Viisumittomat jokiristeilyt Imatralta Svetogorskiin

Vii­su­mit­to­mat jo­ki­ris­tei­lyt I­mat­ral­ta
Sve­to­gors­kiin!
– Täl­lai­nen u­nel­ma on Vuok­sen Laut­tu­ril­la Tais­to
Kai­nu­lai­sel­la! A­si­as­ta ker­too­ Uu­tis­vuok­si
31.7.2015 ot­si­kol­la
Laut­tu­rin ra­jau­nel­ma”.
Han­nu O­ja­la.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Vuok­sen Laut­tu­rin
Tais­to Kai­nu­lai­sen u­nel­ma kau­pal­li­sis­ta
ve­­ne­ret­kis­tä S­ve­to­gors­kii­n on e­lä­nyt
pa­ri­kym­men­tä vuot­ta. Kai­nu­lai­nen on
kul­jet­ta­nut a­si­ak­kai­ta Tai­ni­on­kos­ken ja
I­mat­ran voi­ma­loi­den vä­li­sel­lä a­lu­eel­la
jo 24 ke­sä­nä. Si­vus­sa on ky­te­nyt a­ja­tus
toi­sen rei­tin muo­dos­ta­mi­ses­ta I­mat­ran ja En­son
(S­ve­to­gorsk, Ve­nä­jä) voi­ma­loi­den vä­lil­le…

  Tais­to Kai­nu­lai­nen tie­tää­, et­tä ve­ne­rei­tin
  var­si­nai­set on­gel­mat ei­vät o­le tek­ni­ses­sä
  suo­ri­tuk­­ses­sa vaan ra­jaan liit­ty­väs­sä
  by­rok­ra­ti­as­sa. Se­kä Suo­men et­tä ­Ve­nä­jän
  on saa­ta­va toi­min­ta mah­tu­maan ra­ja­val­von­nan
  kon­sep­tiin… Nii­n I­mat­ran läh­tö­paik­ka kuin
  Sve­to­gors­kin ran­tau­tu­mis­paik­ka­kin o­vat jo
  kat­sot­tu!

Toi­vot­ta­vas­ti Vuok­sen laut­tu­rin u­nel­ma
to­teu­tuu! Ja i­loi­set ve­ne­ret­kei­li­jät käy­vät jo
lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa kul­ke­maa­n es­teet­tö­mäs­ti
ra­jan y­li mo­lem­piin suun­tiin Vuok­sen vir­taa
pit­kin. Al­kaa­han tuo i­so
Vuok­sen­jo­ki
Suo­mes­ta,
vaik­ka vir­taa­kin tääl­lä vain 13 ki­lo­met­ri­ä
ko­ko­nais­pi­tuu­des­taan 156 ki­lo­met­ris­tä! Kuin­ka
mah­ta­vat
ret­kei­ly- ja luon­to­mat­kai­lu­mah­dol­li­suu­det
o­li­si­vat­kaan!

Ko­ke­mus­ta riit­tää

O­lem­me­han saat­ta­neet kan­sain­vä­li­seen,
to­sin e­päon­nis­tu­nee­seen, lii­ken­tee­seen
näil­tä kaak­kois­kul­mil­ta niin
lin­ja-au­tot I­mat­ral­ta Pie­ta­riin
11.11.2012, toi­nen link­ki,
kuin
Pie­ta­rin ja I­mat­ran vä­li­set hen­ki­lö­ju­nat­kin.
To­sin niit­ten
kis­kot ei­vät vie­lä­kään ko­li­se,
yh­teen­kään suun­taan.

Ja jo­pa
Jo­en­suus­ta Pet­ros­koi­hin reit­ti­ä
o­li
juh­lit­tu vi­ral­li­ses­ti mo­lem­min puo­lin ra­jaa ja
li­put­kin myy­ty mat­kus­ta­jil­le, mut­ta se­kin ju­na
tai­taa­ ol­la puk­sut­ta­mas­sa läh­tö­vii­val­la en­pä
tie­dä mis­sä puo­len ra­jaa ja mil­lai­si­a
by­rok­raat­ti­si­a es­tei­tä sil­le tu­li?

Toi­vot­ta­vas­ti ra­ja­ny­li­tys­pai­kan
jär­jes­tä­mi­nen ve­sis­tön kaut­ta on­nis­tuu
hel­pom­min! By­rok­raat­ti­sis­ta es­teis­tä
huo­li­mat­ta Laut­tu­ri Tais­to Kai­nu­lai­sen
mie­les­tä i­de­aa­ ei pi­täi­si sil­ti
hau­da­ta. Hä­nen mie­les­tään ret­ki Vuok­se­a
pit­kin ra­jan y­li voi­si ol­la I­mat­ra-Sve­to­gorsk -kak­sois­kau­pun­gin
mat­kai­lun e­ri­koi­suus.

  Vie­lä pa­rem­paa­ o­li­si, jos täl­lai­nen
  voi­tai­siin to­teut­taa ku­ten vii­su­mit­to­mat
  ka­na­va­ris­tei­lyt, Kai­nu­lai­nen miet­tii.

Jääm­me me­kin täs­sä ra­jan­pin­nal­la
miet­ti­mään mi­ten pys­tyi­sim­me ra­ken­ta­maan
ys­tä­vyy­den sil­taa näin ta­val­lis­ten
kan­sa­lais­ten kes­ken mo­lem­min puo­lin
ra­jaa? Mi­ten pääs­tä by­rok­raat­tis­ten es­tei­den
y­li? On­ko se e­des mah­dol­lis­ta?

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu