Presidenttiys vaatii osaamista

Äänestäjät punnitsevat tulevaa vaalikäyttäytymistään. Ennakkoon äänestäneet ovat jo valintansa tehneet. Näissä vaaleissa vaaliliitot eivät sekoita tapahtumia. Toivottavasti pelkät mielikuvat eivät ratkaise vaalitulosta, vaan näytöt osaamisesta. Tiedotusvälineiden on tähdennettävä asioiden sisällön merkitystä. Presidenttiehdokkaita on arvioitava objektiivisesti. Jos näin menetellään, havaitaan suuria taitoeroja henkilöiden välillä. Perusteellisen pohdinnan jälkeen valinnassa päädytään henkilöön, jonka pätevyydestä ja taidosta on hyötyä presidentin tehtävässä. Valitun presidentin on osattava toimia haastavien asioiden parissa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan alue edellyttää laajaa näkemystä asioiden yhteyksistä. Sisäpolitiikan alueella voidaan vaikuttaa ihmisten eriarvoistumiskehitykseen estävästi. Millä tavoin maamme velkaantumiskysymykset ratkaistaan? Euroopan unionin talousongelmat aiheuttavat kasvavaa huolta. Kun taloudellisia päätöksiä tehdään Euroopan unionin tasolla, demokratian arvosisällön on säilyttävä. Millaiset olisivat Suomen taloudelliset voimavarat, jos lainaehdot alkaisivat suuresti muuttua? Erilaisiin kysymyksiin on kyettävä vastaamaan realistisesti.

 

Yhteiskunnan tehtävä on turvata kansalaisten tarvitsemia asioita. Palvelujen laadusta tehdään johtopäätöksiä, esimerkiksi lähipalvelujen järjestämisestä. Tehtyjä päätöksiä testataan vaaleissa. Julkisuudessa on esitetty kuntia koskevia huomattavia rakennemuutoksia. Nyt maassamme on yli kolmesataa kuntaa. Vähentyykö kuntien määrä jopa alle sadan, kuten on saanut lukea lehdistä? Ihmiset haluavat avointa tiedottamista päätettävien asioiden kulusta. He arvioivat tehtyjä suunnitelmia. Käytännön ratkaisujen avulla vaikutetaan hyvinvoinnin kehittymiseen. Sosiaaliset vaatimukset, paineet ja arvostukset ovat taustalla, kun päätetään hyvinvointipalvelujen järjestämisestä. Ammattikorkeakoulut ovat olleet esillä arvostelua herättävästi, kun niiden kohdalla on suunniteltu muutoksia. Suuri ratkaistava kysymys on, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelma-alueet saadaan kuntoon.

  

Ihmiset viestittävät eri ongelma-alueista, joihin on otettava kantaa. Tehtävät päätökset kohtaavat sellaisia kysymyksiä, joiden vastaukset ovat yhteydessä arvoihin ja arvostuksiin. Ratkaisuissa on huolehdittava luotettavuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta Onnistuneet päätökset edellyttävät asioiden tärkeysjärjestyksen selvittämistä. Kun pohditaan hallinnon laatua huolellisesti, arvioidaan päätösten kohteena olevan palveluverkoston kokonaisuutta. Vaaleissa kysytään, millaisena koetaan tehdyt ratkaisut. Erilaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin aktiivisesti osallistuvat henkilöt ovat ymmärrettävästi aktiivisia äänestäjiä. He ovat saaneet aikaisemmassa toiminnassaan demokratian pelisääntöjen oppia ja sisäistäneet äänestämisen merkityksen. Päätöksenteko vaikuttaa taloudelliseen turvallisuuteen. Lähiaikoina nähdään, miten taloudelliset tekijät heijastuvat presidentinvaaleihin.

 

 

Terveisin

 

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

 

 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu