Vetoomus oikeusministerille

Vuon­na 2010 ker­roin b­lo­gis­sa­ni seu­raa­vas­ti:

Kan­san­liik­keen Ve­too­mus Oi­keus­mi­nis­te­ri Tui­ja B­ra­xil­le

Oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­sä 16.8.2010 klo 15 ke­hi­tys­vam­mais­ten lä­heis­ten e­sit­tä­mät a­si­at.

Suo­mi ei o­le pys­ty­nyt vie­lä ra­ti­fi­oi­maa­n al­le­kir­joit­ta­maan­sa YK:n vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­si­a kos­ke­vaa­ y­leis­so­pi­mus­ta, kos­ka kan­sal­li­nen lain­sää­dän­töm­me ei o­le vam­mais­so­pi­muk­sen mu­kai­nen

1. Ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­los­ta an­net­tu la­ki

Vuon­na 1977 sää­det­ty ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­los­ta an­net­tu la­ki on van­hen­tu­nut.
Ke­hi­tys­vam­ma­lain 42 § ns pak­ko­kei­no­py­kä­lä, ”e­ri­tyis­huol­los­sa o­le­vaan hen­ki­löön saa­daan so­vel­taa
pak­ko­a vain sii­nä mää­rin kuin e­ri­tyis­huol­lon to­teut­ta­mi­nen tai toi­sen tur­val­li­suus vält­tä­mät­tä vaa­tii­”, on ih­mi­soi­keuk­si­a louk­kaa­va.
Ke­hi­tys­vam­mai­si­a kos­ke­vat pak­ko­kei­no­sää­dök­set tu­lee mää­ri­tel­lä uu­del­leen ja tark­ka­ra­jai­ses­ti.
En­ti­nen E­dus­kun­nan oi­keu­sa­si­a­mies Pau­ni­o on vaa­ti­nut u­se­am­man ker­ran pak­ko­kei­no­lain­sää­dän­nön uu­dis­ta­mis­ta ke­hi­tys­vam­mai­sil­la.

Ke­hi­tys­vam­ma­lain ja vam­mais­pal­ve­lu­lain yh­teen­so­vit­ta­mis­ta tu­lee jat­kaa, la­kien yh­dis­tä­mi­nen ei o­le e­den­nyt Van­ha­sen mo­lem­pien hal­li­tus­ten ai­ka­na lu­va­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa.

2. Hol­hous­lain­sää­dän­tö

Suo­men hol­hous­lain­sää­dän­tö a­set­taa ke­hi­tys­vam­mai­set hen­ki­löt e­ri­ar­voi­see­n a­se­maan
oi­keus­toi­mi­kel­poi­suu­den o­sal­ta vas­toin YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen sää­dök­si­ä.
Ny­kyi­sen hol­hous­lain­sää­dän­nön mu­kai­nen va­jaa­val­tai­sek­si ju­lis­ta­mi­nen ja toi­min­ta­kel­poi­suu­den
ra­joit­ta­mi­nen (§18) ei lie­ne vam­mais­so­pi­muk­sen mu­kais­ta.

Ny­kyi­sen hol­hous­toi­mi­lain ja e­dun­val­von­ta­jär­jes­tel­män so­vel­ta­mi­ses­sa on mie­les­täm­me suu­ri­a on­gel­mi­a ke­hi­tys­vam­mais­ten koh­dal­la.

 • Hol­hous­toi­mi­lain 29 § to­de­taa­n et­tä ”­jos tuo­mi­ois­tuin on niin mää­rän­nyt, e­dun­val­vo­jal­la on oi­keus
  e­dus­taa pää­mies­tään myös sel­lai­ses­sa tä­män hen­ki­löä kos­ke­vas­sa a­si­as­sa, jon­ka mer­ki­tys­tä pää­mies ei ky­ke­ne ym­mär­tä­mään”.

Tuo­mi­ois­tui­mis­sa on maist­raat­tien ha­ke­muk­ses­ta a­let­tu mää­rä­tä vai­ke­a­vam­mai­sil­le
ke­hi­tys­vam­mai­sil­le ai­kui­sil­le vi­ra­no­mai­se­dun­val­vo­ji­a e­dus­ta­maan pää­mies­tään tä­män
ter­vey­den­huol­to­a, hoi­to­a, hoi­to­paik­kaa­, a­suin­paik­kaa ja ta­lou­del­li­si­a a­si­oi­ta kos­ke­vien
pää­tös­ten te­ke­mi­ses­sä e­li ”­täyt­tä­mää­n auk­ko­ti­lan­ne ke­hi­tys­vam­mai­sen hoi­to­pää­tös­ten koh­dal­la.
Käy­tän­nös­sä ke­hi­tys­vam­mai­nen on sil­loin au­kot­to­mas­ti vi­ra­no­mai­se­dun­val­vo­jan­sa
hol­houk­ses­sa ja o­mai­set on täy­sin sul­jet­tu vam­mai­sen e­lä­mäs­tä.

 • Hol­hous­toi­mi­lain 42 § huo­len­pi­to pää­mie­hes­tä: ”e­dun­val­vo­jan tu­lee huo­leh­ti­a sii­tä, et­tä
  pää­mie­hel­le jär­jes­te­tään sel­lai­nen hoi­to, huo­len­pi­to ja kun­tou­tus, jo­ta on … pi­det­tä­vä
  a­si­an­mu­kai­se­na”, on riit­tä­vä py­kä­lä il­man tuo­mi­ois­tui­men e­ri­tyis­tä mää­räys­tä.

 • Hol­hous­toi­mi­lain 43 § pää­mie­hen kuu­le­mi­nen, ”en­nen kuin e­dun­val­vo­ja te­kee pää­tök­sen …
  hä­nen on tie­dus­tel­ta­va pää­mie­hen­sä mie­li­pi­det­tä …
  kuu­le­mi­nen ei o­le kui­ten­kaan tar­peen, jos pää­mies ei ky­ke­ne ym­mär­tä­mää­n a­si­an mer­ki­tys­tä”.

Vi­ra­no­mai­se­dun­val­vo­jat, joil­la on u­sein pa­ri sa­taa pää­mies­tä, ei­vät eh­di sel­vit­tää pää­mies­ten­sä
tah­to­a ei­kä heil­lä o­le tai­to­a ja ky­ky­ä kom­mu­ni­koi­da e­si­mer­kik­si pu­he­vam­mais­ten ke­hi­tys­vam­mais­ten
kans­sa, pää­mie­hen tah­don sel­vit­tä­mi­nen ja vä­lit­tä­mi­nen jää­ u­sein ke­hi­tys­vam­mai­sen hoi­toyk­si­kön
teh­tä­väk­si, el­lei o­mais­ten a­pu­a ha­lu­ta käyt­tää.

Tulk­kaus

Vai­ke­a­vam­mai­si­a ja pu­he­vam­mai­si­a ke­hi­tys­vam­mai­si­a tulk­kaa­vien pu­he­vam­mais­ten
tulk­kien käyt­tö ke­hi­tys­vam­mais­ten oi­keu­del­li­sis­sa a­si­ois­sa tu­lee­ ol­la tark­kaan sää­del­ty­ä.
Näis­sä vaa­ti­van ta­son tulk­kauk­sis­sa tu­lee­ ol­la ai­na kak­si toi­sis­taan riip­pu­ma­ton­ta tulk­ki­a tai on käy­tet­tä­vä pa­ri­tulk­kaus­ta.

 • Kun­nat o­vat ai­kai­sem­min myön­tä­neet v 2007 läh­tien vam­mais­pal­ve­lu­lain pe­rus­teel­la pu­he­vam­mai­sil­le
  pu­he­tulk­ke­ja, nyt pu­he­tulk­kauk­sen myön­tä­mi­nen siir­tyy 1.9.2010 Ke­lal­le.
  A­lal­la toi­mii pal­jon a­ma­töö­ri­tulk­ke­ja, oi­keu­del­li­sis­sa a­si­ois­sa tu­lee­ ai­na var­mis­taa pu­he­tul­kin pä­te­vyys.

Tuo­mi­ois­tuin­ten tu­lee­ ol­la tie­toi­si­a ke­hi­tys­vam­mais­ten pu­he­tulk­kauk­sen luo­tet­ta­vuu­den e­pä­var­muu­des­ta, jos
vam­mai­sel­la pää­mie­hel­lä ei o­le pu­het­ta ja vain muu­ta­ma kom­mu­ni­kaa­ti­o­merk­ki ja e­ri­tyi­ses­ti jos pää­mie­hen äi­din­kie­li on muu kuin pu­he­tul­kin.
Pu­he­vam­mai­nen ke­hi­tys­vam­mai­nen on myös hel­pos­ti joh­da­tel­ta­vis­sa ja y­leen­sä ke­hi­tys­vam­mai­nen pyr­kii
miel­lyt­tä­mään ky­sy­jää ja vas­taa­ u­sein ku­ten o­let­taa ky­sy­jän ha­lu­a­van.

Tu­et­tu pää­tök­sen­te­ko

 • Tu­et­tu­a pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tel­mää tu­lee ke­hit­tää ke­hi­tys­vam­mai­sil­le ras­kaa­n e­dun­val­von­ta­jär­jes­tel­män si­jaan.
  Vam­mai­sen a­pu­na tu­lee­ ol­la hä­nen luot­to­hen­ki­löi­tään ja o­mai­si­a tu­ke­mas­sa hän­tä pää­tös­ten te­os­sa.

 • Vi­ra­no­mai­se­dun­val­von­nan siir­ryt­ty­ä vuo­den 2009 a­lus­sa val­ti­on oi­keu­sa­pu­toi­mis­toil­le, vi­ra­no­mai­se­dun­val­vo­jien
  mää­rää­mi­nen ke­hi­tys­vam­mai­sil­le on li­sään­ty­nyt ja e­ri­tyi­ses­ti hen­ki­löä kos­ke­vis­sa a­si­ois­sa.
  O­mais­ten ko­ke­muk­set yh­teis­työs­tä vi­ra­no­mai­se­dun­val­vo­jien kans­sa o­vat ol­leet kiel­tei­si­ä, o­mais­ten a­pu­a
  ja a­si­an­tun­te­mus­ta ei o­te­ta vas­taan, pi­kem­min­kin y­ri­te­tään ke­hi­tys­vam­mais­ta pää­mies­tä
  vie­raan­nut­taa­ o­mai­sis­taan ve­to­a­mal­la tä­män it­se­mää­rää­mi­soi­keu­teen.
  Vi­ra­no­mai­se­dun­val­vo­jil­la har­voin on tai­to­a kom­mu­ni­koi­da ke­hi­tys­vam­mai­sen pää­mie­hen kans­sa tai sel­vit­tää hä­nen tah­to­aan.

Hol­hous

 • Hol­hous­toi­mi­lais­sa § 8 to­de­taa­n, et­tä ”e­dun­val­vo­ja voi­daan
  mää­rä­tä, jos … e­tu­a val­vot­ta­va, ei …
  vas­tus­ta si­tä.
  Jos hän vas­tus­taa­ e­dun­val­vo­jan mää­rää­mis­tä, e­dun­val­vo­ja voi­daan … mää­rä­tä”.

Maist­raa­tin pyy­tä­mäs­sä lää­kä­rin­to­dis­tuk­ses­sa e­dun­val­vo­jan mää­rää­mis­tä var­ten, to­de­taan
y­leen­sä, et­tei pää­mies ym­mär­rä e­dun­val­von­nan mer­ki­tys­tä ei­kä hän­tä voi­da kuul­la hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

On ta­pauk­si­a, jois­sa tuo­mi­ois­tuin on pyy­tä­nyt jär­jes­tä­mään vai­ke­a­vam­mai­sen ke­hi­tys­vam­mai­sen
ja pu­hu­mat­to­man hen­ki­lön kuu­le­mis­ti­lai­suu­den, jos­sa vam­mai­sel­ta on ky­syt­ty, ke­net hän ha­lu­aa­ e­dun­val­vo­jak­seen.

Tuo­mi­ois­tui­met näyt­tä­vät toi­mi­van il­mei­sen ris­ti­rii­tai­ses­ti, kun niil­lä ei o­le kä­si­tys­tä vai­ke­a­vam­mais­ten
ja pu­hu­mat­to­mien ke­hi­tys­vam­mais­ten ym­mär­rys­ky­vys­tä ja kom­mu­ni­kaa­ti­o­tai­dois­ta ja tulk­kauk­sen luo­tet­ta­vuu­des­ta.

 • Kor­keim­man oi­keu­den e­dun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen en­nak­ko­pää­tök­ses­sä on to­det­tu, et­tä ai­na en­si si­jas­sa
  tu­lee käyt­tää lie­vin­tä mah­dol­lis­ta e­dun­val­von­nan muo­to­a ja ai­na o­mai­si­a jos se suin­kin on mah­dol­lis­ta.
  O­mais­ten en­si­si­jai­suus tu­lee nä­ky­ä myös lain ta­sol­la.

Ta­lou­del­lis­ten a­si­oit­ten e­dun­val­von­ta on hy­vin tark­kaan mää­ri­tel­ty lais­sa, mut­ta ke­hi­tys­vam­mais­ten
ih­mi­soi­keuk­sien, va­pau­den ja it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den to­teu­tu­mi­nen ei ko­ros­tu lais­sa ei­kä lain
so­vel­ta­mi­ses­sa, mi­kä on myös ris­ti­rii­das­sa YK: vam­mais­ten oi­keuk­si­a kos­ke­van so­pi­muk­sen kans­sa.

Hel­sin­gis­sä 16.8.2010
­Kan­san­lii­ke ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mi­soi­keuk­sien puo­les­ta

Jäl­leen ker­ran

Vie­lä ker­ran ke­hi­tys­vam­mai­suut­ta kä­sit­te­le­vis­tä a­si­ois­ta.
Vii­si vuot­ta sit­ten kun o­li vie­lä hen­gis­sä Kan­san­lii­ke ke­hi­tys­va­mais­ten ih­mi­soi­keuk­sien puo­les­ta o­lim­me vie­neet
ve­to­muuk­si­a niin­kuin o­lin mai­nin­nut jo mi­nis­te­ri Ri­si­kol­le, niin myös mi­nis­te­rei Ju­ha Re­hu­lal­le, Ma­ri­a Gu­ze­ni­na-Ric­hard­so­nil­le j­ne.

Mut­ta kaik­ki mai­ni­tut a­si­at ve­to­muk­ses­sa oi­keus­mii­nis­te­ril­le o­vat a­jan­koh­tai­set vie­lä tä­nä­kin päi­vä­nä!

Mik­si puk­su­te­taan pai­ka­laan ke­hi­tys­vam­mais­ten a­si­oit­ten pa­ran­ta­mi­ses­sa täs­sä su­loi­ses­sa Suo­mes­sa?

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu