Inkeriläisten rehabilitointi

O­len saa­nut kä­sii­ni Toi­vo F­lin­kin kir­jan
”Pois In­ke­ris­tä” (Y­li­o­pis­to­pai­no Hel­sin­ki 1995),
jos­ta täl­lä ker­taa tuon e­sil­le si­vul­ta 217 e­teen­päin, lu­vun:
”Pyr­ki­mys­tä re­ha­bi­li­toin­tiin”.

Mie­len­kiin­nol­la ver­tai­lin ta­pah­tu­mi­a mo­lem­mis­sa
mais­sa, Suo­mes­sa ja Ve­nä­jäl­lä.
Ta­pah­tu­mi­a,
jot­ka liit­ty­vät in­ke­ri­läis­ten
pa­luu­muut­top­ro­ses­siin ja re­ha­bi­li­toin­tiin
ja voin sa­no­a, et­tä In­ke­rin suo­ma­lai­set
o­li­vat Ve­nä­jän ja Suo­men pe­li­nap­pu­loi­na
täs­sä pa­luu­muut­top­ro­ses­sis­sa.

Tut­ki­ja F­lin­kin kä­sis­sä o­vat ol­leet
tär­ke­ät do­ku­men­tit re­ha­bi­li­toin­ti-a­si­as­ta jo
pa­luu­muut­top­ro­ses­sin al­ka­mis­vai­hees­sa, mut­ta
me suo­ma­lai­set In­ke­ris­sä em­me tien­net si­tä ja
o­len var­ma, et­tä ai­ka mo­ni pa­luu­muut­ta­jis­ta ei
tie­dä tä­nä päi­vä­nä­kää­n a­si­as­ta mi­tään.

Jo­ten tu­tus­tuin F­lin­kin kir­jaan ja ha­lu­an tuo­da
e­sil­le ver­tai­lus­sa mil­lai­si­a toi­men­pi­tei­tä
te­ki­vät Ve­nä­jäl­lä ja Suo­mes­sa In­ke­rin
suo­ma­lais­ten kan­san koh­ta­loon liit­ty­vi­ä.

1988 – 1989

2. ke­sä­kuu­ta 1988 Suo­mes­sa:

In­ke­ri­läis­ten muut­to Suo­meen tu­li e­sil­le
SU­PO:n (suo­je­lu­po­lii­si) sil­loi­sen pääl­li­kön
Sep­po Tii­ti­sen ja KGB:n Hel­sin­gin Fe­lix
Ka­ra­se­vin ta­paa­mi­ses­sa. Tii­ti­nen tie­dus­te­li
val­ti­o­joh­don nä­ke­mys­tä in­ke­ri­läis­ten
suh­teen. ”jos o­vat val­mii­t an­ta­maan
muut­to­lu­van, an­ne­taan tul­la, vaik­ka o­li­si
”mit­ta­tap­pi­oi­ta­kin, o­vat­han suo­ma­lai­si­a”
,
ker­too Tii­ti­nen Koi­vis­ton to­den­neen…

   Läh­de: Suo­je­lu­po­lii­sin his­to­ri­aa kä­sit­te­le­vä
   te­os Ra­ta­ka­tu 12

14. mar­ras­kuu­ta 1989 Neu­vos­to­lii­tos­sa:

Neu­vos­to­lii­ton Kor­kein Neu­vos­to hy­väk­syi
jul­ki­lau­su­man, jos­sa to­det­tiin maan kan­soi­hin
koh­dis­tu­neet vai­not ja pak­ko­siir­rot
lait­to­mik­si ja ri­kol­li­sik­si. Sa­mas­sa
jul­ki­lau­su­mas­sa ko­ros­tet­tii­n, et­tä
mai­ni­tuil­le kan­soil­le on pa­lau­tet­ta­va
niil­le kuu­lu­vat oi­keu­det. Huom! Sa­ma­na vuon­na
1989 muut­ta­ji­a (pa­luu­muut­ta­ji­a­ko ken­ties?) Suo­meen
Neu­vos­to­lii­tos­ta o­li jo 600, vaik­ka ei ol­lut vie­lä
jul­kis­tet­tu
Mau­no Koi­vis­ton lau­sun­to­a In­ke­ri­läis­ten
pa­luu­muu­tos­ta. Mie­len­kiin­tois­ta!

   Läh­de: Pois
   In­ke­ris­tä. Toi­vo F­link

1990

Suo­mes­sa: Huh­ti­kuun 10. päi­vä­nä 1990 Mau­no
Koi­vis­ton haas­tat­te­lus­ta A­jan­koh­tai­ses­sa
kak­ko­ses­sa 10.4.1990 läh­ti liik­keel­le
in­ke­ri­läis­ten pa­luu­muut­to Suo­meen.

Neu­vos­to­lii­tos­sa:
Huh­ti­kuun 26. päi­vä­nä 1990 vah­vis­tet­tiin
val­ta­kun­nal­li­nen la­ki po­liit­tis­ten
vai­no­jen koh­teek­si jou­tu­nei­den kan­so­jen
re­ha­bi­li­toi­mi­ses­ta.

Jou­lu­kuun 11. päi­vä­nä 1990 Ve­nä­jän
Fe­de­raa­ti­on kan­sa­ne­dus­ta­jien kong­res­si
hy­väk­syi a­se­tuk­sen, jos­sa tuo­mit­tiin
Ve­nä­jäl­lä ta­pah­tu­neet po­liit­ti­set
vai­not ja huo­mi­oi­tiin nii­den uh­reik­si
jou­tu­neet kan­sat. A­se­tuk­ses­sa to­det­tiin
toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na to­teu­te­tut
kan­so­jen pak­ko­siir­rot bar­baa­ri­mai­sik­si.

A­se­tuk­ses­sa lu­e­tel­tiin nä­mä kan­sat:

 • bal­ka­rit,
 • in­gis­hit,
 • kal­my­kit,
 • ka­ra­tsha­je­vit,
 • K­ri­min ta­taa­rit,
 • sak­sa­lai­set,
 • mes­het­ti-tur­kit ja
 • t­set­see­nit.

Ve­nä­jän suo­ma­lai­si­a, e­li
in­ke­rin­suo­ma­lai­si­a, ei mai­nit­tu!!!

Siis Ve­nä­jäl­lä ei e­des vuon­na 1990
mai­nit­tu po­liit­tis­ten vai­no­jen
uh­reik­si jou­tu­nei­ta
In­ke­rin suo­ma­lai­si­a, kos­ka me san­koin
jou­koin o­lim­me muut­to­huu­mas­sa
mat­kal­la
koh­ti Suo­me­a; et­si­mäs­sä pa­rem­paa
e­lä­mää­ it­sel­le ja uut­ta tu­le­vai­suut­ta
nuo­rem­mal­le su­ku­pol­vel­le.

To­den­ä­käi­ses­ti
KGB o­li var­ma, et­tä vih­doin­kin pää­se­vät
In­ke­rin-suo­ma­lai­sis­ta e­roon! Ja lä­hes
pää­si­vät­kin, kos­ka mei­tä
pa­luu­muut­tos­ta­tuk­sel­la Suo­meen muut­ta­nei­ta
on nyt jo y­li
50’000 ja Ve­nä­jäl­lä e­nää muu­ta­ma tu­hat.
Hei­dän
re­ha­bi­li­toin­ti ei pal­jon­kaan mak­sa
Ve­nä­jäl­le.

Täl­lä ta­val­la hy­vää naa­pu­reit­ten vä­lis­tä
yh­teis­työ­tä on teh­ty! Kii­tos Suo­mel­le me o­lem­me
nyt tääl­lä! Sääs­tim­me ai­na­kin Ve­nä­jäl­le
re­ha­bi­li­toin­tim­me kus­tan­nuk­set.

Hy­vä Suo­mi! Nyt o­lem­me tääl­lä.
Mut­ta mi­tä me toim­me mu­ka­nam­me
Suo­meen?
Tu­lim­me­ko vain syö­mä­läi­sik­si
run­sai­den li­ha­pa­to­jen ää­reen?
Sii­hen it­se en pys­ty vas­taa­maan.

Ak­ti­vis­tit Neu­vos­to­lii­tos­sa ja Ve­nä­jäl­lä

Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on
kan­sa­ne­dus­ta­jien kong­res­sin hy­väk­sy­mäs­sä
a­se­tuk­ses­sa ei mai­nit­tu Ve­nä­jän (In­ke­rin)
suo­ma­lai­si­a, mut­ta nyt nos­tan hat­tu­a
niil­le In­ke­rin suo­ma­lais­ten ak­ti­vis­teil­le,
jot­ka jäi­vät Neu­vos­to­liit­toon ja ei­vät
an­ta­neet pe­rik­si. He läh­ti­vät roh­ke­as­ti
liik­keel­le vaa­ti­maan re­ha­bi­li­toin­ti­a
myös suo­ma­lai­sil­le. He kir­joit­ti­vat
uut­te­ras­ti ve­too­muk­si­a maan pää­mie­hil­le
ja pyr­ki­vät hoi­ta­maan
re­ha­bi­li­toin­ti­a­si­aan­sa
kan­sa­ne­dus­ta­jien a­vul­la.

A­LEK­SAN­DER KIR­JA­NEN

Yk­si heis­tä on
in­ke­rin­suo­ma­lai­nen Pie­ta­rin kau­pun­gin
kan­sa­ne­dus­ta­ja, Pie­ta­rin y­li­o­pis­ton so­vel­le­tun
ma­te­ma­tii­kan ja hal­lin­to­jär­jes­tel­mien
lai­tok­sen do­sent­ti A­lek­sandr Kir­ja­nen.

V­LA­DI­MIR KOK­KO

Vla­di­mir Kok­ko toi­mi
Pie­ta­ri y­li­o­pis­ton leh­to­ri­na ja
tut­ki­ja­na 13 vuot­ta. Ta­lous­tie­tei­den
li­sen­si­at­ti. Pit­käai­kai­nen Pie­ta­rin
In­ke­ri­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja. Va­lit­tu
en­sim­mäis­tä ker­ta vuon­na
Ul­ko­suo­ma­lais­par­la­men­tin pu­he­mie­his­töön
vuon­na 1997.

LE­O­NID GIL­DI

E­des­men­nyt in­ke­rin­suo­ma­lai­nen
pro­fes­so­ri Le­o­nid Gil­di. His­to­ri­an
toh­to­ri, yk­si en­sim­mäi­sis­tä
suo­ma­lais-ug­ri­lais­ten kan­so­jen yh­dis­tyk­sen
a­lul­le­pa­ni­jois­ta. Jä­se­ne­nä kan­sain­vä­li­ses­sä
Suo­ma­lais-ug­ri­lais­ten
kan­so­jen
neu­vo­a-an­ta­vas­sa ko­mi­te­as­sa.

He ja mo­net muu­t ak­ti­vis­tit myös
Neu­vos­to-Kar­ja­las­ta sai­vat
kuin sai­vat­kin a­si­an
hoi­de­tuk­si vuon­na 1993,
kun pa­luu­muut­to Suo­meen
o­li kuu­mim­mil­laan!

1993

29.6.1993 an­net­tiin Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on
kor­keim­man neu­vos­ton a­se­tus ve­nä­jän
suo­ma­lais­ten re­ha­bi­li­toi­mi­ses­ta.
Teks­ti kuu­luu:

Tar­koi­tuk­se­na on to­teut­taa his­to­ri­al­li­nen
oi­keu­den­mu­kai­suus vai­no­jen uh­reik­si
jou­tu­nei­ta Ve­nä­jän suo­ma­lai­si­a koh­taan ja
hei­dän re­ha­bi­li­toi­mi­sen­sa, pe­rus­tu­en VFSNT:n
(Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on So­si­a­lis­ti­nen Neu­vos­tota­sa­val­ta)
vai­not­tu­jen kan­so­jen re­ha­bi­li­toi­mis­ta kos­ke­vaan
la­kiin Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on Kor­kein Neu­vos­to
sää­tää:

 1. Tun­nus­te­taa­n e­päoi­keu­den­mu­kai­sik­si
  ja voi­mas­sa­o­lon­sa me­net­tä­neik­si
  kaik­ki a­se­tuk­set, jot­ka hy­väk­syt­tiin
  1930–1940 -lu­vuil­la Ve­nä­jän suo­ma­lai­si­a
  kos­ke­vik­si ja jot­ka toi­mi­vat pe­rus­tee­na
  po­liit­ti­sil­le vai­noil­le hei­tä vas­taan,
  pak­ko­siir­roil­le Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on a­lu­eel­la
  o­le­vil­ta pe­rin­tei­sil­tä a­suin­pai­koil­ta,
  e­ri­koi­sa­sut­ta­mis­jär­jes­tyk­sen to­teut­ta­mi­sel­le,
  pak­ko­työ­hön a­set­ta­mi­sel­le va­pau­den
  ra­joit­ta­mi­sen o­lois­sa se­kä mui­den oi­keuk­si­a
  ja va­pauk­si­a kos­ke­vien ra­joi­tuk­sien o­lois­sa.

 2. Tun­nus­te­taan VFSNT:n vai­not­tu­jen kan­so­jen
  re­ha­bi­li­toi­mis­ta kos­ke­van lain mu­kai­ses­ti,
  et­tä Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten po­liit­ti­nen
  re­ha­bi­li­taa­ti­o mer­kit­see hei­dän oi­keut­taan
  va­paa­seen kan­sal­li­seen ke­hi­tyk­seen,
  ta­sa­ver­tai­si­a mah­dol­li­suuk­si­a mui­den
  kan­so­jen kans­sa to­teut­taa voi­mas­sa­o­le­van
  lain­sää­dän­nön ta­kaa­mi­a po­liit­ti­si­a
  oi­keuk­si­aan ja va­pauk­si­aan, ja va­paa­eh­tois­ta
  pa­luu­ta yk­si­löl­li­sel­lä poh­jal­la Ve­nä­jän
  Fe­de­raa­ti­on a­lu­eel­la o­le­vil­le pe­rin­tei­sil­le
  a­suin­pai­koil­le.

 3. Sel­lais­ten Ve­nä­jän suo­ma­lai­siin
  kuu­lu­vien yk­si­tyis­ten kan­sa­lais­ten
  re­ha­bi­li­taa­ti­o, jot­ka o­vat jou­tu­neet
  lait­to­mas­ti ri­ko­soi­keu­del­li­sen vai­non
  koh­teek­si hal­lin­nol­li­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä
  po­liit­tis­ten syi­den pe­rus­teel­la, ja joi­den
  vai­no liit­tyi hei­dän kan­sa­lai­suu­teen­sa,
  to­teu­te­taa­n yk­si­lö­koh­tai­ses­ti VSFNT:n
  po­liit­tis­ten vai­no­jen uh­re­ja kos­ke­van
  lain mu­kai­ses­ti. Tä­mä la­ki u­lo­te­taan
  vä­lit­tö­mäs­ti lait­to­man vai­non koh­teik­si
  jou­tu­nei­siin hen­ki­löi­hin se­kä hei­dän
  per­hei­siin­sä syn­ty­nei­siin, jot­ka o­li­vat
  e­ri­koi­sa­sut­ta­mis­jär­jes­tyk­sen a­lai­si­a.

 4. Ve­nä­jän suo­ma­lai­sil­le, jot­ka a­su­vat
  pak­ko­siir­ron seu­rauk­se­na mui­den val­ti­oi­den
  – en­tis­ten Neu­vos­to­lii­ton ta­sa­val­to­jen –
  a­lu­eel­la, ja jot­ka pa­laa­vat Ve­nä­jäl­le
  va­ki­tui­ses­ti a­su­maan, voi­daan pa­laut­taa
  Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on kan­sa­lai­suus
  hei­dän pyyn­nös­tään tai, muul­la
  VFSNT:n kan­sa­lai­suut­ta kos­ke­vas­sa lais­sa
  e­del­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la, ja vai­no­jen
  koh­teik­si jou­tu­nei­den Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten
  lap­set ja muut su­ku­lai­set suo­raa­n a­le­ne­vas­sa
  pol­ves­sa voi­vat saa­da Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on
  kan­sa­lai­suu­den sa­mal­la me­net­te­ly­ta­val­la.
   
  Täl­lais­ten hen­ki­löi­den oi­keu­del­li­nen a­se­ma
  mää­ri­tel­lää­n It­se­näis­ten Val­ti­oi­den
  Yh­tei­sön jä­sen­val­ti­oi­den lo­ka­kuun
  9. päi­vä­nä vuon­na 1992 al­le­kir­joi­te­tus­sa
  so­pi­muk­ses­sa ky­sy­myk­si­nä, jot­ka liit­ty­vät
  kar­ko­tet­tu­jen hen­ki­löi­den, kan­sal­lis­ten
  vä­hem­mis­tö­jen ja kan­so­jen oi­keuk­sien
  pa­laut­ta­mi­seen.

 5. An­ne­taan toi­mek­si pai­kal­li­sil­le
  it­se­hal­lin­to­e­li­mil­le o­soit­taa
  käy­tän­nöl­lis­tä a­pu­a pak­ko­siir­to­jen
  koh­teek­si jou­tu­nei­den Ve­nä­jän
  suo­ma­lais­ten ja hei­dän per­heen­jä­sen­ten­sä
  a­sut­ta­mi­sek­si ja va­rus­ta­mi­sek­si hei­dän
  pa­la­tes­saa­n yk­si­löl­li­ses­ti Ve­nä­jän
  Fe­de­raa­ti­on a­lu­eel­la o­le­vil­le pe­rin­tei­sil­le
  a­suin­pai­koil­leen. Hei­dän ha­ke­mus­ten­sa
  pe­rus­teel­la, maa­ta kos­ke­van lain­sää­dän­nön
  mu­kaan, heil­le ja­e­taan maa­pals­to­ja
  yk­si­tyis­tä a­suin­ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­vien
  nor­mien mu­kai­ses­ti myö­tä­vai­kut­ta­maan
  ta­lon­poi­kais- (yk­si­tyis­vil­je­li­jä-) ja mui­den
  vas­taa­vien ti­lo­jen, e­ri­lais­ten o­suus­kun­tien,
  o­sa­keyh­ti­öi­den pe­rus­ta­mi­sek­si. Täs­sä
  tar­koi­tuk­ses­sa e­del­ly­te­tään maa­va­ran­non
  muo­dos­ta­mis­ta. Toi­men­pi­teet Ve­nä­jän
  Fe­de­raa­ti­on a­lu­eel­la pe­rin­tei­sil­le
  a­suin­pai­koil­leen pa­lan­nei­den Ve­nä­jän
  suo­ma­lais­ten a­sut­ta­mi­sek­si ja va­rus­ta­mi­sek­si
  to­teu­te­taan louk­kaa­mat­ta vas­taa­vil­la a­lu­eil­la
  a­su­vil­le kan­sa­lai­sil­le kuu­lu­vi­a oi­keuk­si­a ja
  lail­li­si­a e­tu­ja.

 6. Eh­do­te­taa­n, et­tä Mi­nis­te­ri­neu­vos­to –
  Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on hal­li­tus:
   
  – laa­tii
  ja e­sit­tää sää­de­tys­sä jär­jes­tyk­ses­sä
  vuo­den 1994 tam­mi­kuun 1. päi­vään men­nes­sä
  Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten kan­sal­li­sen kult­tuu­rin
  el­py­mi­sen laa­jan oh­jel­man;
   
  – aut­taa Ve­nä­jän
  suo­ma­lai­si­a hei­dän hen­ki­sen pe­rin­tön­sä
  pa­laut­ta­mi­sek­si ja kult­tuu­ri­tar­peit­ten­sa
  tyy­dyt­tä­mi­sek­si:
   
  — lait­to­mien vai­no­jen
  ai­ka­na ta­ka­va­ri­koi­tu­jen kan­sal­lis­ten
  kult­tuu­rie­si­nei­den pa­laut­ta­mi­sek­si,
   
  — a­suin­paik­ko­jen en­tis­ten his­to­ri­al­lis­ten
  ni­mien pa­laut­ta­mi­sek­si ot­ta­en huo­mi­oon niis­sä
  a­su­van vä­es­tön tah­do­nil­mauk­sen,
   
  — kan­sal­lis­ta
  kult­tuu­ri­a vaa­li­vien kes­kus­ten luo­mi­sek­si
  Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten yh­te­näi­ses­ti
  a­sut­ta­mil­la paik­ka­kun­nil­la,
   
  — sa­no­ma­leh­tien
  ja ai­ka­kaus­leh­tien jul­kai­se­mi­sek­si,
   
  — suo­men­kie­lis­ten te­le­vi­si­o- ja ra­di­o­lä­he­tys­ten
  jär­jes­tä­mi­sek­si.

 7. Suo­si­tel­laan Mi­nis­te­ri­neu­vos­tol­le –
  Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on hal­li­tuk­sel­le, et­tä
  se tut­kii ky­sy­mys­tä
   
  – val­ti­oi­den­vä­li­sen
  yh­teis­työn ai­kaan­saa­mi­ses­ta Suo­men
  ta­sa­val­lan kans­sa a­vun an­ta­mi­sek­si Ve­nä­jän
  suo­ma­lai­sil­le kult­tuu­rin ja ta­lou­den
  ke­hit­tä­mi­sen e­dis­tä­mi­sek­si Ve­nä­jän
  Fe­de­raa­ti­on a­lu­eel­la, se­kä li­säk­si
   
  – an­taa
  tar­vit­ta­vaa­ a­pu­a Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on ja
  Suo­men ta­sa­val­lan kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen
  työl­le täl­lä a­lu­eel­la.

 8. Tä­män a­se­tuk­sen täyt­tä­mi­sen val­von­ta
  an­ne­taan toi­mek­si Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on
  Kor­keim­man Neu­vos­ton Kan­sal­li­suuk­sien
  Neu­vos­ton vai­not­tu­jen ja kar­ko­tet­tu­jen
  kan­so­jen va­li­o­kun­nal­le.
   
  Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on
  Kor­keim­man Neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja
  R. I. Has­bu­la­tov

   Läh­de: Toi­vo F­link ”Pois In­ke­ris­tä”

Hy­vä Ve­nä­jä!

Hy­vä Ve­nä­jä! Vai mi­tä sa­not­te? –
Ve­nä­jäl­lä au­te­taan nyt Ve­nä­jän
suo­ma­lai­si­a pa­laut­ta­maan hei­dän hen­ki­nen
pe­rin­tön­sä ja kult­tuu­ri­a e­dis­te­tään
val­ti­on myö­tä­vai­ku­tuk­sel­la.

E­si­merk­ki­nä täs­tä
kult­tuu­ri­toi­min­nas­ta voin ker­to­a,
et­tä tä­nä vuon­na ke­vät- ja ke­säai­ka­na
saim­me u­sei­ta vie­rai­ta Pie­ta­rin In­ke­rin lii­tos­ta.
Folk­lo­re-ryh­män ”Ta­lo­mer­kit” e­siin­tyi­vät
22. e­lo­kuu­ta 2015
u­se­as­sa pai­kas­sa tääl­lä I­mat­ral­la.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu