Politiikan sisältö ei saa hämärtyä

Vaaleja koskevaa tietoa tarvitaan. Äänestäjät haluavat tietää, millaista politiikkaa presidenttiehdokkaat ovat aikaisemmin harjoittaneet ja kannattaneet. Politiikan sisällön on tultava selkeästi esille informaatiossa. Julkisuuden välineillä on tärkeä tiedonvälitystehtävä. Kun tarkoituksena on valita koko kansan presidentti, on saatava kokonaisvaltaista erittelevää tietoa eri ehdokkaiden poliittisista näkemyksistä. Äänestäjien valitsema presidentti kantanee huolta yhteiskunnan polarisoitumisesta, julkistalouden ongelmista ja palvelujen priorisointikysymyksistä. Presidentin valta on kaventunut perustuslain myötä: pääministeri on saanut laajenevia valtuuksia. Voidaan kysyä, jääkö presidentti pääministerin varjoon. Kansalaisten mielestä niin ei tule käymään, sillä he näkevät arvojohtajuuden kuuluvan läheisesti presidentin rooliin. Kyseisen johtajuuden muotoutuminen ja vahvuus ovat kuitenkin yhteydessä henkilön ominaisuuksiin. Miten vakuuttavasti presidentti toimii roolissaan? Haastattelujen avulla saadaan tietoa muun muassa siitä, missä määrin henkilön aikaisempi ja myöhempi poliittinen toiminta vastaavat toisiaan tai miten paljon ne eroavat toisistaan. Mahdolliset ristiriitaisuudet on hyvä tietää.

 

Yhteiskunnassa taloudelliset tekijät vaikuttavat erilaisten toimintojen laatuun ja määrään. Hyvinvoinnin kehittymistä seurataan ja arvioidaan usein määrällisten tunnuslukujen ja tietojen perusteella. Monipuolisempi kuva tavoitteiden suunnasta saadaan silloin, kun käytetään hyväksi asiakas- ja henkilöstönäkökulmaa. Kun tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja koulutuspalvelujen vaikuttavuutta, tuloksia on seurattava pitkältä ajalta. Aikaulottuvuutta ei aina ole otettu kyllin hyvin huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa.  Tehtyjen päätösten onnistuneisuutta voidaan arvioida tutkimuspalautteen avulla ja havaintoihin perustuvan tiedon avulla.  Palvelujen käyttäjät kokevat päätöksenteon ratkaisut arkikokemuksen kautta. Tietoa tarvitaan, kun yhteiskunnan toimintoja kehitetään oikeudenmukaisesti. Hyvinvoinnin kehittymistä arvioitaessa joudutaan pohtimaan jopa syrjäytymisen estämistä. Suunnittelun ja päätöksenteon haastava tehtävä onkin ratkaista tarvittaessa yhteiskunnasta nousseita kysymyksiä, joita ei voida sivuuttaa.

                                                       

Presidentin on hallittava erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan alue, jossa tarvitaan henkilökohtaista kykyä ja taitoa. Lisäksi hänellä on oltava laaja-alainen näkemys harjoitettavan politiikan vaikutussuhteista. Tulevat vaalit kiinnostavat demokraattisen vallanjaon kannalta, sillä perustuslaki on muuttunut. Eduskunnan säätämän perustuslain toimivuus nähdään jatkossa. Yhteiskunnan tehtävä on huolehtia tiedotuksesta: kansalaisten on saatava perusteltua tietoa poliittisista vaihtoehdoista. Kun vaaleja mainostetaan, toiminnan tulee edistää vaaleihin kohdistuvaa arvostusta. Tieto vaikuttaa äänestämispäätökseen. Tietoa tarvitaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan ohella äskettäin esille tulleista kuntarakennesuunnitelmista. Vaikka sisäpolitiikan asiat eivät kuulu varsinaisesti presidentin tehtäviin, äänestäjät halunnevat tietää, mitkä ovat presidenttiehdokkaiden käsitykset kuntakysymyksistä. Johtopäätöksiä tehtäessä on kiinnitettävä huomiota kuntien väestörakenteeseen ja toimintaedellytyksiin. Kuntien toimintavarmuus on turvattava hyvinvoinnin kannalta. Vaikeampi kysymys on se, miten hyvin Euroopan unioni kykenee turvaamaan alueensa väestön hyvinvoinnin.

 

  

Terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

 

Kuopio

 

 

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu