Espoon kulkukeskus – tarinan toinen puoli (berättelsens baksida)

Espoossa vammaisten ja vanhusten kuljetuspalvelun toteutustapa muuttui 2.2.2021. Taksien välityksen alkoi hoitamaan ulkoistettuna toimijana FCG Smart Transportation Oy (2932535-1). Merkintä kaupparekisteriin on syksyltä 2018. Kyseinen suhteellisen uusi yritys on välillisesti kuntaliiton kautta meidän veronmaksajien omistama.

Alunperin kaikkien Länsi-Uusimaan kuntien oli tarkoitus siirtyä FCG:n asiakkaaksi. Muut kuitenkin Espoota lukuun ottamatta irtautuivat palvelusta jo suunnitteluvaiheessa. Ongelmia on riittänyt jo 16 kk:n ajan. Näistä on kirjoiteltu enemmän kuin runsaasti niin lehdissä kuin somessa. En kertaa niitä tässä. Esitän sen sijaan toisen näkökulman tähän FCG problematiikkaan.

Mielestäni on erittäin kyseenalaista, että julkishallinto veronmaksajien omistaman FCG:n kautta tunkeutuu hyvin toimivaan liiketoimintaan, jota pyörittää markkinaehtoisesti lukuisa määrä yksityisiä yrityksiä. Nämä ovat hioneet toimintansa sujuvaksi kovalla työllä useiden vuosien aikana.  FCG Smart Transportation Oy voitti Espoossa monien ihmetykseksi kilpailutuksen vammaisten ja vanhusten kuljetusten välitystoiminnasta. Näin siitäkin huolimatta, että tarjouksia jättivät alalla kokeneet ja toiminnan jo osaavat yritykset. Markkinaoikeus määräsi kilpailutuksen tehtäväksi uudelleen. Tätä tosin ei vieläkään ole tehty.

Tämä liiketoiminnan harjoittelu onkin sitten tullut erittäin kalliiksi. FCG Smart Transportation Oy on tehnyt julkisten tietojen mukaan neljänä tilikautenaan tappiota joka vuosi. Tappiota tehdään vuosittain jopa enemmän, kuin yhtiöllä on liikevaihtoa. Tilinpäätöstietojen mukaan nyt on rahaa mennyt tähän liiketoiminnan harjoitteluun jo yhteensä n. 3,5 miljoonaa euroa. Vähemmistöomistajana on 25% osuudella ollut yksityinen yritys nimeltä Oy Attracs Ab. Se on myynyt FCG Smart Transportation Oy:lle mm. liiketoiminnan kehitykseen liittyviä palveluita yli 300.000 eurolla viime vuonna. Täytyy todeta, että hyvin on ”kehitetty”. Kyseinen vähemmistöyhtiö luopui tuosta 25%:n osuudestaan viime joulukuussa.  Tulkitsen tämän niin, että koko tappiopotti jää täysin FCG Smart Transportation Oy:n omistajan harteille. Sehän tarkoittaa välillisesti meitä veronmaksajia.

On helppoa perustella yrityksiä ja harjoitella liiketoimintaa, kun sitä oikeaa yrittäjäriskiä ei ole. Laskun maksajasta ei yrityksen hallituksen tässä tarvitse olla huolissaan.

FCG Smart Transportation Oy:n oma pääoma on syöty ja yritys olisi selvitystilassa ilman yhtiöön pumpattua liki 2 miljoonan euron ns. pääomalainaa. Senkään maksajaa ei tarvitse arvuutella.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Hallituksen jäsen on henkilökohtaisesti vastuussa tekemisistään tai tekemättä jättämisistään. Passiivisuus tai tietämättömyys ei vapauta hallituksen jäsentä vastuusta. Voi hyvin kysyä hallituksen jäseniltä, että miten meni – noin niin kuin omasta mielestä?

Vammaisten ja vanhusten kuljetuspalvelut kilpailutetaan seuraavaksi koko Länsi-Uusimaan alueelle. Hyvä kysymys on, voisiko tällainen yritys olla taas edes mukana kilpailutuksessa. Liiketoiminta on tappiollista vuodesta toiseen ja palvelutaso käyttäjillekään ei kehuja ole saanut. Nähtäväksi jää, nouseeko nimi tai taustaryhmä taas esiin kilpailutusta suunniteltaessa.

 

 

Färdcentralen i Esbo – berättelsens baksida

Ordnandet av färdtjänster för seniorer och personer med funktionsnedsättning i Esbo ändrades 2.2.2021. Förmedlingen av taxibilar började då skötas av den externa aktören FCG Smart Transportation Oy (2932535-1). Registreringen av företaget i handelsregistret är daterad hösten 2018. Det ifrågavarande relativt nya företaget ägs indirekt via kommunförbundet av oss skattebetalare.

Från första början var det meningen att alla kommuner i Västra Nyland skulle bli FCG:s kunder. De övriga kommunerna, med undantag av Esbo, drog sig ändå ur tjänsten redan i planeringsskedet. Problemen har fortsatt under 16 månaders tid. Om dem har man skrivit mer än tillräckligt i såväl tidningar som sociala medier. Jag tänker inte upprepa dem här. I stället ska jag framföra ett annat perspektiv på den här FCG problematiken.

Jag anser att det är mycket tvivelaktigt att den offentliga förvaltningen via FCG, som ägs av skattebetalare, tränger sig in på en välfungerande affärsverksamhet som drivs av ett stort antal privata företag som fungerar på marknadens villkor. Med hårt arbete, som har pågått i flera års tid, har dessa slipat på sin verksamhet till att bli fungerande. Till mångas förvåning vann FCG Smart Transportation Oy konkurrensutsättningen av förmedlingen av färdtjänster för seniorer och personer med funktionsnedsättning i Esbo. Det här trots att offerter lämnades in av erfarna och redan kunniga företag inom branschen. Marknadsdomstolen slog ändå fast att konkurrensutsättningen ska göras på nytt. Det här har ändå ännu inte skett.

Den här inövningen av affärsverksamhet har nu blivit mycket dyr. FCG Smart Transportation Oy har enligt offentliga uppgifter under fyra räkenskapsperioder gjort förlust varje år. Förlust görs årligen till och med mer än vad företaget uppvisar som omsättning. Enligt bokslutsuppgifterna har för den här inövningen av affärsverksamhet nu använts sammanlagt cirka 3,5 miljoner euro. Som minoritetsägare, med en andel på 25 procent, finns ett privat företag vid namn Oy Attracs Ab. För mer än 300.000 euro sålde detta företag i fjol tjänster till FCG Smart Transportation Oy som bland annat gällde utveckling av företagsverksamhet. Man måste konstatera att man faktiskt har ”utvecklat” bra. Ifrågavarande minoritetsägare avstod från sin andel på 25 procent i december. Jag tolkar det här på så sätt att hela förlustpotten kommer att få bäras av FCG Smart Transportation Oy:s ägare. Det betyder indirekt oss skattebetalare.

Det är lätt att grunda företag och att öva sig på att idka affärsverksamhet när det inte finns någon äkta företagarrisk. Företagets styrelse behöver inte oroa sig över vem som betalar räkningen.

FCG Smart Transportation Oy:s eget kapital har redan förbrukats och företaget skulle vara i likvidation om inte nära nog två miljoner euro hade pumpats in i företaget som så kallat kapitallån. Man behöver inte heller här fundera på vem som står som betalare.

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen för ett bolag omsorgsfullt främja bolagets intressen. En styrelsemedlem är personligen ansvarig för vad han eller hon gjort eller låtit bli att göra. Passivitet eller okunskap befriar inte en styrelsemedlem från ansvar. Man kan gott fråga styrelsens medlemmar om de med handen på hjärtat tycker att det gått riktigt rätt till?

Färdtjänster för seniorer och personer med funktionsnedsättning konkurrensutsätts efter detta för hela området Västra Nyland. En bra fråga är huruvida ett sådant här företag igen ens kunde delta i konkurrensutsättningen. Affärsverksamheten går med förlust år efter år och inte heller servicenivån för användarna har fått något beröm. Det återstår att se om namnet eller bakgrundsgruppen återigen kommer fram då man planerar konkurrensutsättningen.

+1

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu