PALVELUJEN KEHITTÄMINEN HAASTEIDEN EDESSÄ

Yhteiskunnassa järjestetään palveluja, joiden tarkoitus on tyydyttää hyvinvointitarpeita. Kuntalaissa esitetään tavoitteet, jotka määrittelevät toiminnan sisältöä, palvelujen mitoitusta ja palvelujen sijoittamista kunnan alueelle. Suunnitelmat perustuvat erilaisiin valintaratkaisuihin. Olen tutkinut ja arvioinut kunnallisten palvelujen laatua yleensä ja hyvinvointipalvelujen murrosta erityisesti koulutuspalvelujen näkökulmasta. Siinä yhteydessä olen tarkastellut koulutuksen saatavuutta ja oppimisympäristön laatutekijöitä sekä palvelujen rahoittamista. Koulutustarpeiden tyydyttämistä voidaan arvioida myös tutkintojen kilpailukyvyn, jatkokoulutusmahdollisuuksien ja palvelujen katkeamattomuuden suhteen. Koulutustavoitteita ja toimintatapoja arvioitaessa pohditaan myös sitä, miten onnistutaan parhaiten toteuttamaan niin sanottu yhteisen koulun periaate ja miten päteviä opettajia riittäisi koko maan eri osiin. Koulutustavoitteiden kannalta mietitään myös sitä, miten otetaan huomioon yhä enenevä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän kasvu, kulttuuriset ja uskonnolliset erot sekä opetusryhmiin integroidut erityisoppilaat. Opettajankoulutuksen tehtävänä on kouluttaa opiskelijoita niillä tiedolla, taidolla ja valmiuksilla, joita opettajan tehtävä edellyttää. Koulussa opettajan tehtävänä on saada aikaan oppilaiden myönteistä edistymistä, jota tapahtumaa seurataan.   Opettajan ammattitaito perustuu siihen, kuinka hyvin hän on oppinut hal­litsemaan koulutuksessaan erilaisten kasvatustapahtumien rakenteet ja toi­minnot. Opettajan on tunnettava hyvinvoinnin kannalta kasvatuksen ja opetuksen kokonaistavoitteet ja välitavoitteet. Opettajan ta­voitteisiin pyrkivä työ vaatii hankkimaan tietoja myös koulun ulko­puolelta, esimerkiksi kodin ja koulun yhteistyön avulla. Oppilaiden huoltajien mielestä on tärkeää, että opettajat pystyisivät hoitamaan sekä yleisopetuksen että erityisopetuksen tehtäviä. Koulutuksen laatua arvioitaessa on merkittävää selvittää, missä määrin koulutuksesta vastaavien määrittämät omat tavoitteet ja koulutuksen tarvitsijoiden tavoitteet vastaavat toisiaan. On myös pystyttävä arvioimaan, mitkä yhteiskunnalliset tekijät selittävät vastaavuudessa ilmenevää vaihtelua. Yhteiskuntapolitiikan avulla vaikutetaan siihen, missä määrin yhteiskunnan tuottamat ja rahoittamat koulutuspalvelut tyydyttävät koulutustarpeita. Ta­voitteena ovat oikeudenmukaiset ja syrjäytymistä estävät hallinnolliset ratkaisut. Tyytyväisyys yhteiskunnan järjestämiin hyvinvointipalveluihin ja koulutuspalveluihin ilmentää palvelujen laatua. Laatua on se, että palvelut ovat saavutettavissa ja saatavilla. Laatua on edelleen se, että asiointitilanne on inhimillistä ja asiakkaan kohtelu on hyvää. Palvelujen laatuun vaikuttavat henkilöstön pätevyys ja ammattitaito, palveluyksikön fyysiset puitteet, palvelujen turvallisuus sekä palveluyksikön toimintavarmuus.
 
Terveisin

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi
 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu