Louna – Jukola vuorossa

Kiinnostuneina on seurattu Louna – Jukolan suunnistustapahtumaa, jonka paikkana on Paimio.  Suunnittelussa on hyödynnetty Kuopio – Jukolan kokemuksia.  Louna – Jukolan arviointi on edessäpäin "seuraavia Jukolan koetuksia" varten.   Jälkeenpäin muistellaan, miten toiminta on onnistunut ja  pyydetään lähettämään omakohtaisia talkoomuistoja.

Louna – Jukolan urheilutapahtuma on tilaisuus, joka "pitää  vain nähdä ja kokea".  Haastattelut osoittavat tyytyväisyyttä, että  on osallistuttu kilpailuihin ja työskennelty vapaaehtoisina toimitsijoina. Monissa keskusteluissa on palattu edellisen vuoden Kuopio – Jukolaan, jossa oli runsaasti suunnistajia ja toimitsijoita. Louna – Jukola on vieläkin suurempi tapahtuma.

Jukolan viestitapahtumassa on arvostettu  perinteitä ja tukeuduttu Aleksis Kiveen. Seitsemään veljekseen perehdytään jo kouluopinnoissa. Kyseisessä urheilutapahtumassa suositaan luontoympäristöä, joka kuvaa vertauskuvallisesti metsäistä Impivaaraa. Toiminta tapahtuu vuokramailla, joten kiinteät rakennelmat eivät ole mahdollisia.  Jukolan viestitapahtuma on tarkoitettu huippusuunnistajille, mutta suuri osa kilpailijoista ovat harrastajia, joille pelkkä osallistuminen on jo sinänsä arvokasta.

Jukolan urheilutapahtuma tunnetaan hyvin eri viestimien kautta. Talkoolaisten työpanos on mittava. Talkoolaiset muistelevatkin jälkeenpäin omaa osuuttaan Jukolan viestitapahtuman järjestelyissä.  Tavoitteiden saavuttaminen on yhteydessä siihen, millaisia henkilöitä on saatu eri toiminta-alueille. Voidaan tarkastella toimitsijoiden profiileja. Motivoituminen vaikuttaa lopputuloksen syntymiseen.  

Jukolan viestitapahtumia on ollut vuosittain eri puolilla Suomea, nyt 2015 Paimion varsinaissuomalaisessa maastossa. Päättäjät ja järjestäjät ovat kokeneet Jukolan suunnistustapahtuman haasteena, jopa näytönpaikkana. Niin käynee Louna – Jukolankin kohdalla. Luotettavat tieto- ja viestintäjärjestelmät ja johtoryhmät ovat tärkeitä tekijöitä  Jukolan suunnistustapahtuman järjestelyissä.

Aikaisemmat toimintasuunnitelmat ja loppuraportit ovat olleet hyödyksi Jukolan urheilutapahtuman järjestämisessä. On perehdytty myös muiden kisakoneistojen toimintoihin, kun on suunniteltu    Louna – Jukolan viestitapahtumaa. Urheilutapahtuman toteutusvaiheessa  toimitsijoille on järjestetty yleisinfo- ja koulutustilaisuuksia ja lopuksi vielä "kenraaliharjoitus".

Toiminnan käynnistämisessä on lähetetty ohjeita muun muassa ympäristön ja huollon talkoolaisille, joihin itse kuuluin Kuopio – Jukolassa.  Toimitsijatehtäväni oli ympäristö- ja huoltovaliokunnan alaista toimintaa, johon kuuluivat wc- ja jätehuolto, saunanlämmitys, vesihuolto ja kuljetukset. Organisaation varajärjestelyt oli suunniteltu ja toteutettu myös.  

Saunanlämmitys sisälsi "alkulämmityksen", "venlasaunat" ja "jukolasaunat". Saunat olivat telttasaunoja, joissa oli useita kiukaita. Niiden useita tunteja kestävä lämmittäminen oli vaativa tehtävä, polttopuita kului runsaasti. Lepotila oli armeijan teltassa.  Henkilömäärä vaihteli sovitusti tehtävien mukaan.

Ympäristön siistimistä oli heti saunanlämmitysten päätyttyä. Kuopio – Jukolan suunnistajat olivat tiedostaneet ympäristön siisteyden merkityksen. Erilaisten asioiden sisäistäminen on yhteydessä persoonallisiin ominaisuuksiin ja kasvatuksellisiin tekijöihin.

Louna – Jukolan urheilutapahtuman  suunnittelua ja onnistumista on edesauttanut, jos järjestäjillä on ollut tietoa eri työtehtäviin ilmoittautuneiden toimitsijoiden vahvuuksista. Esimerkiksi Kuopio – Jukolan tieto- ja viestintäjärjestelmässä henkilökohtaisen profiilisivun muuttujat olivat account information, perustiedot, vaatetus, pituus ja paino, allergiat ja erikoisruokavaliot, luvat ja passit, kielitaito ja koulutus.

Syväjohtaminen on tullut mukaan yhä enemmän yhteiskunnan organisaatioihin. Kannustava työpalaute on tärkeää vastuutehtävän päätyttyä ja aikaisemminkin. Tämän omakohtaisen tiedon haluan tässä erikseen mainita.  Perusteltua on kysyä, jäävätkö myönteiset suoritukset liian herkästi kielteisten määrittelyjen jalkoihin toimintaa arvioitaessa. 

Mielenkiintoista on varmaan kuulla toisten toimintatiimien  näkemyksiä, miten Louna – Jukolan "veikeä kokemus ja lumoava elämys" ovat käytännössä toteutuneet. Profiilitietojen muuttujien sisällöt ovat myös kiinnostavia monella tapaa, kun niiden merkitystä arvioidaan syvällisemmin toimintatavoitteiden kannalta.

Tutkimusten ja kokemusten kautta tiedetään, että vapaaehtoista toimintaa on  paljon järjestötoiminnassa. Miten kävisi, jos vapaaehtoistyötä tekevät ilmoittaisivat lopettavansa meneillään olevat talkootyönsä? Varmaan useat tärkeät toiminnot pysähtyisivät. Voidaan myös selkeästi olettaa, että Louna – Jukolan  sosiaalisen viestitapahtuman tavoitteet olisivat jääneet toteutumatta.

 

Terveisin

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu