Kuopio – Jukola piti nähdä ja kokea

 

Kuopio – Jukolan toimintaympäristö tuli monelle tutuksi kesällä 14. – 15.6.2014 Kuopion Vehmersalmella.  Kuopion Ilveskasinon talkoojuhlassa 22.8.2014 muisteltiin sitten yhteisesti suoritettuja vastuutehtäviä. Kyseisestä urheilutapahtumasta kirjoitin artikkelin, kun järjestäjät pyysivät toimitsijoita lähettämään sähköpostitse omakohtaisia talkoomuistojaan talkoojuhlan ohjelmaa varten.  Tämä kirjoitukseni pohjautuu kirjoittamaani artikkeliin.

Kuopio – Jukolan suunnistustapahtuma on ollut osallistujille ainutlaatuinen tilaisuus, jonka tunnelma "piti  nähdä ja kokea".  Olen tyytyväinen, kun  lähdin mukaan toimitsijaksi. Monissa kesään liittyvissä keskusteluissa olen palannut muistelemaan Kuopio – Jukolan urheilutapahtumaa, jossa suunnistajia oli kymmeniätuhansia ja vapaaehtoisia toimijoita yli puolitoistatuhatta.

Jukolan viestitapahtumassa on arvostettu  perinteitä ja tukeuduttu Aleksis Kiven kirjalliseen tuotantoon. Seitsemän veljestä on kaikille tuttu teos, johon perehdytään esimerkiksi kouluopinnoissa. Jukolan urheilutapahtumassa suositaan luontoympäristöä, joka kuvaa vertauskuvallisesti metsäistä Impivaaraa. Toiminta tapahtuu vuokramailla, joten kiinteät rakennelmat eivät ole mahdollisia.  Jukolan viestitapahtuma on tarkoitettu huippusuunnistajille, mutta suuri osa kilpailijoista ovat kuitenkin harrastajia, joille pelkkä osallistuminen on jo sinänsä arvokasta.

Jukolan urheilutapahtuman järjestäminen tunnetaan hyvin. Talkoolaisia on ollut paljon, ja talkootuntien määrä on ollut mittava. Tässä kohdassa muistuu mieleeni oma osuuteni Jukolan viestitapahtumassa.  Tavoitteiden saavuttaminen on yhteydessä siihen, millaisia henkilöitä on valikoitunut eri toiminta-alueille. Motivoituminen vaikuttaa lopputuloksen syntymiseen.  Profiiliasioita tarkastelen tässä kirjoituksessa myöhemmin. 

Jukolan viestitapahtuma on vuosittain eri puolilla Suomea, nyt 2014 Kuopion Vehmersalmi on ollut vuorossa.  Suunnistuspaikat vaikuttavat siihen, että Jukolan urheilutapahtuma on saanut aina uuden paikallisen sävyn. Lisäksi on huomattu, että päättäjät ja järjestäjät ovat kokeneet Jukolan suunnistustapahtuman haasteena, jopa näytönpaikkana. Niin on käynyt Kuopio – Jukolan viestitapahtumankin kohdalla. Luotettava tieto- ja viestintäjärjestelmä ja johtoryhmä ovat olleet tärkeitä tekijöitä Kuopio – Jukolan suunnistustapahtuman järjestelyissä.

Aikaisemmat toimintasuunnitelmat ja loppuraportit ovat hyödyttäneet Kuopio – Jukolan urheilutapahtuman järjestäjiä. He ovat perehtyneet lisäksi muiden kisakoneistojen toimintoihin suunnitellessaan  Kuopio – Jukolan viestitapahtumaa. Kun oli päästy kyseisen urheilutapahtuman toteutusvaiheeseen,  niin toimitsijoille järjestettiin yleisinfo- ja koulutustilaisuuksia ja "kenraaliharjoitus".

Toiminnan käynnistämisessä muun muassa huoltopäällikkö on lähettänyt ohjeita ympäristön ja huollon talkoolaisille. Talkoopäällikkö on puolestaan ohjeistanut, miten kirjaudutaan talkoorekisteriin. Tarvittavat tunnukset ovat tulleet kunkin sähköpostiin, jonka oli ilmoittanut rekrytointilomakkeellaan. Talkoorekisterissä henkilön on ollut mahdollisuus päivittää profiilitietonsa, tutustua toimintatiiminsä jäsenluetteloon ja perehtyä työvuorolistoihinsa.      

Toimitsijatehtäväni oli ympäristö- ja huoltovaliokunnan alaista toimintaa, johon kuuluivat wc- ja jätehuolto, saunanlämmitys, vesihuolto ja kuljetukset. Huoltovaliokunnan kokouksen jälkeen  ilmoitettiin työvuorot toimintatiimin talkoolaisille ja tiedusteltiin, voivatko he suorittaa useammankin työvuoron. Kysymys on organisaation varajärjestelyistä, sillä niihin joudutaan melko usein turvautumaan.

Toimintatiimini vastuulla oli ympäristö- ja huoltovaliokunnan alaisuuteen kuuluva saunanlämmitys. Lepotila oli armeijan teltassa.  Saunanlämmitys sisälsi "alkulämmityksen", "venlasaunat" ja "jukolasaunat". Saunat olivat telttasaunoja, joissa oli useita kiukaita. Niiden useita tunteja kestävä lämmittäminen oli vaativa tehtävä, polttopuita kului runsaasti. Henkilömäärä vaihteli sovitusti tehtävien mukaan.

Selkeät ohjeet  helpottivat pysymään ajan tasalla työvuorolistojen suhteen. Saunanlämmitystä oli lauantaina 14.6.2014 kello 10.00:stä klo 23.00:een. Seitsemästä yhteentoista toimintatiimini jäsentä hoitivat kyseisenä aikana saunanlämmityksen, joka jatkui heti sunnuntaina 15.6.2014 klo 00.00:sta klo14.30:een. Saunanlämmityksen hoiti nyt puolestaan kolmestatoista kuuteentoista toimintatiimini jäsentä.

Ympäristön siistimistä oli välittömästi saunanlämmitysten päätyttyä. Yleinen johtopäätös oli, että Kuopio – Jukolan suunnistajat ovat tiedostaneet hyvin ympäristön siisteyden merkityksen. Perusteltua on kysyä, ovatko suunnistajat saaneet parempaa kasvatusta ja koulutusta, mikä on korrektia käyttäytymistä yhteisissä tilaisuuksissa. Erilaisten asioiden sisäistäminen on yhteydessä persoonallisiin ominaisuuksiin, joiden mukaan  laaditaan tarvittaessa henkilökohtaisia profiileja. Yleisemminkin on pohdittava, miksi roskaamista tapahtuu  monissa joukkotapahtumissa. Olisiko tässä kasvatuksen ja koulutuksen paikka?

Kuopio – Jukolan urheilutapahtuman  suunnittelua ja onnistumista on edesauttanut, kun järjestäjillä on ollut tietoa eri työtehtäviin ilmoittautuneiden toimitsijoiden vahvuuksista. Kuopio – Jukolan tieto- ja viestintäjärjestelmässä henkilökohtaisen profiilisivun muuttujat olivat account information, perustiedot, vaatetus, pituus ja paino, allergiat ja erikoisruokavaliot, luvat ja passit, kielitaito ja koulutus. Toimitsijat ovat ilmoittaneet itsestään myös, voivatko he olla käytettävissä joissakin lisätehtävissä. Tämä viittaa organisaation varajärjestelyihin. Toimitsijoilla oli mahdollista myös viestittää tieto- ja viestintäjärjestelmän avulla omakohtaisia tapahtumia ja ajatuksia, jotka liittyivät Kuopio – Jukolan toimintoihin.

Toimintatiimini hoiti tehtävänsä hyvin.  Niin tapahtuikin palautteista päätellen. Toimintatiimini koostui  henkilöistä, jotka ovat MPK-toimijoita. He ovat perehtyneet niin sanottuun syväjohtamiseen. Se on tullut mukaan yhä enemmän yhteiskunnan organisaatioihin. Minusta tuntui erittäin kannustavalta, kun kotiin soitettiin myönteistä työpalautetta toimintatiimin vastuutehtävän päätyttyä. Tämän omakohtaisen tiedon haluan tässä erikseen mainita. Saman palautteen kerroin myös talkoojuhlan puheenvuorossani. Perusteltua on kysyä, jäävätkö myönteiset suoritukset liian herkästi kielteisten määrittelyjen jalkoihin toimintaa arvioitaessa. 

Tämä kirjoitukseni on pyrkinyt vastaamaan tehtävänantoa. Kirjoitukseni  sisältää myös keskustelun avauksia, joita käsiteltiin talkoojuhlassa.  Kyseisessä tapahtumassa oli mielenkiintoista kuulla toisten toimintatiimien  näkemyksiä, miten Kuopio – Jukolan "veikeä kokemus ja lumoava elämys" olivat käytännössä toteutuneet. Profiilitietojen muuttujien sisällöt ovat myös kiinnostavia monella tapaa, kun niiden merkitystä arvioidaan syvällisemmin toimintatavoitteiden kannalta.

Tutkimusten ja kokemusten kautta tiedetään, että vapaaehtoista toimintaa on  paljon järjestötoiminnassa. Miten kävisi, jos vapaaehtoistyötä tekevät ilmoittaisivat lopettavansa meneillään olevat talkootyönsä? Varmaan useat tärkeät toiminnot pysähtyisivät. Voidaan myös selkeästi olettaa, että Kuopio – Jukolan  sosiaalisen viestitapahtuman tavoitteet olisivat jääneet toteutumatta.

 

 

Terveisin

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu