Pakolaisista Suomen lokareita

Kaik­ki tie­tä­vät, mis­tä ju­na poh­joi­seen
läh­tee… Vai tie­tä­vät­kö? Ai­na­kin
I­ta­li­a­lai­sel­la Ti­bur­ti­nan pa­ko­lais­lei­ril­lä
pa­pe­rit­to­mien ja sik­si lait­to­mien siir­to­lais­ten
lei­rin kes­kuk­sen sei­näl­lä on ju­lis­tei­ta,
jois­sa ker­ro­taan, mis­tä ja mi­hin ai­kaan ju­nat
koh­ti poh­jois­ta läh­te­vät. – A­si­as­ta ker­too­ Y­le Ul­ko­maat 20.7.2015.

Y­len kir­joi­tuk­sen mu­kaan vii­mei­sen vii­den
vuo­den ai­ka­na pa­ko­lai­si­a on saa­pu­nut I­ta­li­aa­n y­li
350’000. I­ta­li­a on ve­don­nut mui­hin EU-mai­hin,
et­tä ne ot­tai­si­vat vas­taa­n o­san I­ta­li­aan
saa­pu­neis­ta siir­to­lai­sis­ta. Kun a­pu­a ei
o­le kuu­lu­nut, I­ta­li­a on al­ka­nut pääs­tää
pa­pe­rit­to­mi­a siir­to­lai­si­a jat­ka­maan mat­kaan­sa
muu­al­le Eu­roop­paan.

EU sää­dök­set

Rik­ko­vat­ko i­ta­li­a­lai­set vi­ra­no­mai­set
EU:sää­dök­si­ä? La­ki vaa­tii­, et­tä
pa­pe­rit­to­mat siir­to­lai­set pi­dä­tet­täi­siin
ja vie­täi­siin vas­taa­not­to­kes­kuk­siin.

  ”­Vi­ra­no­mai­set ja siir­to­lai­set o­vat
  teh­neet kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa so­pi­muk­sen
  sii­tä, et­tä pa­pe­rit­to­mat siir­to­lai­set
  pääs­te­tään jat­ka­maan mat­kaan­sa koh­ti
  poh­jois­ta, sil­lä eh­dol­la, et­tä he ei­vät
  jää­ I­ta­li­an maa­pe­räl­le pit­käk­si ai­kaa
  sa­noo Roo­man kes­kus­tas­sa si­jait­se­vas­sa
  Ba­o­bab-pa­ko­lais­kes­kuk­ses­sa va­paa­eh­toi­se­na
  työs­ken­te­le­vä Pat­ri­zi­a Pag­li­a.

Ja niin ta­pah­tuu­kin. E­si­mer­kik­si ju­tus­sa
ker­ro­taa­n, et­tä ei ku­kaan Ti­bur­ti­nan
lei­rin a­suk­kais­ta o­le teh­nyt I­ta­li­as­sa
tur­va­paik­ka­ha­ke­mus­ta, kos­ka tä­mä pa­kot­tai­si
hei­dät EU-sää­dös­ten mu­kaan jää­mään
I­ta­li­aan. Juu­ri näi­tä pa­pe­rit­to­mi­a,
ja sik­si lait­to­mi­a siir­to­lai­si­a a­suu
Ti­bur­ti­nan lei­ril­lä. Kes­kuk­sen sei­näl­lä
on ju­lis­tei­ta, jois­sa ker­ro­taan, mis­tä ja
mi­hin ai­kaan ju­nat koh­ti poh­jois­ta läh­te­vät.
He voi­vat nä­kö­jään va­paas­ti va­li­ta suun­nan
kun­han ke­rää­vät ra­han mat­ka­lip­pu­a var­ten!?

En­tä Suo­mes­sa

Mi­hin päin Suo­me­a ne ju­nat jys­kyt­tä­vät?
Kou­vo­laan, Kuo­pi­oon vai jat­kaa­ko se sit­ten
Ke­mii­n as­ti, kos­ka siel­lä­kin o­do­te­taan
pa­ko­lais­vir­to­jen kak­sin­ker­tais­ta
kas­vu­a.. ”Tur­va­pai­kan ha­ki­joi­den
kes­kuk­set täyt­ty­vät myös poh­joi­ses­sa”

Leh­ti­ot­si­koit­ten­kin mu­kaan voi pää­tel­lä,
et­tä Suo­mi on val­mis aut­ta­maan hä­däs­sä
o­le­vi­a ih­mi­si­ä! Suo­mes­sa al­kaa
ol­la hy­vä val­mius ti­laa. Vas­taa­not­to­kes­kuk­si­a
li­sä­tään ko­vaa vauh­ti­a. Työn­te­ki­jöi­tä
pal­ka­taan vas­taa­not­to­kes­kuk­siin, niin myös
vir­ka­mie­hi­ä maa­han­muut­to o­sas­tol­le.

Mik­si an­ne­taa­n ih­mis­ten huk­ku­a?
YK ar­vi­oi, et­tä tä­män vuo­den ai­ka­na
noin 1’900 ve­ne­pa­ko­lais­ta on huk­ku­nut
y­rit­tä­es­sää­n y­lit­tää Vä­li­mer­ta.
Tä­nään­kin lu­e­taa­n Y­le uu­ti­sis­sa: Jo­pa 40 ve­ne­pa­ko­lai­sen
pe­lä­tään huk­ku­neen Li­byan ul­ko­puo­lel­la

Sen kun Pu­nai­nen Ris­ti lä­het­tä­mään tur­val­li­set
proo­mut Vä­li­me­ren ran­taan ja siir­tä­mään pa­ko­lai­set
tur­val­li­ses­ti toi­seen ran­taan. Eh­kä tä­tä
glo­baa­li­a ih­mis­mas­so­jen vir­taa­ on vai­ke­a e­nää
py­säyt­tää, jo­ten eh­kä pi­täi­si löy­tää
toi­sen­lai­nen rat­kai­su niin siel­lä Vä­li­me­ren
ran­noil­la kuin mais­sa jon­ne he tu­le­vat.

Hy­vin­voin­ti­a kuok­ki­maan

Ne jot­ka pää­se­vät Suo­mee­n as­ti o­vat
kes­tä­neen myrs­kyt ja tuu­let, nä­lät ja
hä­dät ja var­mas­ti pys­tyi­si­vät ras­kas­ta­kin
työ­tä te­ke­mää­n o­mak­si e­duk­seen ja kan­sa­kun­nan par­haak­si
ei­vät­kä jäi­si loi­koi­le­maan vuo­si­kau­si­a
vas­taa­not­to­kes­kuk­siin!

Mon­ta kor­pe­a ja suo­ta on vie­lä rai­vaa­mat­ta ja
kuok­ki­mat­ta! An­ne­taan siir­to­lai­sil­le pa­la
met­sää, työ­ka­lut kä­teen ja sen kuin ”kal­li­ol­le
kuk­ku­lal­le” ra­ken­ta­maa­n o­maa ma­jaa…
Tuon met­sä­pals­tan kun on kaa­ta­nut puis­ta
ja niis­tä per­heel­leen ra­ken­ta­nut ko­din
voi­kin sit­ten hak­kuu­au­ki­on kuok­ki­a pel­lok­si,
jos­ta toi­meen­tu­lo saa­daan jat­kos­sa. –
Ei kun lei­pä kas­va­maan!

On tääl­lä en­nen­kin
kuo­kit­tu soi­ta….

Luin jos­tain, et­tä juu­ri näin ta­pah­tui kar­ja­lais­ten
siir­to­lais­ten koh­dal­la, jo­ten ko­ke­mus­ta a­si­an
jär­jes­te­lys­sä tääl­lä ta­val­la on! Ja vie­lä­pä
siir­to­lais­ten mu­ka­na Suo­mi sai­si ”uut­ta ver­ta”,
et­tä kan­sa vah­vis­tui­si, vaik­ka on­kin jo sit­ke­ä
ja tai­pu­ma­ton!

Suomen lokarit

Jos näil­le ny­ky­siir­to­lai­sil­le an­tai­sim­me va­pau­den
toi­mi­a maas­sam­me ja löy­tää toi­meen­tu­lo it­sel­leen,
nii­n eh­kä voi­si
hei­tä sit­ten kut­su­a Suo­men lo­ka­reik­si.
Täs­tä­kin on Suo­mel­la jo ko­ke­mus­ta o­mas­ta his­to­ri­as­ta:
Län­nen lo­ka­rit o­li­vat ar­vo­kas­ta työ­voi­maa
A­me­ri­kan met­sä­työ­mail­la.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu