Vammaisten psykiatriset palvelut

Julkilausuma 23.8.2012

Kehitysvammaisten ja autististen henkilöiden psykiatriset ja
neuropsykiatriset palvelut järjestettävä asianmukaisesti

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan
vammaisilla henkilöillä on oikeus saman laajuisiin, -laatuisiin ja
-tasoisiin terveyspalveluihin kuin muilla.
Henkilöt, joilla on kehitysvamma tai autismikirjon häiriö, jäävät
kuitenkin usein vaille asianmukaisia psykiatrisia palveluja.

Miten heille voidaan turvata hyvä elämä ilman tarpeetonta
psyykenlääkitystä tai itsemääräämisoikeuden rajoittamista?

Haaste vastattavaksi

Kehitysvammaisuuteen ja autismikirjon häiriöihin liittyy kohonnut
mielenterveyshäiriöiden riski. Lisäksi esiintyy erilaista haastavaa
käyttäytymistä, mutta sen syynä ei useinkaan ole varsinainen
psykiatrinen häiriö. Taustalla voi olla somaattinen sairaus,
vuorovaikutustilanteeseen liittyviä tekijöitä, kommunikoinnin
puutteita tai päiväjärjestykseen ja ohjaukseen liittyviä tekijöitä.
Haastavien tilanteiden ja mielenterveyshäiriöiden arviointi edellyttää
kehitysvammaisuuteen ja autismikirjon häiriöön liittyvää
erityisosaamista. Arviointi tapahtuu yleensä eri alojen
asiantuntijoiden yhteistyönä (psykiatri, psykologi, terapeutit,
hoitajat/ohjaajat ja omaiset).

Myös hoidossa

on osattava ottaa huomioon kehitysvammaisuuteen ja
autismikirjon häiriöön liittyvät erityispiirteet kuten
neurokognitiiviset erityisvaikeudet. Mahdollisen lääkehoidon lisäksi
on tärkeää tukea yksilön arkea ja elämänhallintaa monipuolisesti, niin
asumiseen (kodit ja asumispalvelut), opiskeluun, työelämään,
vapaa-aikaan kuin ihmissuhteisiin ja kommunikointiinkin liittyen.

Ellei haastavia tilanteita selvitellä ja asiakkaan psyykkistä tilaa
arvioida ja hoideta asianmukaisesti, se johtaa helposti
epäasianmukaiseen psyykenlääkitykseen ja asiakkaan
itsemääräämisoikeuden tarpeettomaan rajoittamiseen.
Terveydenhuollossa ei tällä hetkellä ole riittävää valmiutta eikä
osaamista kehitysvammaisten asiakkaiden psykiatristen palvelujen
hoitamiseen, vaikka uuden terveydenhuoltolain perusteella
kehitysvammaisilla on yhdenvertainen oikeus saada asianmukaiset
psykiatriset palvelut perusterveydenhuollossa ja
erikoissairaanhoidossa. Myöskään autismikirjon asiakkaiden kehityksen
ja arkielämän tuen tarpeista ja tukemisen keinoista ei
perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ole riittävästi
tietoa. Edes olemassa olevaa osaamista ei kaikilta osin osata
hyödyntää, koska palvelut ovat hajallaan eikä palvelun tarvitsija aina
tiedä, mistä tarvittava asiantuntemus löytyy.

Keskeinen kysymys

on miten, kehitysvammainen ja autismin kirjoon
kuuluva henkilö saa riittävän ja oikea-aikaisen tuen psykiatrisiin
häiriöihin ilman, että jäädään kiistelemään maksajasta sosiaali- ja
terveydenhuollon kesken.
Ratkaisuehdotus
Ehdotamme että kehitysvammaisten ja autististen henkilöiden
psykiatriset ja neuropsykiatriset palvelut järjestetään osana
perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa seuraavasti:

 • Muodostetaan olemassa olevien palvelujen pohjalta yhtenäinen
  palvelukokonaisuus, jossa kehitysvammaisten ja autististen henkilöiden
  psykiatriset, erikoissairaanhoito-tasoiset palvelut ovat osa
  psykiatrian erikoissairaanhoitoa, ja alan muilla toimijoilla on
  joustava mahdollisuus konsultoida erikoissairaanhoidon
  asiantuntijoita.

 • Käytännössä kehitysvammapsykiatristen palvelujen järjestäminen
  edellyttää eteläisen Suomen osalta Hyksiin perustetun
  kehitysvammapsykiatrian yksikön edelleen kehittämistä
  erityisvastuulliseksi osaamiskeskukseksi.

 • Samanaikaisesti selkiytetään hoito- ja palveluketjuja sekä
  terveydenhuollon sisällä että suhteessa sosiaalityöhön, asumiseen ja
  omaisiin, sekä koulutukseen ja työvoimahallintoon. Rakennetaan
  yhteistyömallit yksityisten yleishyödyllisten ja muiden yksityisten
  palvelutuottajien kanssa.
 • Vahvistetaan eri tahojen yhteistyötä ja osaamista.
 • Asumis- ja työtoimintayksiköiden resursointiin, omaisten ohjaamiseen
  ja tukemiseen, henkilöstön osaamiseen ja tukiverkostoon kiinnitetään
  huomiota siten, että asiakkaalle voidaan turvata hänen omista
  tarpeistaan lähtevä hyvä elämä ilman tarpeetonta psyykenlääkitystä tai
  itsemääräämisoikeuden rajoittamista.

Ihmisoikeudet vammaisten arkeen -verkosto
Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten Tuki ry

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu