Imatra on vaalien suuri häviäjä

I­mat­ra on vaa­lien suu­ri hä­vi­ä­jä –ot­si­kol­la kir­joit­ti 22.4., Kar­ri Kan­na­la I­mat­ra­lai­nen-leh­den pää­toi­mit­ta­ja ja kus­tan­nus­joh­ta­ja.

    Vaa­lien tu­los­ta saa­tiin jän­nit­tää vii­me met­reil­le saak­ka. E­te­lä-Kar­ja­lan o­sal­ta lop­pu­tu­los o­li se, et­tä lä­pi me­ni kuu­si eh­do­kas­ta: kak­si de­ma­ri­a, kak­si kes­kus­ta­lais­ta se­kä yk­si ko­koo­mus­lai­nen ja yk­si pe­rus­suo­ma­lai­nen. Uu­den vaa­li­pii­rin myö­tä E­te­lä-Kar­ja­la siis hä­vi­si kak­si paik­kaa. Va­li­tet­ta­vaa.

    I­mat­ran o­sal­ta vaa­li­päi­vä o­li mur­heel­li­nen: kau­pun­gin mo­lem­mat e­dus­ta­jat me­net­ti­vät paik­kan­sa. SDP:n Juk­ka Kär­nä (ää­ni­ä 4285) ja ko­koo­muk­sen A­nu Ur­pa­lai­nen (ää­ni­ä 3358).

Vaa­leis­ta ja vaa­lien tu­lok­sis­ta on kir­joi­tet­tu pal­jon, mut­ta uu­si­mat­ra­lai­se­na en oi­kein ym­mär­rä mik­si o­man kau­pun­gin ko­ti­vä­ki ää­nes­ti ak­tii­vi­ses­ti muit­ten kun­tien eh­dok­kai­ta.
Jo­kai­sel­la on tie­ten­kin va­paa­va­lin­ta, mut­ta jo­ten­kin se tun­tuu hie­man ou­dol­ta.

O­vat­ko i­mat­ra­lai­set niin pet­ty­nee­t o­maan kau­pun­gin e­lit­tiin ja joh­ta­jiin,
et­tei­vät us­koo­ e­nää miin­kän­lai­siin muu­tok­siin. ”Ai­na sa­mat ih­mi­set me­ne­vät e­dus­kun­taan ja mi­tään ja mi­kää­n ei muu­tu pa­rem­paan”-sa­noi­vat it­sel­le­ni­kiin
näin vaa­li­ken­tääl­lä ja vie­lä­pä pa­hem­min, et­tä ”­kaik­ki te va­leh­te­let­te ja lu­pai­let­te kun­han pää­si­sit­te vain sin­ne Ar­ka­di­an­mä­el­le.
Lu­pauk­set u­noh­tu­vat sa­man tien kun as­tut­te kyn­nyk­sen y­li…

Kat­so­taan­pa min­ne me­ni­vät i­mat­ra­lais­ten ää­net, joi­ta o­dot­ti­vat Juk­ka Kär­nä ja A­nu Ur­pa­lai­nen i­mat­ra­lai­sil­ta.

Jos las­ke­taan nyt vaik­ka i­mat­ra­lais­ten ää­net, jot­ka me­ni­vät naa­pu­ri­kun­nal­le Ruo­ko­lah­del­le?, jo­ka vä­ki­lu­vul­taa­n (5’396)on pal­jon pie­nem­pi I­mat­raa (27’979), mut­ta sai kak­si kan­sa­ne­dus­ta­jaa­ e­dus­kun­taan.

Kim­mo Tii­li­kai­sel­le (­kesk.) -1’389
Su­na Ky­mä­läi­sel­le (sd.) -2’236
Yh­teen­sä : -3’625

Myös muil­le e­te­lä-kar­ja­lai­sil­le:
Jä­ni Mä­ke­läl­le -637,
An­ne­li Kil­ju­sel­le -467,
A­ri Tor­ni­ai­sel­le -183,
Juk­ka Kop­ral­le -248.
Yh­teen­sä -1’535 ään­tä.

Yh­teen­sä näit­ten las­kel­mien­kin mu­kaa­n i­mat­ra­lais­ten 5’160 ään­tä me­ni muu­al­le. En mil­lään pa­hal­la voit­ta­ji­a koh­taan.
On­nit­te­lut vaan heil­le, joi­hin i­mat­ra­lai­set us­ko­vat.

Mut­ta mie­len­kiin­toi­nen il­mi­ö tä­mä on!­Ja pa­nee var­mas­ti miet­ti­mään nii­n it­se kun­ta­lai­si­a kuin myös joh­to­e­liit­ti­ä.
Vai on­ko se sa­maan te­ke­vä ku­ka sin­ne e­dus­kun­taan pää­see tai jää ran­nal­le? I­mat­ra­lai­nen, ruo­ko­lah­te­lai­nen vai­ko lap­peen­ran­ta­lai­nen?

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu