KOULUTUS ON KUNNALLE PRIORISOINTIKYSYMYS

Julkisessa keskustelussa esitetään usein, että tulisi pyrkiä kokonaisvaltaisiin menettelyihin suunniteltaessa yhteiskunnan palvelujärjestelmiä. Silloin voidaan puhua siirtymisestä uudenaikaiseen kuntasuunnitteluun. Siinä kunta jäsennetään erilaatuisiksi kokonaisuuksiksi, joilla kullakin on oma merkityksensä asukkaiden hyvinvoinnille. ja elämänlaadulle. Tutkimusten avulla saatujen tietojen avulla on kuitenkin osoittautunut, että Suomella on vielä tekemistä esimerkiksi koulutuksen tasa-arvon toteutumisessa. Muun muassa OECD:n koulutusselvitys on nostanut esille myönteisesti suomalaisen koulutusjärjestelmän muihin maihin verrattuna, mutta sukupuolten välinen tasa-arvo koulutuksessa ei ole kyllin hyvin toteutunut. 

Tarkasteltaessa koulutuspalveluja koulutuksen laadun näkökulmasta otettaneen huomioon, että ihminen on kokonaisuus holistisen näkemyksen mukaan. Hänen toimintansa eivät ole erillisiä, vaan osatoimintoja laajemmasta kokonaisuudesta. Ei ole syytä etsiä käyttäytymisen selitystä vain yhdestä erillisestä tarpeesta, sillä toiminnassa tulevat esiin kaikki samanaikaisesti ajankohtaiset tarpeet. Holistisuuden periaatteen mukaan käyttäytymiskokonaisuus voi ulottua pitkienkin aikojen yli. 

Tavallaan koko elämä saattaa olla toteutettavaa tehtävää. Esimerkiksi hyvinvointi työssä ja sen ulkopuolella ovat sidoksissa toisiinsa. Jos työssä onnistuu omasta mielestään hyvin, se vaikuttaa myönteisesti työn ulkopuolisiin asioihin. Lisäksi työ on monelle jokapäiväinen elämän alue, jonka ympärille muut toiminnot rakentuvat. Entä jos ihmisellä ei olekaan työtä, joka on läheisessä yhteydessä saatuun koulutukseen, niin miten silloin elämänsä kokee? 

Koulutussuunnittelussa kunnilla on itsenäistä päätösvaltaa kasvatuksen ja opetuksen määrärahojen käytöstä. On ratkaistava muun muassa kysymys, miten laadullisesti korkeatasoinen ammatillinen koulutus halutaan toteuttaa ja miten estetään työelämästä syrjäytymistä. 

Pidettäessä koulutusta tärkeänä kunnallisessa päätöksenteossa vaikutetaan mahdollisesti sellaiseen kehitykseen, että yritykset helpommin sijoittuvat ja investoivat niihin kuntiin, joissa arvostetaan koulutusta ja panostetaan siihen. Eritoten huolestuttava on tilanne, jos nuoret jäävät pois opintieltä ja siten putoavat yhteiskunnan rattailta ja työelämästä. 

Elinkeinorakenteen muutokset ja teknologinen kehitys aiheuttavat ammattien vaihtamista sekä kasvavaa jatkuvan kouluttautumisen tarvetta. Siksi myös ammatillinen aikuiskoulutus on otettava huomioon koulutussuunnittelussa ja päätöksenteossa. Koulutukseen sijoitetut panokset ja oikeat valinnat edesauttavat kuntien taloudellista tasapainoa. Lisäksi kuntien toimintojen ja päätösvallan laajentuessa on pyrittävä saamaan mahdollisimman hyvä asiantuntemus kunnan käyttöön. 

Kuntien entistä itsenäisempi päätöksenteko taloudellisten voimavarojen jaossa on arvoihin liittyvä priorisointikysymys. Arvot voivat näkyä kunnan asukkaiden kasvatuksen ja koulutuksen jatkuvana tähdentämisenä varhaiskasvatuksesta aina ammatillisen osaamisen turvaamiseen saakka, unohtamatta pyrkimystä seurata laajoja tulevaisuuden kysymyksiä. 

 

Terveisin

 

 YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi 

Kuopio 

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu