Presidentti vaihtuu

Ajankohtaista on seurata, miten presidenttiehdokkaat selittävät omista lähtökohdistaan yhteiskuntaa koskevia asioita. Ihmiset viestittävät eri tavoin ongelma-alueita, joihin on otettava kantaa. Hyvinvointipalvelujen puutteet aiheuttavat kritiikkiä. Päätöksenteko kohtaa kysymyksiä, joiden vastaukset ovat yhteydessä arvoihin ja arvostuksiin. Ihmiset arvioivat käytännön tasolla hyvinvoinnin kehittymistä. Ihmisiä askarruttaa lähidemokratian toteutuminen. Ratkaisujen on oltava oikeudenmukaisia ja luotettavia.  Erityisesti lähipalvelujen järjestymistä seurataan ja vedetään niistä johtopäätöksiä. Päätösten laatua testataan vaaleissa. Sosiaaliset vaatimukset ja paineet ovat päätösten taustalla, kun maatamme kehitetään. Tulisiko kuntarakenne olemaan julkisuudessa ilmaistujen tietojen kaltainen?

 

Päätöksenteolla vaikutetaan turvallisuuteen. Päätökset edellyttävät asioiden tärkeysjärjestyksen selvittämistä. Tehokkuutta korostavassa päätöksenteossa demokratian arvosisältö saattaa jäädä vähemmälle huomiolle, mikä ei liene tarkoitus. Kun pohditaan palvelujen laatua, on arvioitava palveluverkoston kokonaisuutta. Miten tiedossa olevat sosiaali- ja terveyspalvelujen ja koulutuspalvelujen ongelma-alueet saadaan hoidetuiksi? Tehdyt ratkaisut heijastuvat vaaleihin: esimerkiksi taloudelliset tekijät saattavat ohjata äänestyspäätöstä. Toivottavasti asianäkökulma on vallitseva äänestyskriteeri. Henkilöt käyttävät yleensä demokraattisia oikeuksiaan käymällä äänestämässä. On vaikeahkoa jättää äänestämättä, jos on sisäistänyt äänestämisen merkityksen.  Monet henkilöt jättävät kuitenkin vaaleissa äänestämättä, kun ehdokkaiden arvomaailma ei ole mieleinen.

  

Tiedotusvälineiden tehtävä on vaikuttaa myönteisellä tavalla vaaliprosessiin. Henkilöiden taitoerot on tultava luotettavasti esille. Äänestäjät kiinnittänevät huomionsa henkilöön, joka olisi sopiva hoitamaan presidentin tehtävää. Miten tuleva presidentti menestyy toimessaan, nähdään myöhemmin. Käytyjen presidentinvaalien jälkeen on perusteltua kysyä, hoituuko Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka jatkossa hyvin. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella ei ole vara tehdä virheitä. Presidentin on tunnettava Suomen ja Euroopan unionin talousongelmien taustat. Millaiset olisivat Suomen voimavarat realistisesti, jos ulkoapäin tulevat talousongelmat alkaisivat voimakkaammin heijastua tänne? Erilaisiin kysymyksiin on kyettävä vastaamaan ennakoiden. Onnistuneen yhteiskuntapolitiikan avulla suunnataan hyvinvoinnin kehitystä: pidetään työllisyyttä tärkeänä ja estetään polarisoitumista.

 

 

Terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu