Terveyspalvelut muutosten kourissa

Terveyspalveluihin kaavaillaan rakenteellisia muutoksia. Miten syvällisesti poliittinen päätöksenteko on perehtynyt tutkimusten esittämiin johtopäätöksiin ja asiantuntemukseen? Julkisuudessa on esitetty melko suoraan, että puutteita esiintyy arvioinneissa. Näyttää siltä, että muutokset tehdään kritiikistä huolimatta. Kuntarakenneratkaisu on eräs ajankohtainen esimerkki. Ihmisten yleinen huoli on, miten asiat järjestyvät. Kaksiportainen terveyspalveluja koskeva malli olisi todella suuri muutos aikaisempaan verrattuna. Kyseinen mallin kohdalla on selvitettävä riskitekijät. Julkisuudessa olleen tiedon mukaan voitaneen sanoa, että riskitekijöitä ei ole kyllin huolella hahmotettu. Jos tehdään rakennemuutoksia, ei pidä liian helposti hylätä aikaisempia erittelyjä: tutkimustulosten johtopäätöksiä on tarkasteltava perusteellisesti. Luotettavaa tietoa tarvitaan, kun kehitetään terveyspalveluja. Julkisten ja yksityisten terveyspalvelujen toteuttamisen suhdetta on myös pohdittava.                                                                                                                     

Ihmisten elämäntilanteella ja siihen liittyvillä sosiaalisilla kytkennöillä, elämäntavoilla ja elämänkaaren vaiheella on merkitystä terveyspalvelujen tarpeeseen. Terveyspalvelujen tavoitteena on sairauksien ennaltaehkäiseminen, lievittäminen ja parantaminen. Terveyspalvelut on kehitettävä sellaisiksi, että niihin pääsee lyhyessä ajassa. Miten hyvin tai missä ajassa ihmiset pääsevät yleensä hoitoon, kun arvioidaan koko maan tilannetta? Suunnittelun ja päätöksenteon on osattava vastata kysymykseen muun muassa yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Kuntoutumispalvelujen kehittäminen on myös tärkeä tavoite yhteiskunnassa. Kuntouttaminen koskettaa esimerkiksi vammaisia henkilöitä, joilla on fyysisistä ja psyykkisistä vajavuuksista johtuvia rajoitteita normaaliksi katsottavien toimintojen suorittamiseksi. Kuntoutuspalvelut saisi nostaa enemmän esille yhteiskunnallisessa keskustelussa ja lopulta tehtävissä päätöksissä.

Kun arvioidaan terveyspalvelujen toimivuutta, sujuvuutta ja saatavuutta, on keskityttävä ymmärrettävästi terveyspalvelujen tarvitsijoiden näkökulmaan. Terveyspalvelujen sijainnilla ja asuinalueella on merkitystä. Terveyspalvelujen käyttö on yhteydessä ihmisten ikään, sukupuoleen, taloudelliseen asemaan, ammattiin ja koulutukseen. Terveyspalveluihin liittyvät arvioinnit kuvaavat ihmisten kokemuksia hoidon järjestymisestä, hoitotapahtuman laadusta yleensä ja hoidon välttämättömistä väline- ja tilatekijöistä, jotka koskettavat terveyskeskuksia. Ihmiset ovat tyytyväisiä terveyspalveluihin, jos heillä on syytä arvostaa terveyspalvelujen laatua eikä vain sopeutua vallitseviin oloihin.  Terveyspalvelujen kehittäminen on yhteiskunnan arvoihin liittyvä päätöksenteon kysymys. Tuloksellisuuden käsite on tullut mukaan terveyspalvelujen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kyseinen käsite on paikallaan, jos sillä on vastinetta käytännön lääkäri- ja hoitotyössä.

Terveisin

                                                                                                                                                                      

YTT,KT, dosentti Veikko Vilmi

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu