Näkökulmavääristymä argumentaatiossa ja noitavainot

Postmoderniin ajattelutapaan on kuulunut oletus, että kaikki argumentaatio on jollain tavalla asenteellista, yksipuolista tai vääristynyttä. Suurimmaksi ongelmaksi on saatettu nähdä lähinnä se, jos joku ei tunnusta omaa asenteellisuuttaan. Tämä voi toki olla merkittävä ongelma toisinaan. Ratkaisuksi ei kuitenkaan riitä pelkkä avoimuus asenteellisuudestaan – tyyliin ”olen avoimesti vainoaja”, ”itsekäs idiootti” tai ”imperiumin propagandisti”.

Asenteellisuudessa on myös melkoisia eroja. Noitavainomentaliteetti on ihan eri asia kuin ’tavallisen hyvä’ omaa puoluetta, ideologiaa tai uskontoa tukeva argumentaatio, vaikka se olisi melko yksipuolistakin. Suunnilleen näin ajattelee ainakin filosofi Douglas Walton. Löysin hänen kirjansa One-Sided Arguments: A Dialectical Analysis of Bias (State University of New York Press, 1999) Helsingin yliopiston Jaakko Hintikka -kokoelmasta.

Hintikan kehittämästä interrogatiivisen päättelyn mallista kirjoitinkin täällä äskettäin (Entä jos…? 11.2.2023). Toivottavasti onnistun nyt jatkamaan tematiikkaa usarilaisten kannalta kiinnostavaan ja aikamme jakautuneen mielipideilmaston kannalta relevanttiin suuntaan. En nyt yrittänyt typistää tätä kirjoitusta kovin lyhyeksi. Voithan lukea vaikka vain pari kappaletta. Kirjoitin lähinnä niille, joita ylipäänsä kiinnostaa tarkastella argumentaatiota hieman pintaa syvemmältä.

’Bias’ – millainen vääristymä?

Heti alkuun haluan jakaa tuskaani Waltonin käyttämän bias-termin suomennoksesta. ’Asenteellisuus’ korostaa termiä vastaavan käsitteen psykologista puolta. ’Vääristymä’ olisi tavallaan napakka käännös, mutta tässä yhteydessä hieman yksioikoinen. Waltonin käyttämänä ’bias’ voi tarkoittaa ennakkoluuloisen vääristymän lisäksi argumentaatiossa tavallista ja tietyillä ehdoilla hyväksyttävää ’näkökulmasidonnaisuutta’. Sinnittelen tässä kirjoituksessa omalla käännökselläni ’näkökulmavääristymä’ liittyen siihen kantaan, että myös lievä ja hyväksyttävä näkökulmasta johtuva vääristymä on silti vääristymää.

Joka tapauksessa tarvitaan seikkaperäistä analyysia siitä, miten näkökulmavääristymän kanssa onnistutaan tulemaan toimeen sen kytkeytyessä vaikkapa mielipidekirjoituksiin, puolueohjelmiin, asiantuntijakirjoituksiin, tilastojen tulkintaan, markkinointiin, medianarratiiveihin, kätyrisyytöksiin tai sotapropagandaan. Puhetaidon opettajat voivat neuvoa, miten voit kätkeä näkökulmavääristymääsi tai paljastaa sitä omaa asiaasi tukevalla tavalla. Psykologit, kulttuurintutkijat ym. voivat valottaa piileviä näkökulmavääristymiä.

Totuutta ja reiluutta tavoittelevassa argumentaatioteoriassa pyritään puolestaan löytämään ratkaisuja näkökulmavääristymän hillitsemiseksi. Minimitavoitteena on välttää noitavainojen kaltaiset laajat ja törkeät ihmistä vastaa kohdistuvat tutkintaprosessit ja ajojahdit.

Noitavainoa 1600-luvun Espanjassa

Historioitsija Marko Nenosen kirja Noitavainot Euroopassa. Myytin synty (Ateena Kustannus, 2006) auttaa hahmottamaan ilmiötä esimerkiksi 1600-luvun Espanjassa. Nenonen (ibid., 13-14) esittelee siinä muun muassa Logroñon tribunaalin, josta tuli noitavainojen merkittävä keskus tuon vuosisadan alussa. Yksi sen kuuluisista tapauksista koski 20-vuotiasta palvelustyttöä María de Ximildequita, joka väitti olleensa Ranskassa noita. Hän myös väitti tietävänsä, keitä kyseisiin noitasapatteihin oli matkustanut.

María de X. syytti talonpojan vaimoa María de Jureteguíaa siitä, että myös tämä oli ollut villeissä noitasapateissa mukana. Aluksi María de J. kielsi tämän tulisesti. Kun syytökset kovenivat, hän alkoi lopulta voida pahoin, pyörtyi ja suostui tunnustamaan syyllisyytensä julkisesti. Samalla hänen piti pyytää anteeksi seurakunnalta.

Vastaavat tilanteet alkoivat yleistymään. Uusia epäilyjä syntyi. Tunnustuksia saatiin välillä vasta, kun uhkailtiin kidutuksilla ja roviolla. Kerran Madridin inkvisition pääneuvosto lähetti inkvisiittori Juan de Valle Alvaron tutkimaan, ”olivatko noitien kertomukset ja kokema unta, mielikuvitusta vai todellisuudessa tapahtunutta” (ibid., 15). Uutterasti aineistoa kerättyään Valle joutui kuitenkin raportoimaan Madridiin: ”Ennen kaikkea hän [paholainen] huolehtii siitä, että todistajien lausunnot ovat niin epätäydellisiä, etteivät ne täytä inkvisition vaatimuksia” (ibid., 16). Vainomentaliteetistaan huolimatta Valle siis kuitenkin pyrki argumentoimaan muodollisesti hyväksytyn inkvisitioprosessin puitteissa.

Aluksi pääneuvosto päätti 16 pidätetyn epäillyn yleisestä armahduksesta, mutta se ei kuitenkaan julkaissut päätöstään heti. Tällä välin Valle levitti huhuja noitasapattien inhottavuuksista. Mielialat alkoivat kääntyä eikä todisteiden ristiriitaisuuksista jaksettu enää niin välittää. Vuonna 1610 pääneuvosto päätyi tuomitsemaan 11 pidätettyä roviolle, tosin viisi heistä vain kuvainnollisesti. Nämä olivat nimittäin ehtineet jo kuolla tauteihin vankilassa. (Ibid., 18-19).

Kansa yhtyi noitavainoon enenevässä määrin. Kun osa kansasta vastusteli, Valle sanoi sen johtuvan kansan tietämättömyydestä. Hän lähetti sitten esimerkiksi jesuiitta- ja fransiskaanisaarnaajia ”valistamaan” kansaa eli käytännössä levittämään valheita ja inhoa. Kun kansan valtaosa oli näin kiihotettu noitaepäiltyjä vastaan, maltilliset inkvisiittorit kuten Alonso de Salazar Frías (n. 1546—1635) eivät onnistuneet moneen vuoteen juurikaan puolustamaan väärien syytöksien kohteiksi joutuneita.

Vuonna 1614 pääneuvosto kuitenkin hyväksyi Salazarin ehdottaman määräyksen, jonka mukaan noituudesta ei saanut syyttää julkisesti eikä myöskään tunnustuksia esitettäisi julkisesti. Tämän myötä kansan kiihko laimeni ja noitavainot loppuivat pääosin. Nenosen (ibid., 27) mukaan Madridin pääneuvosto oli tuomioissaan yleisesti ottaen maltillisempi kuin Pohjois-Espanjan vainoalueiden kansa.

Walton yksipuolisesta argumentaatiosta vuoropuhelussa

Tulisiko noitavainoihin liittynyt törkeän vääristelevä argumentaatio haastaa puolustamalla täysin puolueetonta argumentaatiota? Tätä on vaikea sanoa. Esimerkiksi liberaalit oikeudenmukaisuusteoreetikot John Rawls ja Brian Barry ovat katsoneet, että oikeudenmukaisuusargumentaatio on parasta rakentaa jonkinlaisesta puolueettomasta lähtötilanteesta käsin. Eri tavoin postmoderniin ajatteluun kallellaan olevat filosofit ovat yrittäneet haastaa heidän ratkaisujaan.

Walton lähtee puolestaan tutkimaan argumentaatiota kahden osapuolen vuoropuhelutilanteissa. Samalla hän olettaa jo lähtökohtaisesti, että osapuolten argumentteihin sisältyy jonkinlaista näkökulmavääristymää (bias). Waltonin (1999, xvii) mukaan tämä on kuitenkin varsinainen ongelma vain silloin, jos on kyse kiihkoilusta (bigotry) tai ennakkoluuloista (prejudice).

Walton (ibid., 29) erottelee argumenttien arvioinnissa ainakin kaksi tasoa. Ensimmäiseen kuuluu tyypillisesti sellainen päättely, joka on tunnistettavissa päteväksi (valid) tai oikeaksi (correct) deduktiiviseksi tai induktiiviseksi päättelyksi. Hieman laajemmin ymmärrettynä kyse on hyväksyttävien standardien mukaisesta päättelystä. Toinen arvioinnin taso koskee puolestaan päättelyä osana laajempia vuoropuheluketjuja ja samalla konteksteja, asiayhteyksiä.

Järkevästi etenevän tai dialektisen vuoropuhelun ensimmäinen edellytys on sen osapuolten käsitysten riittävä vakaus. Jos jompikumpi keskustelijoista vaihtaa kantaansa mielivaltaisesti tai vain retoris-taktisesti, ei varsinaiselle argumentatiiviselle keskustelulle muodostu edellytyksiä. Toisaalta kantaa tulisi pystyä muuttamaan perustellusti. Waltonin tasapainoisen (balanced) argumentatiivisen vuoropuhelun ensimmäinen ehto onkin kummankin osapuolen joustava sitoutuminen (flexible commitment) omiin oletuksiinsa – sitoutuminen niihin sopivissa olosuhteissa (Ibid., 32).

Kun argumentaation yksi osapuoli pyrkii vakuuttamaan (persuade) kannastaan toisen osapuolen, hänellä on oltava käsitys toiselle hyväksyttävissä olevista oletuksista. Waltonin toinen ehto dialektiselle argumentaatiolla on tämän mukaisesti empatia (empathy). Se juuri mahdollistaa toisen vakuuttamisen tälle itselleen hyväksyttävissä olevista premisseistä käsin. Lisäisin tähän, että empatia voidaan ymmärtää tässä ensinnäkin keskustelukumppanin oletusten loogis-teknisenä ymmärtämisenä. Waltonin malliin näyttää kuitenkin sopivan ajatus myös laajemmasta empatiasta, joka koskee myös toisen kokemuksellisia ja kontekstuaalisia lähtökohtia argumentaatioon. Itse näen myös tämän laajemman empatian hyvin tärkeänä.

Seuraavina dialektisen argumentaation ehtoina on Waltonin (ibid., 32) mukaan avoin mieli toisen esittämien käsitysten harkinnalle (open-mindedness), valmius kriittiseen epäilemiseen (critical doubt) ja valmius todistusaineiston huomioimiseen (evidence sensitivity). Argumentit itsessään ovat Waltonin mallissa jonkin kannan puolesta tai sitä vastaan, pro tai con. Tähän asetelmaan saa siis kuulua hyväksyttävää asenteellisuutta tai näkökulmasidonnaisuutta, kunhan samalla huolehditaan vuoropuhelun etenemisestä tasapainoisella tavalla mainittujen viiden ehdon mukaisesti.

Noitavainoissa tutkinta vääristyy laajasti

Euroopassa ja myös esimerkiksi 1690-luvun Massachusettsin siirtokunnan Salemissa tapahtuneissa noitavainoissa ei ollut kyse vain yksittäisistä vääristyneistä argumenteista. Walton (ibid., 238) nimeää peräti kymmenen piirrettä, jotka ovat luonnehtineet noitavainojen (witch hunt) menetelmiä, argumentaatiota ja ilmiötä ylipäänsä.

Ensimmäiset kolme näistä ovat (1) sosiaalinen paine, (2) stigmatisaatio tai leimaaminen ja (3) pelon ilmapiiri. Jos siis huomamme näiden piirteiden luonnehtivan keskustelua jonkun ihmisen tai ihmisryhmän syyllisyydestä, meillä on tosiaan syytä olla huolissaan. Pohjois-Espanjan noitavainoissa ne olivat varmastikin läsnä. Waltonin (ibid., 238) mukaan kyse on olosuhteista, jotka tekevät varsinaisen noitavainon mahdolliseksi.

Neljäs piirre on (4) reilua prosessia muistuttava prosessi. Tämä antaa vainokäytännölle legitimiteettiä yhteiskunnallisena instituutiona. Esimerkiksi Joseph McCarthy sortui jahtaamaan kommunisteja 1950-luvun Yhdysvalloissa noitavainomaiseen tyyliin senaattikuulemisissa. Walton (ibid., 248) kuvailee: ”Ne televisioitiin ja ne pyrittiin esittämään oikeusistuntomaisina tilanteina… McCarthy kuulusteli heitä [todistajia] ja luki papereista todistusaineistolta kuulostavia tekstejä.” Vaikutelmaksi jäi monelle Hollywood-tyylinen oikeusistuntoversio.

Seuraavat piirteet liittyvät prosessin todistusaineisto- eli evidenssikäytäntöön. Siinä käytetään (5) simuloitua evidenssiä, (6) simuloituja todistuksia ja (7) evidenssiä, joka ei ole kumottamissa, falsifioitavissa. (Ibid., 238)

Loput piirteet määrittävät evidenssin arviointimenetelmää tutkintaprosessissa. Kahdeksas on (8) käänteisyys tai ’vastanapaisuus’ (reversed polarity). Tähän kuuluu oleellisesti – toisin kuin rikosprosesseissa yleensä – todistustaakan sälyttäminen syytetylle. (ibid 238, 253)

Toiseksi viimeinen piirre on (9) prosessin salaisuus (non-openness). Noitatutkinnassa syyllisyys päätettiin käytännössä jo etukäteen suljettujen ovien takana, kun taas reilu prosessi on suunniteltu takaamaan avoin argumentaatio puolesta ja vastaan ennen tuomion langettamista. Viimeisenä piirteenä ovat (10) ladatut kysymykset (loaded questions). Tällainen kysymys sisältää väitteen, jota syytetty ei sellaisenaan hyväksyisi. Kysymykseen vastatessaan hän voi kuitenkin erehdyksessä tulla vahvistaneeksi tuon ’ladatun’ väitteen. (ibid., 238, 251-252, 254-255).

Kun suurin osa näistä kymmenestä piirteestä vaikuttaa tilanteessa, voi olla helpompi käyttää loppujakin. Walton (ibid., 253-254) toteaa näin käyneen esimerkiksi eräässä McCarthy-kuulemisissa: tilanteen noitavainomainen kehystäminen johti siihen, että tietämättömyyden vallitessa todistustaakka jäi syytetyn harteille.

Yksipuolinen argumentointi reilussa prosessissa?

Kuinka huolissaan meidän siis tulisi olla, jos aikamme kiistanalaisista kysymyksistä esiintyy yksipuolista argumentointia? Itse näkisin niin, että monessa asiayhteydessä tämä riippuu relevantin prosessiin reiluudesta. Jos kyseessä on esimerkiksi normaali länsimainen rikosprosessi, siihen kuuluvat kummankin osapuolen asiaa tavallaan yksipuolisesti ajavat asianajat. Syytä huoleen ei normaalisti ole, koska tuomarit ja myös toiset asianajat ja isommissa tapauksissa media valvovat, että reilun prosessin sääntöjä noudatetaan.

Toki sinänsä reiluunkin prosessiin liittyy usein myös mahdollisuuksia vaikuttaa epäreilusti. Kalliimmat ja taitavammat asianajat voivat onnistua vastustajiaan paremmin keräämään evidenssiä, pelaamaan roolinsa ovelammin ja vaikuttamaan juryyn (jos sellaista käytetään) sääntöjen rajoja hipovin keinoin. Hyväkään laki ilman kaikkien osapuolten riittävää eettisyyttä ei takaa oikeutta.

Myös edustuksellinen demokratia on sinänsä reilu prosessi, jonka erinäisiä piirteitä moni voi silti onnistua manipuloimaan epäeettisesti. Pääsääntöisesti prosessiin kuuluu esimerkiksi, että kunkin puolueen ehdokkaat puolustavat juuri oman puoleensa arvoja, tulkintoja maailmantilanteesta ja keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Kaikilta osapuolilta tarvitaan kuitenkin myös tukea sille, ettei poliittinen argumentaatio jämähdä ennakkoluuloiseksi paasaamiseksi, ei kehity retoris-taktiseksi kikkailuksi eikä varsinkaan lipsahda kiihkoiluksi.

Avoimuus ja argumenttien parhaat muodot

Miten sitten voisimme parhaiten varmistaa, että väistämättömistä näkökulmavääristymistämme huolimatta argumentoisimme hyvin? Edellisessä ja tässä kirjoituksessani olen jo esitellyt koko joukon välineitä tällaisille yrityksille. Joiltain osin ne kuitenkin säilyvät kiistanlaisina ja hyvä argumentointi monimutkaisista asioista on ylipäänsä vaikeaa. Helppoja tapoja hyvän ja reilun argumentaation varmistamiseen ei aina ole.

Yleensä kannatan esimerkiksi reilun prosessin laajaa avoimuutta. Avoimessa demokraattisessa prosessissa valitun hallituksen voi kuitenkin olla oikeutettua tehdä joitain päätöksiä suljetuin ovin. Minulle hieman yllättävästi myös Pohjois-Espanjan noitavainot hiipuivat, kun julkiset kuulemiset lopetettiin. Ilmeisesti nämä prosessit olivat tuolloin oikeudenmukaisempia kuin avoimet kansaa kiihottavat epäreilut näytösoikeudenkäynnit (engl. show trials). Hyvä argumentaatio voi sisältää vaikeita tasapainotusratkaisuja, joista ei taida olla mahdollista sulkea aina pois näkökulmavääristymää.

Olisiko sitten vielä jokin tavanomaista vähän vaikeampi tapa tarkistaa argumentaation laadukkuutta? Mainittakoon tässä vastapuolen argumentin esittäminen sen parhaassa muodossaan, loogiselta kannalta jopa paremmassa kuin alkuperäinen. Tästä en keksi heti mitään haittaa. Ja näin tuo argumentti on myös mahdollista kumota – jos se on ylipäänsä kumottavissa – juuri argumentoinnilla, ei retorisilla heitoilla, ei viisastelevalla sofismilla, ei hurmaavalla imartelulla, ei vallalla jyräämällä, ei vaientamalla, ei mustamaalaamalla, ei väsytystaktiikalla, eikä aihetta vaihtamalla.

Ville Päivänsalo
Sitoutumaton Kirkkonummi

Kirjoittaja on teologian tohtori (2005), teologisen etiikan ja sosiaalietiikan dosentti (2010) ja Diakin lehtori (2021-, v. 2023 lyhennetyllä työajalla).

Kulttuurit ja etiikka -aloite: tavoitteena uskontojen, kulttuurien ja kestävän oikeudenmukaisuuden käytännöllinen ymmärtäminen (https://culturesethics.wordpress.com).

Uuden Suomen blogistina kirjoitan ensisijaisesti sosiaalieettisen tutkimustaustani pohjalta, tai miten itse parhaaksi näen. (Vuoteen 2022 asti julkaistut blogikirjoitukseni löytyvät eri profiilista, kuitenkin nimelläni Ville Päivänsalo.)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu