Eduskunnassa kysellään

Hyvää johtajuutta tarvitaan, kun kehitetään koko maata koskevia liikenneratkaisuja. Eduskunnan kyselytunnilla käyty keskustelu jäi "ilmaan", miten on tarkoitus edetä liikenneasioissa. Ihmisten on voitava liikkua vaivattomasti ja turvallisesti koko maan alueella. Tämä tavoite on yhteydessä arvopohjaiseen ajatteluun ja suunnitteluun. Yhteiskunnan eriarvoistumisen kehittymistä vältetään "viisailla" ratkaisuilla. Perustuslaki velvoittaa koko maan oikeudenmukaista kohtelua. Päätöksenteossa on tiedostettava yhteiskunnan moniulotteisuus.

Järjestettävien liikenneratkaisujen on herätettävä turvallisuuden tunnetta. Ihmisten elämää pohdittaessa on miellettävä niin sanottua kokonaisturvallisuus, josta Tampereen messuilla äskettäin keskusteltiin. Tampereen messujen anti lienee tuttu eduskunnan kansanedustajille ja muillekin päättäjille.

Eduskunnan kyselytunnilla puhuttiin toiminnan kilpailuttamisesta. Ratkaisuja ja hankintoja tehtäessä on pidettävä kirkkaana mielessä jääviys, jonka tulee olla aukoton. "Oikeaa" päätöksentekoa saattaa varjostaa tiettyjen tahojen "vaikutusvalta", johon muut vain yhtyvät.

Perusteltua on kysyä koko maan liikenneratkaisuja kehitettäessä, millainen on koko hallituksen ja eduskunnan yhteisvastuu päätöksiä tehtäessä. Päätöksenteon luotettavuutta arvioitaessa on tiedettävä, mitä tarkoitetaan "muodollisella" ja "asiallisella" jääviydellä.

Eduskunnan kyselytunnilla käsiteltiin myös terveysasioita, jotka koskettavat liikenneasioita. Liikenneonnettomuuksissa tapahtuvien vammautumisten kohdatessa on perusteltua kysyä, miten oikeudenmukaisesti  ja ihmisarvoisesti sairauspäivän karenssi sopii tilanteeseen. Eduskunnan kyselytunnilla karenssin syvällinen pohtiminen ohitettiin.                                                                                       

Terveysasioissa on tunnettava sairastumisen käsite. Sairastuminen on sisäistettävä päätöksenteossa siten, että sairaudentila on sosiaalisesti oikeutettu, sairastunut on vapautunut roolivelvoitteistaan ja syytön omaan tilaansa, sairastuneen ajatellaan olevan yhteistyössä apua tarjoavan kanssa ja hyväksyvän saadun avun.

Sosiaali- ja terveysasioissa päätöksenteon on oltava sellainen, että toiminta tapahtuu perustuslain "hengessä" oikeudenmukaisesti. Päätöksenteossa on mietittävä tarkoin, miten tavoitteet saavutetaan. Mainittakoon, että perustuslakivaliokunta joutui puuttumaan aikoinaan sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa päätöksentekoon. Perustuslakivaliokunta valvoo nyt myös ajankohtaista pakolaisten kotouttamista, jota eduskunnan kyselytunnilla sivuttiin niukasti.                                              

Yhteiskunnan vastuulla olevaa kotouttamista arvioidaan,  miten vastaanottokeskukset toimivat ruokailupalveluineen ja miten yhteiskuntaan integroitumista edistetään.  Pohditaan myös sitä, miten "kansainvaelluksia" muistuttava tilanne saadaan pysymään hallinnassa. Mietitään myös sitä, lisääntyvätkö pakolaisvirrat tänne pohjoiseen vieläkin suuremmiksi. Pakolaiskysymykset ovat ulko- ja sisäpoliittisten päätösten seurauksia.

Maamme sisäpoliittisessa päätöksenteossa on ratkaistava myös muita asioita ihmisten hyvinvoinnin kannalta, mitä  merkitsevät vuosilomaoikeuden lyhentämiset, lomarahojen osittaiset leikkaukset, loppiaisen  ja helatorstain palkattomuus ja koulutusleikkaukset. Päätöksenteolla on edessään myös kuntarakenteita, velkaantumista, työllisyyden parantamista koskevia kysymyksiä, jotka vaativat "viisaita" vastauksia.

                                                                                                                                

Terveisin

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi 

Kuopio 

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu