Uus-inkeriläisyys

Suo­men In­ke­ri-Lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Ali­na-Si­nik­ka Sa­lo­nen In­ke­ri­läis­ten Vies­tin 2/2015 pää­kir­joi­tuk­ses­sa tuo esil­le ter­min “uu­sin­ke­ri­läi­syys”.

Ei tar­vit­se kuin sa­noa si­säi­sel­le ää­nel­le: Tah­don. Täs­tä lu­pauk­ses­ta al­kaa kut­kut­ta­va ha­lu saa­da tie­tää, ku­ka mi­nä olen, ja mi­ten mi­nä tai su­ku­ni olem­me pää­ty­neet ta­kai­sin Suo­meen. Näin al­kaa suu­ri seik­kai­lu.

Kuin­ka oi­ke­as­sa Ali­na-Si­nik­ka on­kaan!, et­tä “em­me ole kuun­nel­leet”. Niin se on mo­nen­kin koh­dal­la, va­li­tet­ta­vas­ti. — Niin mi­nun­kin.

Uus-in­ke­ri­läi­syys

Mut­ta on­ko to­del­la­kin syn­ty­mäs­sä “uu­sin­ke­ri­läi­syys”? Jos on, niin se on hie­noa ja sen paik­ka on nyt Suo­mi, kos­ka Suo­mes­sa asuu nyt noin 50’000 in­ke­ri­läis­tä per­hei­neen (Toi­vo Flink)

suo­ma­lais­ta In­ke­rin­maa­ta, jos­sa oli asu­nut noin 140’000 lu­te­ri­lais­ta suo­ma­lais­ta, ei enää ole ol­lut ole­mas­sa noin sa­taan vuo­teen… Näin ker­too tut­ki­ja.

In­ke­rin ku­kois­tus­kau­si

Vaik­ka­kin näin ikä­väs­ti meil­le on käy­nyt, en ha­lu­ai­si lait­taa hyl­lyl­le In­ke­rin kan­san his­to­ri­aa, siel­lä in­ke­ri­läi­syys ei säi­ly!

In­ke­ri­läi­nen iden­ti­teet­ti

In­ke­ri­läi­syys säi­lyy vain meis­sä vie­lä elos­sa ole­vis­sa ai­toin­ke­ri­läi­sis­sä ja näis­sä uu­sin­ke­ri­läi­sis­sä, jos sel­lai­nen il­miö on syn­ty­mäs­sä. It­se iloit­sen sii­tä ja toi­von, et­tä lap­sen­lap­sis­sa­ni he­rää jos­kus kiin­nos­tus su­ku­juu­riin ja omaan iden­ti­teet­tiin!

In­ke­ri­läi­set kuu­lu­vat Suo­men vä­hem­mis­tö­ryh­mään suo­men­ruot­sa­lais­ten, ro­ma­nien, saa­me­lais­ten, mu­kaan, joil­la on eri­koi­sa­se­ma Suo­mes­sa, eli vä­hem­mis­tös­ta­tus, jo­ka oi­keut­taa omaan kie­leen ja kult­tuu­riin säi­lyt­tä­mi­seen.

Saa­me­lais­kä­rä­jien mu­kaan saa­me­lai­sia asuu kaik­ki­aan 230 kun­nas­sa Suo­men 336 kun­nas­ta. Suo­men noin 6’000 saa­me­lai­sis­ta noin 3’000 pu­huu saa­me­lais­kie­liä äi­din­kie­le­nään.

Suo­mes­sa ro­ma­nei­ta ar­vi­oi­daan ole­van noin 10’000. Ro­ma­nit ovat tul­leet Suo­meen noin vii­si­sa­taa vuot­ta sit­ten pää­asi­as­sa län­nes­tä Ruot­sin kaut­ta.

In­ke­ri­läi­siä, joit­ten juu­ret ovat Suo­mes­sa, on 50’000, jo­ten in­ke­ri­läi­siä voi pi­tää al­ku­pe­räi­si­nä suo­ma­lai­si­na. Näin sa­noi myös Mau­no Koi­vis­to huh­ti­kuus­sa 1990.

In­ke­ri­läi­sil­lä on sen­tään oma vi­ral­li­nen lip­pu, vaa­ku­na, kan­sal­lis­lau­lu ja kan­sal­lis­kuk­ka, ke­to-or­vok­ki, vi­ola tri­co­lor.

In­ke­ri­läi­syys tun­nus­tet­ta­va

Jo­ten Nou­se In­ke­ri ja he­rää työ­hön!

 

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu