Timo Soini ja Inkeriläiset kansantantsit

O­lem­me saa­neet tä­nä ke­sä­nä vie­raak­si
I­mat­ral­le Pie­ta­rin In­ke­rin lii­ton Ta­lo­mer­kit
-­pe­rin­neyh­ty­een, jo­ka e­sit­tää­ In­ke­rin­maan
pe­rin­tei­si­ä in­ke­rin­suo­ma­lai­si­a, in­ke­roi­si­a
ja vat­ja­lai­si­a kan­san­lau­lu­ja ja tan­hu­ja…

Ta­lo­merk­ki

Mi­kä on Ta­lo­merk­ki? En­nen van­haan
In­ke­rin­maal­la käy­tös­sä o­li jo­ka su­vus­sa
o­ma ta­lo­merk­kin­sä, niil­lä mer­kit­tiin
e­si­mer­kik­si ta­lous­ta­va­raa­, e­si­nei­tä ja
vaik­ka­pa kar­jaa… Nii­den siir­ty­es­sä
e­si­nees­tä toi­seen siir­tyi­vät myös pe­rin­teet.

Ta­lo­mer­kit -yh­ty­e

Vuon­na 2009 In­ke­rin Lii­ton Pie­ta­rin o­sas­ton
nuor­ten a­loit­tees­ta kan­san­mu­sii­kin har­ras­ta­jat
o­vat pe­rus­ta­neet
Ta­lo­mer­kit -ni­mi­sen pe­rin­neyh­ty­een.

Tä­mä kuu­si vuot­ta nuo­ri yh­ty­e
on käy­nyt kon­ser­toi­mas­sa Ve­nä­jän
li­säk­si myös
Vi­ros­sa
ja
Suo­mes­sa.
Se on voit­ta­nut jo kak­si
a­lu­eel­lis­ta kan­san­mu­siik­ki­kil­pai­lu­a, se on
eh­ti­nyt e­siin­ty­ä mm. kan­sain­vä­li­sil­lä
pe­rin­ne­kult­tuu­ri­fes­ti­vaa­leil­la ja pal­kit­tu
par­haa­na kak­si ker­taa (2009, 2011) se­kä saa­nut
kol­man­nen pal­kin­non kan­sain­vä­li­ses­sä Folk­lo­re
Fes­ti­val
G­rand P­rix In­ter­folk
kil­pai­lus­sa (2014)

Rön­tys­kä

Tul­kaa­han tant­si­maa­n I­mat­ral­le
in­ke­ri­läi­sit­täin Ta­lo­mer­kit kiin­nit­tä­vät
e­ri­kois­huo­mi­o­ta rön­tys­köi­hin, in­ke­rin
suo­ma­lais­ten kan­san­mu­sii­kin la­jiin, jos­sa
tans­si­taa­n (In­ke­rin mur­teek­si: tant­si­taan)
ja lau­le­taan sa­mal­la ker­taa. Me i­loit­sem­me
sii­tä, et­tä saam­me nyt en­si vii­kon
vaih­tees­sa 22. – 23. e­lo­kuu­ta vie­raak­sem­me
I­mat­ran in­ke­ri­läis­ten In­ke­ri k­lu­bin
a­loit­tees­ta I­mat­ra-päi­väl­le e­siin­ty­mään
niin Kos­ken­par­taal­la kuin myös Kar­ja­lai­sen
ko­ti­ta­lo­mu­se­on Hil­jan pi­hal­la ja I­mat­ran
ka­las­tus­puis­ton la­val­la.

Pää­teh­tä­vä­nään Pe­rin­neyh­ty­e
Ta­lo­mer­kit pi­tä­vät In­ke­rin­suo­ma­lais­ten
ja mui­den In­ke­rin­maan vä­hä­lu­kuis­ten
suo­ma­lais-ug­ri­lais­ten kan­so­jen kan­san­kult­tuu­rin
tun­ne­tuk­si te­ke­mis­tä!

Vä­hem­mis­tö­kult­tuu­ri

Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti mi­nä, In­ke­ri­läi­nen! O­len
yl­pe­ä ja i­hai­len hei­tä, en­ti­sen ko­ti­maa­ni
lä­het­ti­läi­tä, jot­ka pi­tä­vät
yl­lä in­ke­ri­läi­syyt­tä Ve­nä­jäl­lä. Vaik­ka
hei­tä on jää­nyt sin­ne vain pie­ni kou­ral­li­nen
ver­rat­tu­na mei­hin pa­luu­muut­tos­ta­tuk­sel­la
pois­muut­ta­nei­hin.

Tääl­lä mei­tä on y­li 50’000. Mut­ta mis­sä
me ol­laan? Mis­sä o­vat in­ke­ri­läi­sen
kult­tuu­rin lä­het­ti­läät Suo­mes­sa?

In­ke­ri­läi­nen kult­tuu­ri Suo­mes­sa

O­lin vii­me vuon­na pe­rus­ta­nut
I­mat­ral­le in­ke­ri­läis­ten In­ke­ri K­lu­bin –
Клуб Ингрия. Tar­koi­tus on ke­rä­tä
vaik­ka tä­män seu­dun In­ke­rin suo­ma­lai­set
pa­luu­muut­ta­jat yh­teen ja teh­dä
in­ke­ri­läi­syys tu­tuk­si; pi­tää
yl­lä tie­to­a In­ke­rin suo­ma­lai­sis­ta ja
In­ke­rin his­to­ri­as­ta.

Vä­lil­lä tun­tuu­ et­tä o­len e­päon­nis­tu­nut.
Suo­mes­sa
in­ke­ri­läi­set kier­tä­vät toi­si­aan ja ei­vät
ha­lu­a tul­la jul­ki in­ke­ri­läi­syy­del­län­sä,
vaan mie­luum­min ve­nä­läis­ty­vät.
Se on fak­ta,
jo­ka ta­pah­tuu­ i­han sil­mie­ni e­des­sä ja si­tä ei
pys­ty py­säyt­tä­mää­n! En kui­ten­kaan tuo­mit­se
ke­tään.

In­ke­ri­läi­ses­tä kult­tuu­ris­ta on tul­lut
val­ti­on ra­hoit­ta­maa tut­ki­mus- ja mu­se­o­toi­min­taa,
jos­sa kan­san roo­li on po­liit­ti­ses­ti va­lit­tu­jen
tut­ki­joit­ten ja mu­se­oit­ten ra­hoit­ta­mi­nen.

Kui­ten­kin In­ke­ri­läi­syys voi säi­ly­ä
vain meis­sä in­ke­ri­läi­sis­sä ja in­ke­rin­mie­li­sis­sä,
jos vain me si­tä ha­lu­am­me.

Vas­ta his­to­ri­a voi ker­to­a jäl­ki­kä­teen
mi­ten vai­kut­ti In­ke­rin
kan­san koh­ta­loon kan­san ha­jot­ta­mi­nen ja
pa­luu­muut­to Suo­men!

Mut­ta su­rus­ta i­loon ja ter­ve­tu­lo­a vii­kon­lop­pu­na
pii­pah­ta­maa­n I­mat­ral­le.
Tääl­lä nä­et­te häi­väh­dyk­sen in­ke­ri­läi­ses­tä
kult­tuu­ris­ta ja Ta­lo­mer­kit -folk­lo­re­ryh­män e­siin­ty­mäs­sä
Kos­ken­par­taan la­val­la lau­an­tai­na kel­lo 14:30.

Ti­mo Soi­ni

Mi­ten sit­ten Ti­mo Soi­ni liit­tyy­ in­ke­ri­läi­seen
kult­tuu­riin?
No, pe­rus­suo­ma­lai­set mi­nis­te­rit
vie­rai­le­vat sa­maa­n ai­kaa­n In­ke­rin-au­ki­ol­la
ja te­ke­vät kä­ve­ly­ret­ken
Kos­ken­par­taa­n e­siin­ty­mis­la­van tun­tu­maan.

Kut­sun si­nut, Ti­mo Soi­ni,
ja pe­rus­suo­ma­lai­set
mi­nis­te­rit tant­si­maan
muu­ta­man tah­din in­ke­ri­läi­sen kan­san­mu­sii­kin
tah­dis­sa lau­an­tai­na kel­lo 14:30.
Kä­vi­hän Kek­ko­sel­ta­kin Rock and Roll!
– Täs­sä vä­hän mal­li­a, jot­ta voit har­joi­tel­la e­tu­kä­teen:

Viola Heistonen
Inkeri Klubi ry – Клуб Ингрия

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu