Oma­va­rai­suus ja pai­kal­li­suus ko­ros­tu­vat ko­ro­na-ajas­sa

Maa­il­man­laa­jui­sen ko­ro­na­pan­de­mi­an myö­tä oma­va­rai­suu­den ja pai­kal­li­suu­den mer­ki­tys on ko­ros­tu­nut mo­nes­sa suh­tees­sa.

Suo­mes­sa ke­vääl­lä ko­et­tu lock­down oli muis­tu­tus sii­tä, et­tä tar­peen tul­len tääl­lä Itä­me­ren ta­ka­na mei­dän on pär­jät­tä­vä omil­lam­me, on kyse sit­ten ruo­as­ta, juo­mas­ta tai ener­gi­as­ta. Myös pai­kal­li­ses­ti saim­me huo­ma­ta, mikä mer­ki­tys oman pi­tä­jän ruo­an­tuo­tan­nol­la ja pal­ve­lu­y­ri­tyk­sil­lä on ar­jen su­ju­mi­sen kan­nal­ta. Oma on ai­na oma.

Pan­de­mi­an myö­tä olem­me huo­man­neet luon­non tar­jo­a­mat mah­dol­li­suu­det liik­ku­mi­seen. Esimerkiksi Kau­ha­jo­en ja lä­hi­a­lu­een kan­sal­lis­puis­tot ja luon­to­ret­ki­koh­teet ovat ol­leet ah­ke­ras­sa käy­tös­sä. Ge­o­park-sta­tuk­sen saa­nut Lau­ha­vuo­ren-Poh­jan­kan­kaan alue luo uu­sia mat­kai­lun ja yri­tys­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia, kun kau­ko­mai­den ve­to­voi­ma ko­ro­nan vuok­si on vä­hen­ty­nyt.

Jos­kus me tar­vit­sem­me ra­vis­te­lua, et­tä huo­maam­me, mi­ten hy­vin asi­at meil­lä ovat ja mitä mah­dol­li­suuk­sia meil­lä on ym­pä­ril­läm­me. Pan­de­mi­ak­rii­si on toi­saal­ta pai­kal­li­suu­den ja oma­va­rai­suu­den ohel­la nos­ta­nut ar­voon yh­tei­söl­li­syy­den ja mui­den ih­mis­ten aut­ta­mi­sen tar­peen, mis­tä on naa­pu­ri­a­pu oli yk­si esi­merk­ki.

Vas­taa­vaa yh­tei­söl­li­syyt­tä tar­vi­taan suu­res­sa mit­ta­kaa­vas­sa koko maa­il­mas­sa. Ko­ro­nak­rii­siä ja sen vai­ku­tuk­sia ei it­sek­kyy­del­lä ja röyh­key­del­lä tain­nu­te­ta, vaan se vaa­tii päät­tä­väis­tä ja avoin­ta yh­teis­työ­tä – ih­mis­ten ja val­ti­oi­den vä­lit­tä­mis­tä toi­nen toi­sis­taan ja yh­tei­ses­tä maa­pal­los­tam­me.

tuomaskoivuniemi

Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistyksen ja Kauhajoen kirkkovaltuuston puheenjohtaja sekä journalisti ja nuorisoseuramies Kauhajoelta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu