Veteraanipäivä koronan varjossa

Suo­mes­sa vie­te­tään en­si maa­nan­tai­na kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää. Tänä vuon­na tuli ku­lu­neek­si 80 vuot­ta tal­vi­so­dan päät­ty­mi­ses­tä, mikä oli­si ko­ros­ta­nut juh­la­päi­vän mer­ki­tys­tä. Ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si niin val­ta­kun­nal­li­set kuin pai­kal­li­set ve­te­raa­ni­päi­vän juh­lal­li­suu­det on pe­rut­tu. Isän­maan san­ka­rit – ve­te­raa­nit ja lo­tat – kuu­lu­vat ko­ro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­mään, jo­ten he viet­tä­vät tätä ta­sa­vuo­sijuh­la­päi­vää eris­tyk­sis­sä omis­sa ko­deis­saan.

Suo­mi ja suo­ma­lai­set elä­vät nyt en­sim­mäis­tä ker­taa sit­ten so­ta­vuo­sien poik­keu­so­lo­jen ai­kaa, mitä on kes­tä­nyt vä­hän yli kuu­kau­den päi­vät. So­tien jäl­keen syn­ty­neil­le su­ku­pol­vil­le ti­lan­ne on uu­si, kos­ka olem­me tot­tu­neet tu­le­maan ja me­ne­mään va­paas­ti, ei­kä elä­män ar­kea ole täs­sä mit­ta­kaa­vas­sa yh­teis­kun­nan toi­mes­ta ra­joi­tet­tu. Ve­te­raa­neil­le ja so­ta­vuo­det näh­neil­le ikäih­mi­sil­le so­peu­tu­mi­nen ny­ky­ti­lan­tee­seen ei ole ol­lut vai­ke­aa, sil­lä he eli­vät poik­keu­so­lois­sa vii­si vuot­ta.

So­tain­va­li­dien Vel­jes­liit­to, Suo­men So­ta­ve­te­raa­ni­liit­to ja Rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­liit­to jul­kai­si­vat äs­ket­täin vi­de­on, mis­sä so­ta­ve­te­raa­ni Ei­no Luos­ta­ri­nen an­toi ko­ro­na-päi­vä­käs­kyn, mis­sä hän ke­hot­ti ikä­pol­ven­sa ih­mi­siä py­sy­mään ko­to­na ko­ro­na-ai­ka­na. Vi­deo päät­tyy ve­te­raa­nin toi­von sa­noi­hin: ”Us­ko­kaa pois, kun toi­mim­me yh­des­sä rin­ta­mas­sa, tä­mä­kin tais­te­lu voi­te­taan vie­lä.”

Hy­vää Ve­te­raa­ni­päi­vää!

tuomaskoivuniemi

Etelä-Pohjanmaan Epilepsiayhdistyksen ja Kauhajoen kirkkovaltuuston puheenjohtaja sekä journalisti ja nuorisoseuramies Kauhajoelta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu