Pienpuolueiden yhteistyö

Pien­puo­lu­ei­den pi­täi­si yh­dis­täy­ty­ä.
Näin sa­noin Vart­ti E­te­lä-Kar­ja­lan haas­tat­te­lus­sa.
Sii­nä ti­lan­tees­sa en o­san­nut täs­men­tää mi­ten se ta­pah­tui­si.
Nyt o­len eh­ti­nyt poh­ti­a a­si­aa tu­ki­ryh­mä­ni kans­sa ja pää­dyn seu­raa­vaa­n eh­do­tuk­seen.

Paik­ka e­dus­kun­nas­sa a­vaa ra­ha­ha­nat

Pie­nil­lä puo­lu­eil­la o­li­si mah­dol­li­suuk­si­a e­dus­kun­ta­paik­kaan, jos kaik­ki­a tyy­dyt­tä­vä yh­teis­työ­ku­vi­o vaan löy­tyi­si.
Puo­lu­ei­den oh­jel­mis­ta ja puo­lu­e­hal­li­tus­ten lin­jan­ve­dois­ta si­tä ei kos­kaan tu­le löy­ty­mään.
Mut­ta voi­tai­siin­ko a­ja­tel­la, et­tä jo­kin u­ni­ver­saa­li yh­tei­nen te­ki­jä o­li­si sit­ten­kin o­le­mas­sa: ra­ha.

Kaik­ki (pien)­puo­lu­eet lie­ne­vät yk­si­mie­li­si­ä sii­tä, et­tä ra­haa­ on saa­ta­va li­sää ja vie­lä­kin e­nem­män.

E­si­tän täs­sä yh­den mal­lin yh­teis­työ­ku­vi­ok­si.

Pien­puo­lu­eet r.p.

Vaa­lien hel­pot­ta­mi­sek­si pe­rus­ta­koot pien­puo­lu­ee­t e­ril­li­sen puo­lu­een, jol­la ei o­le oh­jel­maa ja jon­ka ai­no­a tar­koi­tus on o­sal­lis­tu­a vaa­lei­hin pien­puo­lu­ei­den kat­to­jär­jes­tö­nä.
Il­man puo­lu­et­ta­kin pär­jää, mut­ta se on teh­ty vai­ke­ak­si.

Yh­teis­työ­jär­jes­tön tar­koi­tuk­se­na on o­sal­lis­tu­a vaa­lei­hin a­set­ta­mat­ta yh­tä­kää­n o­maa­ eh­do­kas­ta.
Pel­käs­tään sol­mi­mal­la vaa­li­liit­to­ja.

Ra­ha

A­ja­tuk­se­ni on, et­tä liit­tou­tu­neet pien­puo­lu­eet so­pi­vat puo­lu­e­tu­en ja­ka­mi­ses­ta kes­ke­nään saa­man­sa ää­ni­mää­rän suh­tees­sa.
Täl­lä ta­val­la ran­nal­le jää­nee­t eh­dok­kaat saa­vat ra­hal­li­sen kor­vauk­sen o­sal­lis­tu­mi­ses­taan vaa­li­liit­toon.

Y­len uu­ti­sen mu­kaan puo­lu­e­tu­ki on noin 35 mil­joo­naa­ eu­ro­a. Se te­kee nel­jäs­sä vuo­des­sa noin 700’000 eu­ro­a kan­sa­ne­dus­ta­jaa koh­den, jo­ten ja­et­ta­va sum­ma on sen ver­ran suu­ri, et­tä pie­ni­kin o­suus tuos­ta ra­has­ta on mer­kit­tä­vä a­pu mo­nel­le pien­puo­lu­eel­le.

O­mien ha­vain­to­je­ni mu­kaan pien­puo­lu­ee­n eu­ro saa mer­kit­tä­väs­ti e­nem­män ai­kaan po­liit­tis­ta toi­min­taa kuin suur­puo­lu­een eu­ro.

E­si­merk­ki­las­kel­ma

O­tan e­si­mer­kik­si Uu­den­maan vaa­li­pii­rin.
Täs­sä vaa­li­pii­ris­sä on pie­nin ää­ni­kyn­nys, jo­ten siel­lä voi jo­ta­kin ta­pah­tu­a, jos on ta­pah­tu­ak­seen.
Ää­ni­kyn­nys on 2,9 p­ro­sent­ti­a e­li näis­sä vaa­leis­sa 13’303 ään­tä o­li­si tuo­nut en­sim­mäi­sen e­dus­kun­ta­pai­kan vaa­li­lii­tol­le.

Lai­tan vaa­li­liit­toon kaik­ki puo­lu­eet, jot­ka ei­vät saa­nee­t yh­tää­n e­dus­ta­jaa­ e­dus­kun­taan.
Näi­den yh­teen­las­ket­tu ää­ni­mää­rä o­li 14’082, jo­ten yk­si e­dus­ta­ja o­li­si men­nyt lä­pi.

Jos vaa­li­pii­rin puo­lu­ei­den kes­ken ja­e­taan tuo 700’000 eu­ro­a puo­lu­e­tu­ke­a, saa­daan seu­raa­vat sum­mat puo­lu­eit­tain:

Puolue Äänet Puoluetuki
E394 91 4’524
STP 191 9’494
KTP 258 12’825
KÖY 295 14’664
E395 508 25’252
SKP 1’223 60’794
ITSP 2’166 107’669
M11 3’467 172’341
PIR 5’883 292’437
Grand Total 14’082 700’000

I­soil­le puo­lu­eil­le tuol­lai­set muu­ta­man tu­han­nen eu­ron tu­et ei­vät o­le väär­tin ver­taa­ e­des vai­vau­tu­a nii­tä las­ke­maan, mut­ta hy­vin pie­nel­le puo­lu­eel­le se saat­taa mer­ki­tä po­liit­ti­sen toi­min­nan mo­nin­ker­tais­tu­mis­ta.

Jos vaa­li­liit­to o­li­si val­ta­kun­nal­li­nen, ra­ha ja­kaan­tui­si hie­man e­ri ta­val­la.
Täs­sä vie­lä tuo sa­ma ra­han­ja­ko to­teu­tet­tu­na val­ta­kun­nal­li­sen ää­ni­mää­rän suh­tees­sa.
E­li 700’000 ja­os­sa:

Koko maa Äänet Rahaa jaossa
Köyhien Asialla 610 5’824
Suomen Työväenpuolue STP 1’045 9’978
Kommunistinen Työväenpuolue 1’092 10’427
Muutos 2011 7’434 70’981
Suomen Kommunistinen Puolue 7’609 72’652
Itsenäisyyspuolue 13’715 130’952
Muut ryhmät 16’703 159’482
Piraattipuolue 25’105 239’705
Yhteensä 73’313 700’000

Ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus

Se, et­tä o­mas­ta ää­nes­tä ki­lah­taa kil­lin­ki o­man puo­lu­een kas­saan voi myös li­sä­tä ää­nes­ty­sak­tii­vi­suut­ta.
O­maa puo­lu­et­ta kan­nat­taa­ ää­nes­tää syr­jäi­sem­mäs­sä­kin vaa­li­pii­ris­sä vaik­ka var­mas­ti tie­tää­, et­tä eh­do­kas ei me­ne lä­pi.
Ää­ni ei me­ne huk­kaan!

Uh­kat

I­sot puo­lu­ee­t ei­vät luon­nol­li­ses­ti­kaan tu­le hy­väk­sy­mää­n, et­tä ”­heil­le kuu­lu­vi­a” e­dus­kun­ta­paik­ko­ja an­ne­taan pie­nil­le puo­lu­eil­le.
Sää­tä­mäl­lä la­ke­ja ja an­ta­mal­la hal­lin­nol­li­si­a mää­räyk­si­ä on pien­puo­lu­ei­den yh­teis­työ help­po lo­pet­taa tai ai­na­kin teh­dä niin vai­ke­ak­si, et­tä ku­kaa­n ei e­des viit­si y­rit­tää­ e­dus­kun­taan.

Puo­lu­e­tu­en käyt­töä val­voo­ oi­keus­mi­nis­te­ri­ö ja näin ol­len puo­lu­e­tu­en käyt­töä oh­jaa­ e­nem­män po­liit­ti­nen tah­to kuin la­ki.

Ä­lä ää­nes­tä

”Ä­lä ää­nes­tä!” – Näin kir­joi­tin Y­le:n vaa­li­ko­nee­n e­sit­te­ly­teks­tiin.
– ”Et voi kui­ten­kaan vai­kut­taa.” Toi­vot­ta­vas­ti vie­lä jos­kus voin sa­no­a: Ää­ne­si kuul­laan!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu