Nato on konkreettinen uhka

Suo­men tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa on va­rau­dut­ta­va myös sii­hen tu­le­vai­suu­den s­ke­naa­ri­oon, jos­sa ys­tä­vät muut­tu­vat vi­hol­li­sik­si ja vi­hol­li­set ys­tä­vik­si.
Ta­lous­ro­mah­duk­sen jäl­keen tä­mä kään­ne ta­pah­tuu hy­vin no­pe­as­ti.
Ä­kis­ti eu­ro ja dol­la­ri ei­vät e­nää kel­paa kau­pan­käyn­tiin.
Kun taas kul­ta ja sii­hen si­do­tut va­luu­tat o­vat ar­vos­saan.
Aa­si­an inf­rast­ruk­tuu­ri-in­ves­toin­ti­pank­ki kor­vaa­ IMF:n ja fyy­si­seen kul­taan pe­rus­tu­va ra­ha kor­vaa dol­la­rin.
Ve­nä­jä, Kii­na ja näi­den ta­lous­liit­to­lai­set o­vat ky­syt­ty­jä kaup­pa­kump­pa­nei­ta.

Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa jo­ko o­tam­me mar­kan käyt­töön tai hy­väk­sym­me ul­ko­mail­ta joh­det­tu­jen so­ti­lai­den käyt­tä­mi­sen maan si­säi­sen jär­jes­tyk­sen yl­lä­pi­tä­mi­seen.
Kan­saa hal­li­taan pe­lon voi­mal­la.
Jo­kai­nen kan­sa­lai­nen on po­ten­ti­aa­li­nen ta­lous­ri­kol­li­nen tai ter­ro­ris­ti ja si­ten val­ti­on vi­hol­li­nen.
Vain ul­koi­sen so­dan liet­so­mi­nen pi­tää­ e­nää B­rys­se­lin hal­li­tuk­sen val­las­sa.

Tä­tä ta­lous­ro­mah­dus­ta kut­su­taan myös ka­pi­ta­lis­min ro­mah­duk­sek­si.
Yk­si ja sa­ma.
Ky­se on jo­ka ta­pauk­ses­sa DE­MOK­RA­TI­AN RO­MAH­DUK­SES­TA.

Suo­men kan­nal­ta ky­sy­mys on sii­tä, joh­de­taan­ko mei­dän maa­pe­räl­läm­me o­le­vi­a a­se­voi­mi­a Hel­sin­gis­tä, B­rys­se­lis­tä, Was­hing­to­nis­ta, Mos­ko­vas­ta vai­ko Pe­kin­gis­tä.
E­ten­kin ta­lous­ro­mah­duk­sen o­lois­sa.
Täl­löin­hän so­ta­voi­ma jou­du­taan kään­tä­mää­n o­mi­a kan­sa­lai­si­a vas­taan val­ti­ol­le vi­ha­mie­lis­ten voi­mien ku­kis­ta­mi­sek­si.

Na­to jä­se­nyys tuo mu­ka­naan konk­reet­ti­sen u­han, et­tä a­lu­eem­me jou­tuu­ ul­ko­mail­ta joh­de­tun so­ta­voi­man hal­lin­taan.
Se on Suo­men va­pau­del­le ja si­ten it­se­näi­syy­del­le suu­rem­pi uh­ka kuin tur­va.

­Pe­lon e­des­sä ei pi­dä luo­pu­a va­pau­des­ta!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu