­mai­sil­la toi­mi­joil­la.

Jos ener­gia- ja ve­siyh­ti­öi­den omis­tus on ul­ko­mail­la ja ve­ro­pa­ra­tii­si­ket­ju­jen ta­ka­na, mi­ten voi­daan ol­la var­mo­ja sii­tä, kuka na­ru­ja taus­tal­la ve­te­lee? Mi­kä­li kun­nat pää­ty­vät sii­hen, et­tä ne myy­vät ener­gia- ja ve­siyh­ti­ön­sä, tu­li­si os­ta­jan vä­hin­tään ol­la vah­vat ko­ti­mai­set omis­tus­si­teet omaa­va toi­mi­ja.

tuomaskoivuniemi

Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistyksen ja Kauhajoen kirkkovaltuuston puheenjohtaja sekä journalisti ja nuorisoseuramies Kauhajoelta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu