Koulutusasiat puhuttavat

Yhteiskunnassa joudutaan miettimään palvelujen tuottamista ja rahoittamista. Perusteltua on seurata palvelujen kehitystä ja tulevaisuuden näköaloja. Päätöksenteko on haasteellista taloudellisten voimavarojen niukentuessa. Hyvinvointiin vaikuttavat yhteiskunnan palvelut, joiden laadusta ihmiset tekevät johtopäätöksiä. Kaikki tarvitsevat palveluja, joista tehtävät päätökset ovat yhteydessä arvoihin. Ihmiset kokevat yhteiskunnan suunnittelun ja päätöksenteon arkikokemusten kautta. Monet kysymykset vaativat vastauksia. Miten hyvin lähipalvelut yleensä järjestyvät tai ovat järjestyneet? Saavatko nuoret toisen asteen koulutuspalvelunsa hyvien kulkuyhteyksien päästä? Vaarantaako lukion lopettaminen esimerkiksi yläkoulun kasvatuksen ja opetuksen tasoa, jos kouluissa on pääsääntöisesti yhteisiä opettajia? Keskuspaikoilla kysymys ei muodostune ongelmaiseksi.

Koulutusta tarkasteltaessa on puhuttu melko usein uusliberalistisesta koulutuspolitiikasta, joka on suunnannut kasvatus- ja opetustointa. Harjoitettavan koulutuspolitiikan merkitystä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia on pohdittava syvällisesti. Miten toteutuu tai on toteutunut koulutuksellinen tasa-arvo, joka on ollut yleisesti hyväksytty periaate koulutusta järjestettäessä? Yhteiskuntapolitiikan linjaukset ja valittavat ratkaisut ovat muutoksenalaisia Suomessa ja Euroopan unionin alueella, jossa taloudelliset haasteet aiheuttavat huolta. Kun kehitetään koulutus- kulttuuripolitiikkaa, on noudatettava eettisiä periaatteita. Politiikan seurauksia on arvioitava ennakolta. Tyytyväisyys palveluihin ilmentää tarjolla olevien ratkaisujen laatua, joka on yhteydessä palveluyksikön toimintavarmuuteen.   

On ajateltu niinkin, että julkisia palveluja olisi muutettava enemmän omavastuisiksi ja markkinoiden tuotettaviksi. Harjoitettava politiikka on yhteydessä arvoihin. Yhteiskuntapolitiikka on tärkeässä asemassa ihmisten hyvinvointiin vaikutettaessa.    Miten yhteiskuntapolitiikan tavoitteet yleensä realisoituvat ja kohtaavat palvelujen tarvitsijoiden hyvinvointitarpeet? Päätöksiä tehtäessä voidaan hyödyntää tutkimuksia ja niiden johtopäätöksiä: tutkimukset ovat yleensä tietyssä viitekehyksessä ja kriittisten pelisääntöjen mukaisia. Tutkimusten ja arkikokemusten esimerkkien avulla on mahdollista arvioida, miten kansalaisten, luottamushenkilöiden ja yhteiskunnan palvelujen muodostama järjestelmä toimii. Hankitun tiedon avulla voidaan arvioida muun muassa perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen koulutusratkaisuja.

 

 

Terveisin

 

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

 

 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu