Kehitysvammalain hirvittävä pykälä §42!

Tou­ko­kuu 2010

O­lin kir­joit­ta­nut blo­gin tou­ko­kuus­sa 2010.

Py­kä­lä 42§ pois he­ti ke­hi­tys­vam­ma­lais­ta!
26.5.2010 11:55 Vi­o­la Heis­to­nen

Tors­tai­na 27.5.2010 klo 13 luo­vu­te­taan kan­san­e­dus­ta­jil­le Ve­too­mus ke­hi­tys­vam­mais­ten
ih­mis­oi­keuk­sien puo­les­ta Suo­mes­sa.

Me ke­hi­tys­vam­mais­ten o­mai­set vaa­dim­me pak­ko­kei­no­jen mie­li­val­tai­sen käy­tön ra­joit­ta­mis­ta
ja lail­la tark­kaan sää­te­le­mis­tä.

Suo­mes­sa on e­del­leen voi­mas­sa vuon­na 1977 sää­det­ty ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­to­a
kos­ke­va la­ki, jon­ka 42§

    ”e­ri­tyis­huol­los­sa o­le­vaan hen­ki­löön saa­daan so­vel­taa pak­ko­a vain sii­nä mää­rin
    kuin e­ri­tyis­huol­lon jär­jes­tä­mi­nen tai toi­sen hen­ki­lön tur­val­li­suus vält­tä­mät­tä vaa­tii”,

sal­lii pak­ko­kei­no­jen käy­tön täy­sin mie­li­val­tai­ses­ti ja lä­hes ru­tii­nin­o­mai­ses­ti.
Ti­lan­ne louk­kaa räi­ke­äs­ti ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mis­ten oi­keuk­si­a ta­sa-ar­voi­seen koh­te­luun.

O­sin täs­tä syys­tä Suo­mi on myös har­vo­ja Eu­roo­pan mai­ta, jo­ka ei e­del­leen­kään o­le
ra­ti­fi­oi­nut YK:n vam­mais­ten oi­keuk­si­a kos­ke­vaa so­pi­mus­ta, jot­ka ei­vät si­do Suo­me­a!

Ny­kyi­sen lain mah­dol­lis­ta­mi­a ja laa­jas­ti ke­hi­tys­vam­mai­siin so­vel­let­tu­ja pak­ko­kei­no­ja
o­vat muun mu­as­sa va­pau­den­riis­tä­mi­nen, liik­ku­mis­va­pau­den ja hen­ki­lö­koh­tai­sen kos­ke­mat­to­muu­den
ra­joit­ta­mi­nen, fyy­si­nen kiin­ni­pi­tä­mi­nen ja e­ris­tä­mi­nen, si­to­mi­nen ja e­ri­tyis­vaat­teet,
päi­vit­täi­siin toi­min­toi­hin pa­kot­ta­mi­nen ja pak­ko­lää­ki­tys ja tek­ni­nen val­von­ta.
Ja nyt uu­te­na ta­paa­mis­kiel­lot ja ta­paa­mis­ra­joit­teet o­mai­siin, ku­ten van­ki­lois­sa.

Saa­ko ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­ko­dis­sa val­li­ta van­ki­lan sään­nöt?

Me o­mai­set pi­däm­me e­ri­tyi­sen huo­les­tut­ta­va­na si­tä et­tä ke­hi­tys­vam­ma­huol­lon työn­te­ki­jät
ei­vät u­sein­kaan e­des tie­dos­ta käyt­tä­vän­sä pak­ko­kei­no­ja, vaan pi­tä­vät toi­mi­a nor­maa­li­na
käy­tän­tö­nä. Pak­ko­kei­no­jen käyt­töä ei u­sein­kaan kir­ja­ta ei­kä niis­tä ker­ro­ta o­mai­sil­le.

Sa­mal­la luo­vu­tam­me ke­hi­tys­vam­mai­sen maa­han­muut­ta­ja­tyt­tä­ren­poi­ka­ni ja mi­nun ta­paa­mis­oi­keu­den
puo­les­ta ke­rät­ty ad­res­si, 185 ni­me­ä.

Suo­mes­sa per­he­yh­teys ei o­le e­ri­tyi­nen oi­keus. Ai­kui­set ke­hi­tys­vam­mai­set py­ri­tään
mah­dol­li­sim­man no­pe­a­ti vie­raan­nut­ta­maan ja e­ris­tä­mään o­mai­sis­taan. I­so­äi­tien mer­ki­tys­tä
ei ar­vos­te­ta las­ten­las­ten e­lä­mäs­sä. E­ris­tä­mi­nen louk­kaa ke­hi­tys­vam­mai­sen ja hä­nen
o­mais­ten­sa ih­mis­oi­keuk­si­a.

Mik­si Suo­mi vai­no­aa ja kiu­saa maa­han­muut­ta­ja i­so­äi­te­jä?

Tä­mä a­si­a on a­jan­koh­tai­nen vie­lä tä­nä päi­vä­nä­kin.

Ke­hi­tys­vam­ma­lain pak­ko­kei­no­py­kä­lä §42 py­sy pys­tys­sä e­del­leen!

E­dus­kun­nan oi­keus­a­si­a­mies Pau­ni­o e­sit­ti 16.12.1996 val­ti­o­neu­vos­tol­le, et­tä ke­hi­tys­vam­mais­ten
an­ne­tun 42§:n sään­nös­tä täs­men­ne­tään niin, et­tä pa­kon käyt­töä kos­ke­va pää­tök­sen
te­ko, pak­ko­toi­men­pi­tei­den si­säl­tö ja laa­juus se­kä tark­ka­ra­jai­set pe­rus­teet pa­kon
käy­töl­le käy­vät il­mi lais­sa.

Sii­tä as­ti täs­men­ne­tään … ja täs­men­ne­tään … mut­ta mi­kään ei au­ta! 42§ py­syy
… ja py­syy, jo­pa Neu­vos­to­liit­to­kin on kaa­tu­nut täl­lä vä­lin, mut­ta niil­tä a­joil­ta
voi­mas­sa ol­lut ke­hi­tys­vam­mais­ten la­ki Suo­mes­sa py­syy pys­tys­sä ja an­taa mah­dol­li­suu­den
lou­ka­ta tör­ke­äs­ti puo­lus­tus­ky­vyt­tö­mien hei­koim­pien kan­sa­lais­ten pe­rus- ja ih­mis­oi­keuk­si­a!
Tä­män py­kä­län ta­ki­a Suo­mi ei pys­ty ra­ti­fi­oi­maan YK:n vam­mais­ten ih­mis­oi­keus­so­pi­mus­ta,
kos­ka kan­sal­li­nen lain­sää­dän­töm­me ei o­le a­jan ta­sal­la.

Sel­vi­tyk­si­ä

On teh­ty sel­vi­tyk­si­ä e­si­mer­kik­si v.2002 STM:l­le ”Pe­rus­tel­tu­ja ra­joi­tuk­si­a vai huo­no­a
koh­te­lu­a” (Ei­ja Koi­vu­ran­ta). v 2006 STM:l­le ”Pe­rusoi­keuk­sien ra­joit­ta­mi­ses­ta ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen
to­teut­ta­mi­ses­sa” ( Juk­ka Kum­pu­vuo­ri).

Mi­hin toi­miin hal­li­tus ai­koo ryh­ty­ä ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mis­ten pe­rusoi­keuk­sien
ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­sek­si, ky­syt­tiin 33 kan­san­e­dus­ta­jan kir­jal­li­ses­sa ky­sy­myk­ses­sä
pak­ko­toi­men­pi­teis­tä lo­ka­kuus­sa 2006, jos­sa to­det­tiin, et­tä §42 sal­lii suu­ren väl­jyy­den
ke­hi­tys­vam­mai­siin koh­dis­tu­viin pak­ko­kei­noi­hin.

Mi­nis­te­ri Hys­sä­lä vas­ta­si, et­tä STM:s­sä jat­ke­taan ke­hi­tys­vam­mai­si­a kos­ke­van lain­sää­dän­nön
uu­dis­ta­mis­ta pyy­det­ty­jen sel­vi­tys­ten ja lau­sun­to­jen pe­rus­teel­la.

E­dus­kun­nan oi­keus­a­si­a­mies Pau­ni­o uu­dis­ti e­si­tyk­sen­sä 5.10.2009 STM ke­hi­tys­vam­mais­ten
it­se­mää­rää­mis­oi­keu­den ra­joi­tus­ten sää­tä­mi­ses­tä lail­la. Pau­ni­o pi­ti tär­ke­ä­nä pa­kon
kä­sit­teen mää­rit­te­ly­ä sel­lais­ten käy­tän­tö­jen es­tä­mi­sek­si, jot­ka si­säl­tä­vät to­si­a­si­al­li­ses­ti
pa­kon käyt­töä, mut­ta joi­ta ei tun­nis­te­ta sel­lai­sik­si.

Pau­ni­o an­toi STM ai­kaa vas­ta­ta 30.11.2009 mi­hin toi­men­pi­tei­siin e­si­tys on an­ta­nut
ai­het­ta. ??, jo­ten jat­ke­taan … ja tä­hän päi­vään as­ti jat­ke­taan … poh­ti­mis­ta. – Nyt jo kol­men hal­li­tuk­sen ai­ka­na!

Kuin­ka kau­an tä­mä voi kes­tää? Kum­mas­tel­laan jo maa­il­mal­la­kin tä­tä tais­te­lu­a!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu