Vammaisten ihmisoikeudet – Vaaliohjelma

Kilpailutus

Erityisryhmien asumispalvelut tulee jättää kilpailutuksen ja hankintalain ulkopuolelle. Vammaisilla ihmisillä tulee olla oikeus YK:n vammaissopimuksen mukaisesti päättää asumisestaan ja siitä kenen kanssa asuu. Henkilökohtaista budjetointia ja palveluseteleitä kehittämällä tulee taata vammaisen ihmisen todellinen oikeus valita asuinpaikkansa ja sen kenen kanssa haluaa asua. Tulee estää suuria monikansallisia asumispalveluyrittäjiä valtaamasta ja monopolisoimasta Suomessa vammaisten asumispalveluita. Vammaisten asumispalveluiden valvontaa ja ohjausta pitää tiukentaa ja kehittää. Vammaisille ja omaisille valitusoikeus ja rikkomuksista sanktiot.

Ratifiointi

YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus ratifioitava! YK:n yleiskokous hyväksyi Vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen joulukuussa 2006. Suomi oli ensimmäisten allekirjoittajien joukossa 2007. Sopimus astui kansainvälisesti voimaan 2008 ja EU ratifioi sopimuksen 2010. Suomi on sopimuksen allekirjoittaessaan sitoutunut ratifioimaan sen ja ratifiointi on mainittu jo kahdessa hallitusohjelmassa.

Nykyisessä hallituksessa ratifiointityö on jumiutunut ja se on todennäköisesti siirtymässä perinnöksi seuraavalle hallitukselle. Ratifioimattomuus on häpeäksi Suomelle pohjoismaana ja EU-jäsenvaltiona!

Itsemääräämisoikeus

Sosiaali ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeuslain säätämisen jälkeen tulee seurata ja valvoa lain soveltamista ja toteuttamista, ja sitä vahvistaako itsemääräämisoikeuslaki asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vai vähentääkö itsemääräämisoikeutta ja lisää fyysisten, psyykkisten ja kemiallisten pakkokeinojen käyttöä ja ihmisoikeusloukkauksia.
Pelkkä valitusoikeus ei riitä, tarvitaan myös sanktioita.

Vammaispoliittinen ohjelma

Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO 2010-2015 toteutuneiden toimenpiteiden lopputarkastelun jälkeen tulee aloittaa uuden vammaispoliittisen ohjelman laadinta.

Vammaislaki

Vammaislait tulee yhdistää ja säätää uusi vammaislaki. Ikivanha kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki tulee purkaa. Kehitysvammaisilta ihmisiltä ja heidän omaisiltaan tulee pyytää anteeksi vuodesta 1977 säädetyn eristävän (apartheid) lain mukaan käytettyjen pakkotoimien aiheuttamia traumoja

Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden yhdenvertainen oikeus henkilökohtaiseen apuun ja kuljetuspalveluihin muiden vammaisryhmien kanssa tulee turvata. Vaikeavammaisuuskäsite tulee korvata tarkasti määritellyillä palvelutarvekuvauksilla.

Vammaislaissa tulee säätää työntekijöille Ruotsin Lex Sarah’in mallin mukainen ilmoitusvelvollisuus, jos havaitsevat epäkohtia asiakkaiden kohtelussa. Huonosta kohtelustaa tulee seurata sanktioita. Työntekijöiden taustat ja rikosrekisterit tulee selvittää. Sosiaalialan työntekijöille tarvitaan terveydenhuollon terhikkiä vastaavarekisteri.

Holhouslaki

Holhouslainsäädäntöä tulee uudistaa ja poistaa vajaavaltaiseksi julistaminen ja toimintakelpoisuuden rajoittaminen. § 29 perusteella päämiehelle voidaan määrätä viranomaisedunvalvoja päättämään päämiehen kaikista sellaisista asioista joiden merkitystä päämies ei ymmärrä. Tämän mukaan vammainen voidaan määrätä viranomaisedunvalvojan täydelliseen holhoukseen, mikä on ihmisarvoa loukkaavaa eikä liene YK:n vammaissopimuksen hengen mukaista.

Omaisten apua ja asiantuntemusta ei saa ohittaa. Tuetun päätöksenteon mallia tulee kehittää.29 § tulee kumota. Viranomaisedunvalvojien ja maistraattien toimintaan uusi valvontajärjestelmä

Vieraannuttaminen

Vammaisten ihmisten eristämistä ja vieraannuttamista omaisistaan emme voi sallia. Vammaisen omaiset edustavat useimmiten vammaisen tärkeimpiä ihmissuhteita ja ovat heidän kannaltaan yhteisöllinen rikkaus. Vammaisten omaiset on huomioitava palvelusuunnitelmia laadittaessa.

Omaisten asema ja asiantuntemus ja tärkeys tunnustettava ja virallistettava kehitysvammaisten palveluissa, vieraannuttamisesta ja eristämisestä valitusmahdollisuus ja sanktiot.

Vammaisten maahanmuuttajien ja kielivähemmistöjen äidinkieli, kulttuuri ja identiteetti saadaan parhaiten siirretyksi ja vahvistetuksi läheisessä yhteistyössä omaisten ja sukujen kanssa.

Kehitysvammalaitokset

Kehitysvammalaitosten purkamisaikataulussa tulee pysyä, niin ettei 2020 enää kukaan vammainen asu laitoksissa. Pieniä asumispalveluyksiköitä tulee rakentaa riittävästi, ei isoja uuslaitoksia.

Laitoksista poismuuttavien vammaisten kuntoutus ja yhteiskuntaan sopeuttaminen tulee järjestää ammatillisen koulutuksen piirissä valmentavina koulutuksina.

Omaishoitaja

Omaishoitajien asemaa tulee parantaa siirtämällä tuki kelan piiriin.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu