Vammaisten ihmisoikeuksien turvaaminen hallitusohjelmaan

Ta­pah­tui vuon­na 2011:

Me vii­me e­dus­kun­ta­vaa­lien eh­dok­kaat (13) luo­vu­tam­me vam­mais­ve­too­muk­sen e­dus­kun­ta­ryh­mil­le
kes­ki­viik­ko­na 18.5.2011., klo 12:30 tie­do­tus­ti­las­sa ”La­ki”.

E­dus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den kan­nan­ot­to vam­mais­ten oi­keuk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si

Me vuo­den 2011 e­dus­kun­ta­vaa­lei­hin eh­dok­kai­na o­sal­lis­tu­neet tu­lem­me e­dis­tä­mään vam­mais­ten
ih­mis­oi­keuk­si­a e­dus­kun­ta­työs­sä ja muu­al­la yh­teis­kun­nas­sa.

E­si­täm­me al­la o­le­vat vaa­ti­muk­sem­me vam­mais­ten oi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si seu­raa­vaan
hal­li­tus­oh­jel­maan.

 1. E­ri­tyis­ryh­mien a­su­mis­pal­ve­lut tu­lee jät­tää kil­pai­lu­tuk­sen ja han­kin­ta­lain ul­ko­puo­lel­le.
  Vam­mai­sil­la ih­mi­sil­lä tu­lee ol­la oi­keus YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti päät­tää
  a­su­mi­ses­taan ja sii­tä ke­nen kans­sa a­suu.

 2. YK:n y­leis­so­pi­mus vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­sis­ta ja so­pi­muk­sen va­lin­nai­nen
  pöy­tä­kir­ja tu­lee vä­lit­tö­mäs­ti ra­ti­fi­oi­da.

 3. Suo­men vam­mais­po­liit­ti­sen oh­jel­man VAM­PO 2010–2015 e­sit­tä­mi­ä toi­men­pi­tei­tä tu­lee
  to­teut­taa.

 4. Vam­mais­lait tu­lee yh­dis­tää. Ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­los­ta an­ne­tun lain
  § 42 ” pak­ko­a voi­daan käyt­tää, jos ke­hi­tys­vam­ma­huol­lon to­teut­ta­mi­nen tai toi­sen
  tur­val­li­suus vält­tä­mät­tä vaa­tii” ja pa­kon käyt­tö ja it­se­mää­rää­mis­oi­keu­den ra­joi­tuk­set
  tu­lee uu­del­leen ja tar­kas­ti sää­del­lä.

 5. Hol­hous­lain­sää­dän­nös­tä tu­lee pois­taa va­jaa­val­tai­sek­si ju­lis­ta­mi­nen ja toi­min­ta­kel­poi­suu­den
  ra­joit­ta­mi­nen. § 29 pe­rus­teel­la pää­mie­hel­le voi­daan mää­rä­tä vi­ran­o­mais­e­dun­val­vo­ja
  päät­tä­mään pää­mie­hen kai­kis­ta sel­lai­sis­ta a­si­ois­ta, joi­den mer­ki­tys­tä pää­mies ei
  ym­mär­rä. Tä­mä mu­kaan vam­mai­nen voi­daan mää­rä­tä vi­ran­o­mais­e­dun­val­vo­jan täy­del­li­seen
  hol­houk­seen, mi­kä on ih­mis­ar­vo­a louk­kaa­vaa ei­kä lie­ne YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen hen­gen
  mu­kais­ta. O­mais­ten a­pu­a ja a­si­an­tun­te­mus­ta ei saa o­hit­taa. Tu­e­tun pää­tök­sen­te­on
  mal­li­a tu­lee ke­hit­tää.

 6. Vam­mais­ten a­su­mis­pal­ve­lui­den val­von­taa ja oh­jaus­ta pi­tää tiu­ken­taa ja ke­hit­tää.
  Työn­te­ki­jöil­le tu­lee mää­rä­tä Ruot­sin Lex Sa­rah­in mal­lin mu­kai­nen il­moi­tus­vel­vol­li­suus,
  jos ha­vait­se­vat e­pä­koh­ti­a a­si­ak­kai­den koh­te­lus­sa. Työn­te­ki­jöi­den taus­tat ja ri­kos­re­kis­te­rit
  tu­lee sel­vit­tää. So­si­aa­li­a­lan työn­te­ki­jöil­le tar­vi­taan ter­vey­den­huol­lon ter­hik­ki­ä
  vas­taa­va re­kis­te­ri. Vam­mais­ten e­ris­tä­mis­tä ja vie­raan­nut­ta­mis­ta o­mai­sis­taan em­me
  voi sal­li­a. Vam­mai­sen o­mai­set e­dus­ta­vat u­seim­mi­ten vam­mai­sen tär­keim­pi­ä ih­mis­suh­tei­ta
  ja o­vat hei­dän ka­nal­taan yh­tei­söl­li­nen rik­kaus. Vam­mais­ten o­mai­set on huo­mi­oi­ta­va
  hoi­to­suun­ni­tel­mi­a laa­dit­ta­es­sa.

Ve­too­muk­sen al­le­kir­joit­ta­jat (43)

 1. Ahvenainen, Mikko, Espoo, Kesk
 2. Alanko-Kahiluoto, Outi, Helsinki, Vihr
 3. Gran, Birgitta, Hanko, Vas
 4. Gröhn, Marja-Leena, Liperi, PS
 5. Hakkarainen, Erja, Vantaa, Vihr
 6. Haverinen, Soili, Vantaa, KD
 7. Heistonen, Viola, Imatra, STP
 8. Holopainen, Antti, Lahti, Vas
 9. Härkin, Anne, Valtimo, Kesk
 10. Jurva, Johanna, Vantaa, PS
 11. Jääskeläinen, Jari, Vantaa, Vas
 12. Kanerva-Poranen, Kirsi, Kerava, Vihr
 13. Kangas, Rose, Vantaa, KD
 14. Karimäki, Johanna, Espoo, Vihr
 15. Kiessling, Kaija, Turku, SKP
 16. Kortelainen, Reijo, Lieksa, Kok
 17. Kovanen, Juha, Vantaa, SKP
 18. Kuusela, Pirkko, Espoo, SDP
 19. Ladarsi, Ahmed, Vantaa, Kok
 20. Leppäjoki, Seija, Loimaa, SKP
 21. Lindell, Armi, Loviisa, Vas
 22. Lohikoski, Pia, Kerava, Vas
 23. Lundgren, Pekka, Raisio, SKP
 24. Malmi, Juha, Vantaa, PS
 25. Mikkola, Merva, Espoo, Vihr
 26. Mäntylä, Jasmin, Oulu, Kok
 27. Palonen, Juhani, Mikkeli, Kok
 28. Partonen-Rekola, Marketta, Kerava, Kesk
 29. Paulanto, Hanna, Vantaa, KD
 30. Piipponen-Pekkola, Seija, Kotka, Vas
 31. Puistola, Helena, Janakkala, Vas
 32. Pulliainen, Erkki, Oulu, Vihr
 33. Rajakari, Maria, Espoo, KD
 34. Rantanen, Mari, Vantaa, SDP
 35. Räty, Laura, Helsinki, Kok
 36. Sandberg, Tiina, Vantaa, SKP
 37. Savolainen, Mariitta, Vantaa, Kesk
 38. Slunga-Poutsalo, Riikka, Lohja, PS
 39. Tallqvist, Tarja, Espoo, KD
 40. Tiusanen, Pentti, Kotka, Vas
 41. Tyystjärvi, Kati Vantaa, Vas
 42. Viitanen, Tiina, Vantaa, Kok
 43. Värmälä, Johanna, Espoo, SDP

Mi­kään ei o­le muut­tu­nut

Tä­mä ve­too­mus luo­vu­tet­tiin mi­nis­te­ril­le ja kan­san­e­dus­ta­jil­le vuon­na 2011. Mo­ni
al­le­kir­joit­ta­ja is­tui nel­jä vuot­ta e­dus­kun­nas­sa. Mi­tä teit­te a­si­an e­dis­tä­mi­sek­si?

Ve­to­an:
Vam­mais­ten ih­mis­oi­keu­det on o­tet­ta­va hal­li­tus­oh­jel­maan!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu