Venäjän armeijan opit Syyrian operaatioista – ja niiden hyödyntäminen

Venäjän armeijan opit Syyrian operaatioista – ja niiden hyödyntäminen

Avainsanat: Tilannekohtaiset yhtymät, kansainväliset taistelukoalitiot, varjo-armeijat, komento- ja kontrolli -tehokkuus, johtamisen ylivoima, taitelukokemusta omaavat kaaderit (kenttäkokemus kaikille prikaatin komentajista ylöspäin), aloite ja luovuus, target-sodankäynti, UAV ja UAV-torjuntakyky.

*

ISW eli Institut For Study of War julkaisi Military Learning & The Future of War -sarjassaan tammikuussa 2021 dr Macon Clarkin kokoaman katsauksen aiheesta Venäjän sotavoiman oppitunnin annit Syyriassa (The Russian Military´s Lessons Learned in Syria).

Tässä yhteenveto raportista. (transl. Huuska)

*

Venäjän armeija ja asevoimat tunnistaa joukkojen lähettämisen Syyrian sotatapahtumiin prototyyppisenä esimerkkinä siitä, mitkä vahvuustekijä toimivat tulevaisuuden sodissa käytettävien sotilasretkikuntien operaatioissa, joille on luonteenomaista koalitiopohjaisuus ja hybridipainotteinen toiminta.

Venäjän pääesikunta toteaa Syyriassa saatujen kokemusten korostavan Venäjän tarvetta kehittää uudenmallisia sotilaallisia kykyjä – erityisesti sijoitettaessa joustavia retkikuntajoukkoja ”rajoitettujen toimien” toteuttamiseksi ulkomailla.  Venäjän asevoimat käyttävät Syyriassa saatuja kokemuksia hyväkseen muokatakseen tulevia iskujoukkojaan joustavan ja tehokkaan sotilasretkikunnan kehittämiseksi (a flexible and effective expeditionary force).

Yhdysvaltain tulee välttää peilaamasta omia asevoimansa nykyaikaistamisen prioriteetteja – tai muiden sotilaallisen voiman kilpailijoiden, kuten Kiinan – Venäjän suuntaan.  Venäjän armeija tekee omia erillisiä valintojaan keskittymällä tiettyihin Syyrian sodan oppitunteihin, ja samalla hylkäämällä ja korostamalla joitain tiettyjä osa-alueita.  Nämä valinnat on optimoitu tukemaan venäläistä toimintakäsitystä, joka eroaa sekä Syyriaa edeltävistä Venäjän omista modernisointipyrkimyksitä että Yhdysvaltain omista uudistamistavoitteista.

Venäjän armeija opiskelee hyödyntämällä tapauskohtaisten yhtymien (ad hoc-coalition) ja varjo-armeijoiden (proxy foreces) käytöstä saatuja kokemuksia valmistautuessaan muodollisten yhtymien (formal coalitions) toiminnan koordinoimiseen tulevissa sodissa.

Kreml pyrkii täyttämään nämä tavoitteet varmistaakseen, että seuraava Syyrian oppeihin perustuva ”rajoitettu toiminta” (limited action), kuten Venäjän pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov asiaa kuva, voi hyödyntää muitakin kuin Venäjän virallisia joukkoja.  Kremlin valmistelut tässä suhteessa käsittävät koalitiotoiminnan harjoittelun sotaharjoituksissa ja Venäjän kansainvälisen sotilasyhteistyön laajentamisen – tavoitteenaan Kremlin mahdin heijastusvaikutusten vahventaminen.

*

Venäjän armeijan tärkein oppi Syyriasta on tarve saavuttaa ”johtajuuden ylivalta” (superiority of management) tulevaisuuden konflikteissa.  Venäläiset määrittävät johdon paremmuuden parempien päätösten tekemiseksi, ja nimenomaisesti nopeammin kuin vastustaja tekee sekä kykynä pystyä pakottamaan vastustajan toimimaan Venäjän päätöksenteon perusteella.

He väittävät, että johdon ylivoimaisuuden saavuttaminen on komentajien ammattitaidon keskeinen painopiste yhä nopeammissa ja monimutkaisemmissa konflikteissa.

Venäjän armeija arvioi, että ”komento ja hallinta” -tehokkuus (command and control -efficiency (C2)) on keskeinen ennustetekijä menestykselle nykyaikaisissa ja tulevissa sotilasoperaatioissa.

Monet venäläiset komento- ja hallintaopit ovat Venäjälle uusia, joskaan eivät mitenkään uusia innovaatioita modernissa sodankäynnissä, mutta tapa jolla Venäjän armeija nyt hyödyntää tehokkaasti Syyriasta saatuja oppeja korjatakseen omassa toiminnassaan olevia C2-tehokkuuden aukkoja länsimaiseen osaamiseen nähden.

Kreml optimoi Syyria kokemukset kehittääkseen koko Venäjän armeijaa.  Gerasimov pitää Syyrian sisällissotaa Venäjän armeijan ensisijaisena oppimislähteenä sodan tulevaisuutta varten ja optimoi Venäjän asevoiman hyödyt varmistamalla, että mahdollisimman monet upseerit saavat kokemusta osallistumisesta tähän oppimisponnisteluun.

Suurella osalla Venäjän vanhemmista upseerien luokasta on nyt kokemusta, jota tarvitaan Syyriassa saatujen oppien mukauttamisesta täytäntöön.  Venäjän sotaharjoitukset ovat vuodesta 2015 lähtien vakiinnuttaneet ja parantaneet mukautumista Syyrian oppeihin.  Venäjän kehitelmät Syyrian opeista etenivät nopeasti vuosina 2015 – 2020, ja monet tässä raportissa käsitellyt mukautukset on todennäköisesti sisällytetty ohjesääntöihin, mukaan lukien Venäjän vahvistettu maanpuolustussuunnitelma vuosille 2021 – 2025.

*

Venäjän armeijan valitsemat sovellukset Syyrian oppien (Syria lessons) hyödyntämisestä asettavat uusia haasteita Yhdysvalloille ja sen liittolaisille.

Yhdysvallat ei voi olettaa jatkuvien nykyaikaistamistoimiensa torjuvan Venäjän armeijan muuttuvia kykyjä hallita ja valvoa (command and control – C2) sotaretkiä ja vaihtuvia tilannekohtaisia yhtymiä.  Venäjän armeijan kehittäminen valitulla linjalla vaatii vielä paljon investointeja ja aikaa kaiken Syyriassa opitun soveltamiseksi käytäntöön.  Jos Yhdysvallat ei ryhdy toimiin tämän kehityksen torjumiseksi lähivuosina, Venäjän uusi Syyriasta peräisin oleva valmiuksien työkalupakki sulkee useita valmiuksia ja teknologisia aukkoja koskevat jälkeenjääneisyydet Yhdysvaltoihin ja Natoon nähden.

Yhdysvaltojen ei pidä aliarvioida Kremlin aikomusta suorittaa (jatkossakin) sotilaallisia interventioita Syyriassa nähdyn väliintulon mallin mukaisesti.  Kreml tunnistaa Syyrian erittäin onnistuneeksi – ja toistettavissa olevaksi – operaatioksi ja suunnittelee sotilasretkikunta-mallin käyttöönottoa uudeksi lisäykseksi Kremlin politiikkatyökalujen joukkoon.

Kreml soveltaa jo nyt Syyriassa saatuja kokemuksiaan osallistumiseensa Libyaan ja Vuoristo-Karabahiin.  Yhdysvaltojen on ylläpidettävä globaalia, joustavaa voima-asetelmaa Venäjän armeijan kohtaamiseksi.  Yhdysvaltain ei tarvitse sijoittaa omia sotajoukkojaan kaikkialle, missä Kreml voi harjoittaa retkikuntaoperaatioitaan, mutta sen on löydettävä ja kehitettävä liittolaistensa ja kumppaniensa armeijoita vastaamaan Venäjän uhkaan.  Venäjän sotilaallinen uhka ei rajoitu vain Eurooppaan, eikä sitä voida torjua pelkästään tavanomaisien aseiden käytöllä.

*

Venäjän armeijan Syyriassa opittujen opetusten soveltamiseen asettavat lukuisia haasteita Yhdysvalloille ja sen liittolaisille.

Yhdysvallat ei voi olettaa jatkuvien nykyaikaistamistoimiensa riittävän vastustamaan Venäjän armeijan muuttuvia kykyjä hallita ja valvoa sotaretkiä ja koota koalitioita.  Venäjän armeijan kehittäminen tavoitteisiinsa saakka vaatii vielä paljon investointeja – kuten edellä jo todettiin – ja aikaa. Mutta Venäjän armeija etenee nopeasti ja testasi jo vuonna 2020 järjestelmiä, jotka olivat teoreettisia vielä vuonna 2018.  Jos Yhdysvallat ei ryhdy toimiin tämän kehityksen torjumiseksi lähivuosina, Venäjän uusi Syyrian oppi ja sen pohjalle luotava työkalupakki sulkee tasoittaa useita valmiuksissa ja teknologiassa olevia eroja Yhdysvaltain ja Naton suhteen.

Yhdysvaltojen on asetettava etusijalle kyky torjua Venäjän pyrkimykset hankkia johtamisen ylivoima (superiority of management). Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten ei tarvitse kopioida tätä käsitettä, vaan heidän on kehitettävä ymmärrys siitä, mitä Venäjän armeija pitää upseeriensa keskeisenä taistelutehtävänä – lisätä oman päätöksentekonsa nopeutta ja vähentää vastustajiensa komento- ja valvontavalmiuksia.

Venäjän armeijan uusi taistelukokemuksen saanut kaaderi voi muuttaa Venäjän armeijan ajattelua ja tehokkuutta. Jokaisella Venäjän armeijan komentajalla ja melkein kaikilla rykmentin ja prikaatin tason yläpuolella olevilla upseereilla on nyt kokemusta Syyriasta. Venäjän armeijan käytäntö siirtää koko Venäjän esikunta Syyriaan varmisti, että Venäjän joukot kehittivät yksiköiden yhteenkuuluvuutta tehtävien neuvonnan aikana.

Kreml todennäköisesti hyödyntää koalitiokumppaneita tehokkaammin tulevissa taisteluoperaatioissa. Yhdysvaltojen olisi ryhdyttävä toimiin yhteistyön vahvistamiseksi Naton kanssa ja ulottamaan ulottuvuus muihin valtioihin, jotta Kremlin kykyä kasvattaa omia sotilaallisten sidostensa verkkoa kyettäisiin heikentämään. Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten tulisi myös kehittää menetelmiä vihollisliittojen hajottamiseksi, jota Yhdysvaltojen ei ole tarvinnut suorittaa viime sodissa.

Venäjän armeija tukee komentojärjestelmien teknistä nykyaikaistamista kampanjoimalla työskentelemään koko Venäjän komentokulttuurin uudistamiseksi. Venäjän pääesikunta on aloittamassa vaikeita ylisukupolvisia toimia aloitteellisuuden ja luovuuden lisäämiseksi kaikissa Venäjän upseeriryhmissä. Tulevat venäläiset upseerit osoittavat todennäköisesti suurempaa luovuutta ja joustavuutta kuin edeltäjänsä, ja Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten on vältettävä vanhentuneita arvioita ja Neuvostoliiton aikakaudelta periytyvien käsityksiä.

Venäjän armeija kehittää doktriineja, jotka tähtäävät tarkan iskukyvyn (täsmäiskujen suorittamiskyvyn, precicion strike) lisäämiseen, mutta näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä kalliita teknisiä investointeja. Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten on erityisesti ryhdyttävä toimiin logistiikan ja komentovarojen lisäämiseksi lieventääkseen Venäjän armeijan kehittymistä torjuntakyvyn ylittävälle tasolle. Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten tulisi lisäksi ylläpitää pakotteita, jotta Kremliltä riistetään resurssit, jotka ovat tarpeen kalliiden yritysjärjestelyohjelmien toteuttamiseksi.

*

Summa summarum

Venäjän armeija kehittää todennäköisesti valmiuksia haastaa länttä miehittämättömien ilma-alusten (UAV) käytössä. Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten tulisi valmistautua käyttämään droneja yhä vaarallisemmassa ilmatilassa. Modernisointiponnisteluissa on otettava huomioon Venäjän UAV:n ja UAV:n torjuntavalmiuksien lisääntyvä kehittyneisyys.

Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten on valmistauduttava kohtaamaan entistä tehokkaampi Venäjän armeija, joka aikoo kehittää edelleen retkikuntavalmiuksiaan ja niiden käyttöä koalitioympäristöissä. Venäjä on edelleen mukana Syyrian konfliktissa ja oppii siitä edelleen. Venäjän lisäkeskustelu ja ideoiden testaus, puhumattakaan lisää taistelukokemuksista, tarkentavat todennäköisesti monia mukautuksia, joita Venäjän armeija kehittää edelleen Syyriassa saatujen kokemusten perusteella. Venäjän armeijan oppiminen Syyriasta edistää Venäjän modernisointia; Yhdysvaltojen on ymmärrettävä tämä oppiminen ja sen tulee sopeutua vastaamaan Kremlin heittämiin haasteisiin tehokkaasti.

*

CONTINUE READING THE REPORT (PDF)

Return to the Military Learning & Future of War Homepage. 

The Russian Military’s Lessons Learned in Syria_0.pdf (understandingwar.org)

*

veikkohuuska
Ikaalinen

historianharrastaja, tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu