Mielenilmauksilla vaikutetaan

Ihmiset seuraavat päätöksentekoa ja  johtajuutta.  He arvioivat muun muassa sote-uudistuksen käytännön hahmottelua ja sairauslomiaankin. Tärkeä käsite yhteiskunnassa on niin sanottu "sairaan rooli", joka ymmärretään yksiselitteisesti: sairasta kunnioitetaan.  Perusteltua on kysyä, miten huomioidaan ihmisten toimeentulo, kun he sairastavat. Ihmiset pohtivat yhteiskunnan palveltavuutta ja palkattoman karenssipäivän oikeutusta ja miten palveltavuuskriteerit yleensä täyttyvät.

Sote-uudistusta valmisteltaessa on tiedettävä koko maassa asuvien asukkaiden sairastavuus- ja ikärakennetekijät. On  hahmotettava hyvin myös ratkaistavat pakolaiskysymykset, jotka ovat seurausta historian saatossa tehdyistä ulko- ja sisäpoliittisista päätöksistä. Voidaan kysyä, miten "kansainvaellusta" muistuttava tilanne pystytään hallitsemaan.

Päätöksenteko haastavissa oloissa vaatii taitoa. Viime keväänä perustuslakivaliokunnan oli puututtava vääränlaiseen päätöksentekoon sote-uudistuksen kohdalla. Perustellusti kysytään, miksi lainvalmistelu karkasi käsistä, vaikka oli palkattuja asiantuntijoita, mutta kuunneltiinko heitä tarpeeksi. Perustuslakivaliokunta joutuu valvomaan huolella laajenevaa pakolaisten kotouttamista, että päätöksenteko täyttää lailliset ehdot.

Perustuslain kriteerit varmistavat sen, että toimitaan mahdollisimman huolella kansalaisten parhaaksi. Hyvä suunnittelu auttaa päätöksenteossa ratkaistaessa yhteiskunnan palveltavuuden ja rahoituksen kysymyksiä, joita esimerkiksi kasvavat pakolaisvirrat aiheuttavat. Aiheellista on kysyä, miten paljon pakolaiskeskuksia joudutaan perustamaan.  

Kotouttamisasioissa seurataan, miten hyvin yhteiskuntaan integroituminen toteutuu. Pohditaan myös sitä, minkä päätöksenteon mallin mukaan toimitaan. Viime aikoina on puhuttu päätöksenteon toiminnan kannalta kuntayhtymämallista, maakuntamallista tai jostakin muusta suunnitellusta mallista. Perusteltua on tutkia, miten hyvin kyseiset mallit toimisivat, kun kasvavat pakolaisvirrat otetaan huomioon.  

Kokemuksellinen tieto auttaa, kun suuria kysymyksiä lähestytään. "Valistuneella päätöksenteolla" on parhaat keinot ratkaista sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiä, kuntarakenteita, velkaantumista, työllisyyden parantamista ja koulutusasioita koskevia asioita. Mitä  merkitsevät toisaalta hyvinvoinnin kannalta vuosilomaoikeuden rajoittamiset, arkipyhien palkattomuus, ylityö- ja sunnuntaikorvausten leikkaamiset ja koulutusleikkaukset, jos niitä tehdään? Kohta nähdään, miten lähestyvät mielenosoitukset, joissa nostetaan esille "sopimisen" merkitys, vaikuttavat yleiseen ilmapiiriin ja vastakkainasetteluun.

 

 

Terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi 

Kuopio 

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu