Yhteiskunta koettava omaksi

Yhteiskunta on järjestelmä, joka on arvoihin yhteydessä oleva suunnittelun ja päätöksenteon luomus. Palvelut työllistävät yhteiskunnassa eniten ja vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Miten käy jatkossa? Heijastuvatko maahamme jossain vaiheessa Euroopan unionin päätöksenteon tekemät suuret taloudelliset ratkaisut, joita on tehty viime aikoina? Kun luodaan hyvä järjestelmä, sitä on arvioitava useiden tekijöiden kannalta. Päätöksenteossa ei aina oteta kylliksi huomioon tarvittavia tekijöitä, joiden avulla pitäisi edetä ja tehdä hallinnollisia ratkaisuja. Eheyttä arvostava yhteiskunta vastaa myönteisesti ihmisten tarpeisiin. Laadukas yhteiskunta ei sivuuta syrjäytymistä koskevia kysymyksiä, joita on tuotu esille monissa yhteyksissä. Syrjäytymistä estettäessä pohditaan erilaisia menettelyjä tilanteita varten.  

 

Yhteiskuntapolitiikalle on haastetta, kun kilpailutilanteen vuoksi esimerkiksi koulutuksen ulkopuolelle jääneillekin tulisi järjestyä paikka. Toisen asteen ja korkea-asteen koulutuspalvelujen lakkauttamiset eivät tue tavoitetta. Arviointitietoa tarvitaan myös siitä, millaisena työelämä kohdataan. Mitkä ovat harkitut menettelyt, kun työpaikkakiusaamista esiintyy? Koulu on myös työpaikka. Miten koulukiusaamiset estetään käytännössä? Yhteiskunnan suunnittelun ja päätöksenteon kannalta on hyvä tietää, jäävätkö valmistuneet hyödyttämään oppilaitosten vaikutusaluetta vai mahdollisesti kotipaikkakuntaa. Työpaikkojen saatavuus on yhteydessä sijoittumiseen. Melko usein henkilö päätyy opintosuoritustensa perusteella sille paikkakunnalle, joka vastaa parhaiten hänen odotuksiaan. Koulu- ja työelämän yhteistyö on keskeistä kehitettäessä toimintoja.

 

Kun päätöksiä tehdään yhteiskunnassa, joudutaan ottamaan kantaa myös koulutuksellista tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin, sosioemotionaalisten vaikeuksien voittamiseen, erilaisuuden kohtaamiseen ja eriyttämiseen. Tavoitteet ovat haastavia. Viestintä- ja mediataitojen sekä oppimaan oppimisen taidot ovat myös tärkeitä nyky-yhteiskunnassa. Ihmiset ovat esittäneet kritiikkiä, kun virallisluontoisten tekstien tulkitseminen vaatii melkoista panostusta. Tekstien tulisi olla helpommin luettavia. Yhteiskunnan toimintaa koskeva kokonaisvaltainen arviointi edellyttää myös sitä, että pohditaan yhteisöllisyyden ja osallisuuden merkitystä. Kun työpaikoilla muun muassa verrataan työntekijöiden ja johtoportaan näkemyksiä keskenään, saadaan selville niitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon kehitettäessä työelämän laatua. Yhteiskunnassa monikulttuurisuuden ymmärtäminen ja yrittäjyyskasvatus ovat myös tärkeitä arvioitavia kohteita.   

 

  

Terveisin

 

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

 

 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu