Vaalit politiikan sisällön mittari

Harjoitetun politiikan onnistuneisuutta mitataan vaaleissa. Politiikan uudelleenarviointia tapahtuu, jos suunnitellut tavoitteet eivät oikein toteudu. Tällä hetkellä presidentinvaalit kiinnostavat. Presidenttiehdokkaiden näytöt erottelevat ehdokkaita selvästi toisistaan. Valituksi tullee henkilö, jonka hankkimasta kokemuksesta ja taidosta on hyötyä presidentin tehtävän hoitamisessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan alue on paikka, joka edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä politiikan vaikutussuhteista. Yhteiskunnan haasteet ovat moninaisia, esimerkiksi maamme talouden kysymykset, jotka vaativat ratkaisemista. Kasvavaa huolta aiheuttavat lisäksi Euroopan unionin alueen talousongelmat. Löydetäänkö niihin kestäviä ratkaisuja, kun ongelmat ovat laajentuneet suureen mittaan? Päätöksenteko on yhteydessä aina ajankohtaisen käsitteen eli demokratian ulottuvuuden kanssa. Kun päätöksiä tehdään, demokratian vajetta ei saa syntyä. Demokratian arvosisällön on säilytettävä asemansa ja painoarvonsa, vaikka vallitsisikin taloudellista tehokkuutta korostava ilmapiiri.

 

Kansalaiset viestittävät eri tavoin, milloin on pohdittava päätöksenteon yleisiä periaatteita syvällisemmin. Yleinen hyväksytty periaate edellyttää toiminnan luotettavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Päättäjät joutuvat vastaamaan sellaisiin kysymyksiin, joiden ratkaisut ovat yhteydessä arvoihin ja arvostuksiin. Kun pohditaan hallinnon toimivuuden onnistuneisuutta tarkemmin, arvioidaan kansalaisten, luottamushenkilöiden ja palveluverkoston muodostaman järjestelmän kokonaisuutta. Hallinnon suunnittelun kannalta on perusteltua tietää, millaisena eri väestötyhmät kokevat päätöksenteon toimivuuden.  Vähemmän tyytyväisiä ovat ne henkilöt, jotka osallistuvat heikommin poliittiseen toimintaan, erilaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin. Vastaavasti ne henkilöt, joille päätöksenteko on tutumpaa, ovat tyytyväisempiä talouden tehokkuuteen. Tyytyväisyys on yhteydessä muun muassa omiin päätöksiin, joita on ollut itse tekemässä. Päätöksentekoa on tarkasteltava etenkin työn jatkuvuuden ja ammattiaseman näkökulmasta: taloudellinen turvallisuus astuvat kuvaan.

 

Tutkimukset auttavat palveluja koskevien johtopäätösten tekemistä. Yhteiskunta pyrkinee tuottamaan kansalaisten arvostamia ja odottamia asioita. Presidentinvaalit vaikuttavat välillisesti syksyllä pidettäviin kunnallisvaaleihin, joissa otetaan kantaa kuntarakenteisiin ja palvelujen järjestämiseen. Julkisuudessa on esitetty huomattavia kuntia koskevia muutoksia, jotka perustuvat hallitusohjelmaan. Kuntalaiset arvioivat myöhemmin tehdyt päätökset, jos suunnitelmat toteutuvat.  Käytännön päätöksenteon avulla vaikutetaan hyvinvoinnin kehittymiseen. Kansalaisten hyvinvoinnin turvaaminen on päätöksenteossa tapahtuvaa priorisointia. Väestön polarisoitumiskehitystä pyritään välttämään. Mitkä ovat ne hyvinvointiasiat ja arvostukset, joista yhteiskunnassa päätetään sosiaalisten vaatimusten ja paineiden alaisina? Viime aikoina ovat olleet esillä ammattikorkeakoulut, joiden kohdalla on aiottu tehdä koulutusverkoston muutoksia. Suunnitellut ratkaisut ovat herättäneet arvostelua.

 

 

Terveisin

 

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

 

 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu