Miten yhteiskunnan eheyttä tuetaan

Yhteiskunnan tärkeä tavoite on huolehtia ihmisten hyvinvoinnista. Harkituilla päätöksillä voidaan estää eriarvoistumista, mikä menettely tukee yhteiskunnan eheyttä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää eri keinojen ja rahoittamisen pohtimista. On oltava huolellinen, kun päätetään organisaatioita koskevista suurista muutoksista. Tehtyjä päätöksiä on pystyttävä arvioimaan kriittisesti. Päätöksenteon valmisteluprosessi vie aikaa, jos tavoitteena on saavuttaa onnistuneita tuloksia. Tutkimustietoja on hyödynnettävä. Ekologiset ja sosioekonomiset taustatekijät on otettava huomioon seikkaperäisesti palvelujärjestelmien kokonaisuutta hahmotettaessa. Asiat mennevät oikeampaan suuntaan, jos kuullaan riittävästi asianosaisia. Yhteiskunnan laatua arvioitaessa on saatava tietoa myös työelämästä. Työn sisältöä on mietittävä eri ihmisryhmien hyvinvoinnin kannalta. Millaiset ovat maamme työolot ja henkilöstöpolitiikka yleensä verrattuna esimerkiksi naapurimaiden vastaaviin?

Työpaikkaedellytysten luominen, yrittäjyyskasvatus ja monikulttuurisuuden ymmärtäminen ovat työelämän asioita. Työllistyminen on yhteydessä koulutukseen. Koulutuksen on vastattava yhteiskunnan työelämän muutostarpeisiin. Ongelma-alueet on tiedostettava. Koulutuksesta syrjäytymistä tapahtuu muun muassa koulutuksen tietyissä nivelvaiheissa. Yhteiskunnassa on mietittävä ratkaisuja, että koulutuksen ulkopuolelle jääneetkin sijoittuisivat hyvin yhteiskuntaan.  Koulutussuunnittelu haluaa tietää, mitä valmistuneet tekevät. Koulutuksesta valmistuneen kiinnostus kohdistuu sellaiseen työpaikkaan, jossa hän voisi parhaiten hyödyntää omia taitojaan. Palvelusektori työllistää eniten. On ymmärrettävää, että työpaikka löytyisi mielellään tutulta paikkakunnalta. Asuin- ja työpaikka toimivat kokemuksia tuottavina kehitysympäristöinä.

Työelämään sijoittuminen on yhteydessä opetuksen laatuun, joka sisältää esimerkiksi tarvittavien viestintä- ja mediataitojen oppimista. Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutus on tärkeä kehitettäessä muun muassa ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmia. Millä tavoin oppisisällöissä on kiinnitetty huomiota ympäristöasioihin? Koulujen kasvatus- ja opetusohjelmien toteuttamisessa käytetään joskus niin sanottua läpäisyperiaatetta. Menettelyn tehokkuutta on arvioitava asioiden syvällisen omaksumisen kannalta. Koulutuksen alueella joudutaan kiinnittämään huomiota yhteishakua ja työharjoittelua koskeviin tekijöihin, sosioemotionaalisten vaikeuksien voittamiseen ja erilaisten opiskelijoiden kohtaamiseen. Nämä ovat yhteydessä opetussuunnitelmien muutostarpeisiin ja -prosesseihin. Yhteiskuntaa tarkasteltaessa on perusteltua verrata palvelujen käyttäjien ja suunnittelun näkemyksiä keskenään. Erikoisen tärkeää tämä on silloin, kun ajatellaan tehtävän suuria rakenteellisia muutoksia, kuten hahmotellut kuntaratkaisutkin ovat.

 

Terveisin

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu