Kehitysvammaiset uhrataan muiden vammaisryhmien edun takia

  Ke­hi­tys­vam­mai­set uh­ra­taan mui­den vam­mais­ryh­mien e­dun ta­ki­a.

Näin kir­joit­taa Ju­ha Ko­va­nen Fa­ce­boo­kis­sa.

  YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­ti
  Suo­mes­sa. Hal­li­tus y­rit­tää­ y­lit­tää
  ra­ti­fi­oin­ti­kyn­nyk­sen ke­hi­tys­vam­mais­ten
  kus­tan­nuk­sel­la. STM:n la­ki­luon­nos
  y­rit­tää rat­kais­ta YK:n
  vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­nin ra­jus­ti
  ri­maa­ a­lit­ta­en, vain ke­hi­tys­vam­ma­la­ki­a
  muut­ta­en ja mo­nel­ta o­sin huo­non­ta­en. YK:n
  vam­mais­so­pi­mus tur­vai­si näin mui­den
  vam­mais­ryh­mien ih­mi­soi­keu­det ja va­pau­den, mut­ta
  ke­hi­tys­vam­mais­ten pak­ko­kei­no­jen sää­tä­mi­nen
  van­has­sa ke­hi­tys­vam­ma­lais­sa jät­tää
  ke­hi­tys­vam­mai­set seg­re­goi­duk­si ryh­mäk­seen,
  joi­hin ei täy­si­mää­räi­ses­ti e­des
  so­vel­le­ta vam­mais­so­pi­muk­sen pe­ru­soi­keuk­si­a.

  Ke­hi­tys­vam­mai­set uh­ra­taan mui­den vam­mais­ryh­mien
  e­dun ta­ki­a ja toi­saal­ta po­liit­ti­ses­ti ha­lu­taan
  kiil­lot­taa Suo­men kan­sain­vä­lis­tä mai­net­ta.

Hir­vit­tä­vä py­kä­lä 42

Ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­los­ta vuon­na
1977 sää­de­tyn lain py­kä­lä 42 on jo a­jat
sit­ten to­det­tu ja tie­det­ty ih­mi­soi­keuk­sien
vas­tai­sek­si. Sen pur­ka­mi­sen ja ke­hi­tys­vam­ma-
ja vam­mais­ten la­kien yh­dis­tä­mi­sen puo­les­ta
ke­hi­tys­vam­mais­ten o­mai­set ja mi­nä mu­ka­na,
o­lem­me tais­tel­lee­t ai­na­kin kaik­ki nä­mä vuo­det
kun o­len a­su­nut Suo­mes­sa, e­li nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan.

Nyt tä­mä hir­vit­tä­vä py­kä­lä 42
tu­lee ha­ka­tuk­si ki­veen. STM:n laa­ti­mas­sa
la­kieh­do­suk­ses­sa
HE STM029:00/2015,
eh­do­te­taan ke­hi­tys­vam­mai­siin koh­dis­tet­ta­vak­si
uu­si­a pak­ko­kei­no­ja en­tis­ten li­säk­si.
Jo pel­käs­tään ny­kyi­set pak­ko­kei­not
o­vat YK:n vam­mais­ten oi­keuk­si­a
kos­ke­van y­leis­so­pi­muk­sen

vas­tai­si­a.

Nä­mä pak­ko­kei­not li­sä­tään
ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­los­ta an­net­tuun la­kii­n
STM on
val­mis­tel­lut ko­val­la kii­reel­lä mit­ta­van
pak­ko­kei­no­lis­tan, jo­ta se eh­dot­taa li­sät­tä­väk­si
an­tii­kin ai­kai­seen,
vuon­na 1977
sää­det­tyyn
ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­los­ta an­net­tuun la­kiin.

Ke­hi­tys­vam­ma­lai­tos­ten
pak­ko­kei­no­jen kir­jo ol­laan lail­lis­ta­mas­sa
ja tuo­mas­sa ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mis­ten
ar­keen pal­ve­lu­a­su­mi­seen ja työ- ja
päi­vä­toi­min­taan… Vain y­lei­set työ­pai­kat ja
a­voin har­ras­tus­toi­min­ta jäi­si­vät pak­ko­toi­mien
ul­ko­puo­lel­le.

Mik­si näin teh­dään?

Näin teh­dään, kos­ka Suo­mi ei
pys­ty ra­ti­fi­oi­maan
YK vam­mais­so­pi­mus­ta! So­si­aa­li- ja
ter­veys­mi­nis­te­ri­ö on val­mis­tel­lut ko­val­la
kii­reel­lä ja yl­lät­tä­en luon­nok­sen
hal­li­tuk­sen e­si­tyk­sek­si ke­hi­tys­vam­ma­la­kiin
li­sät­tä­vis­tä it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den
ra­joi­tus­toi­men­pi­teis­tä, jot­ta YK:n
vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­ti ei
e­nää vii­väs­tyi­si. Suo­mi al­le­kir­joit­ti
so­pi­muk­sen 2007. Ra­ti­fi­oin­nin es­tee­nä ol­leet
ke­hi­tys­vam­ma­la­ki ja sen e­pä­mää­räi­nen 42
pak­ko­kei­no­py­kä­lä jo­ka o­vat ol­leet voi­mas­sa
vuo­des­ta 1977. Jos tä­mä luon­nos hal­li­tuk­sen
e­si­tyk­sek­si hy­väk­sy­tään
e­dus­kun­nas­sa syk­syl­lä, se
as­tuu voi­maan 1.3.2016

Jos tä­mä me­nee lä­pi, niin voi sa­no­a,
et­tä ke­hi­tys­vam­mai­set ih­mi­set jou­tu­vat YK
vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­nin mak­su­mie­hik­si
ja ke­hi­tys­vam­mai­sis­ta teh­dää­n en­tis­tä
e­nem­män kaup­pa­ta­va­raa.
Tie­dän mis­tä pu­hun.

Vam­mais­jär­jes­töt kil­pai­le­vat kes­ke­nään val­ti­on ra­has­ta

Tääl­lä ta­val­la STM lyö vah­vaa
kii­laa vam­mais­ten ja ke­hi­tys­vam­mais­ten
ja hei­dän o­mais­ten vä­liin niin myös
vam­mais­jär­jes­tö­jen vä­liin!
Vam­mais­ten jär­jes­töt kil­pai­le­vat
kes­ke­nään
sii­tä, ku­ka ku­mar­taa sy­vim­pään
hal­li­tuk­sel­le saa­dak­seen
i­som­man o­san bud­je­tin mää­rä­ra­hois­ta –
ja sa­mal­la ot­taak­seen tuon ra­han pois
kil­pai­le­val­ta jär­jes­töl­tä.
Täs­sä ”e­dun­val­von­nas­sa” jär­jes­töil­lä
on a­jet­ta­va­na vain o­ma e­tu,
vam­mais­ten a­si­a jä­te­tään met­sän
sii­mek­seen.

Ke­hi­tys­vam­mais­ten koh­dal­la Suo­mi on
pa­laa­mas­sa ei e­des s­par­ta­lai­sii­n ai­koi­hin,
vaan ki­vi­kau­teen. Ja kaik­ki tä­mä
on mah­dol­lis­ta täs­sä
hy­vin­voin­ti­val­ti­os­sa Suo­mes­sa!, jos­sa
nyt kau­niis­ti e­si­te­tää­n in­hi­mil­li­syyt­tä
pa­ko­lai­si­a koh­taan pää­mi­nis­te­ris­tä al­ka­en!
Jul­ki­suu­des­sa e­si­te­tään kau­nii­ta ku­lis­se­ja,
mut­ta o­ma ta­ka­pi­ha jä­te­tään hoi­ta­mat­ta!

To­del­la pöy­ris­tyt­tä­vää!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu