Pakolaisten uusi reitti Eurooppaan

Sak­san liit­to­kans­le­ri An­ge­la
Mer­kel sa­noi kes­ki­viik­ko­na
Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa
pi­tä­mäs­sään pu­hees­saan pa­ko­lai­sil­mi­ös­tä,
et­tä
pa­ko­lai­set ”löy­tä­vät mi­tä us­ko­mat­to­mim­pi­a vaih­to­eh­to­ja”,
jos
EU-mai­den hal­li­tuk­set y­rit­tä­vät sul­ke­a
pe­rin­tei­si­ä maa­han­tu­lo­reit­te­jä. Niin se
on!
Jos yk­si o­vi sul­keu­tuu,
niin toi­nen a­va­taan!

Siir­to­lai­sil­la uu­si reit­ti: Ve­nä­jän kaut­ta Lap­piin”. –
Näin ker­too Kas­pe­ri Sum­ma­nen 10.10.2015
Verk­ko­uu­ti­sis­sa vii­ta­ten
The New York Ti­mes-leh­teen,

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Vii­mei­sen muu­ta­man
kuu­kau­den ai­ka­na Eu­roo­pan kaik­kein
poh­joi­sim­piin kolk­kii­n on al­ka­nut
il­mes­ty­ä pa­ko­lai­si­a Ve­nä­jäl­tä
T­he New York Ti­mes ker­too.

Leh­den mu­kaan mo­ni e­ten­kin Syy­ri­as­ta,
I­ra­kis­ta tai Af­ga­nis­ta­nis­ta läh­te­nyt on
päät­tä­nyt luo­pu­a vaa­ral­li­ses­ta me­ri­mat­kas­ta
ja läh­te­nyt ta­voit­te­le­maan Poh­jois-Eu­roop­paa
maa­teit­se. Hei­dän mat­kan­sa vie u­sein
Ve­nä­jän kaut­ta pit­käl­le Poh­jo­laan.
E­ten­kin Nor­jan Lap­pi on ol­lut tu­li­joi­den
suo­si­os­sa.

Nor­jan S­tors­ko­giin saa­pui yk­sin syys­kuus­sa
y­li 400 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa Ve­nä­jän
ra­jan y­li. Vii­me vuon­na tu­li­joi­ta o­li vii­si.

Val­ta­o­sa S­tors­ko­giin tu­le­vis­ta saa­puu
maa­han ve­nä­läi­sil­lä pol­ku­pyö­ril­lä, kos­ka
Ve­nä­jä ei an­na ja­lan­kul­ki­joi­den y­lit­tää
ra­jaa. Sik­si tu­han­sien ki­lo­met­rien mat­kan
vii­mei­sen met­rit on pyö­räil­tä­vä. He os­ta­vat
pol­ku­pyö­rät Ve­nä­jäl­tä ja jät­tä­vät
ne S­tors­ko­giin.

Ve­nä­jän syy­ri­a­lai­set et­si­mään pa­rem­paa­ e­lä­mää

  Tä­mä on pa­rem­paa kuin me­ren
  y­lit­tä­mi­nen”, to­te­aa 55-vuo­ti­as syy­ri­a­lai­nen
  in­si­nöö­ri Ya­sir Ars­la­nuk.

Hän saa­pui hil­jat­tain Nor­jan Lap­piin
per­heen­sä kans­sa.

Ku­ten jot­kut muut­kin Ve­nä­jäl­tä
tul­lee­t, ei Ars­la­nuk läh­te­nyt pa­koon
Syy­ri­as­ta. Hän a­sui Ve­nä­jäl­lä, mut­ta
päät­ti läh­te­ä maas­ta et­si­mään pa­rem­paa
e­lä­mää, kun hä­nel­le sel­vi­si, et­tä Syy­ri­an
kan­sa­lai­suus ta­kaa­ u­sein pa­ko­laiss­ta­tuk­sen
Eu­roo­pas­sa.

21-vuo­ti­as syy­ri­a­lais­nai­nen taas ker­too
i­sän­sä, äi­tin­sä ja vel­jen­sä pa­en­neen
Syy­ri­as­ta Sak­saan ke­säl­lä. Per­he ker­toi
sel­lai­si­a kau­hu­ta­ri­noi­ta mat­kas­ta Vä­li­me­ren
y­li ja Bal­ka­nin lä­pi, et­tä nai­nen
päät­ti mie­luum­min koit­taa­ on­ne­aan kul­ke­mal­la
Ve­nä­jän kaut­ta.

New York Ti­mes ker­too ta­ri­noi­den
Ve­nä­jän rei­tis­tä ja pa­ko­lais­ten
hy­väs­tä koh­te­lus­ta Nor­jas­sa le­vi­ä­vän
no­pe­as­ti. So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa
ker­ro­taan, kuin­ka en­sim­mäi­nen
Poh­jois-Nor­jaan saa­pu­nut syy­ri­a­lais­ryh­mä
o­li ma­joi­tet­tu en­sin hie­noon ho­tel­liin
Nor­jan Kirk­ko­nie­meen, ja len­nä­tet­ty sit­ten
Os­loon jät­tä­mään tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­si­a.

Vii­su­mit Ve­nä­jäl­le -ta­ri­noi­den seu­rauk­se­na
mo­net Syy­ri­as­ta pa­en­nee­t y­rit­tä­vät­kin nyt
saa­da vii­su­mei­ta Ve­nä­jäl­le sen si­jaan,
et­tä pyr­ki­si­vät Vä­li­me­ren y­lit­se.

Myös Ve­nä­jän puo­lel­la pa­ko­lais­vir­ras­ta
on jo tul­lut tuot­toi­saa lii­ke­toi­min­taa.
Pai­kal­li­set kul­je­tu­sy­ri­tyk­set vie­vän
Mur­mans­kii­n u­sein len­tä­mäl­lä
saa­pu­vat tur­va­pai­kan­ha­ki­jat ra­jan
lä­hel­lä si­jait­se­vaan Nik­ke­liin kau­pun­kiin.
Siel­tä pa­ko­lai­set os­ta­vat pol­ku­pyö­rän­sä
ja läh­te­vät koh­ti Eu­roo­pan poh­jois­ta
kärkeä…

Ve­nä­jän ra­ja vuo­taa­ Eu­roop­paan, mut­ta ei Kaak­kois-Suo­men kaut­ta.

Näin sa­noo Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen
a­pu­lais­ko­men­ta­ja ja ken­raa­li­ma­ju­ri Ilk­ka
Lai­ti­nen Uu­tis­vuok­sen haas­tat­te­lus­sa
(23.09.2015 UV Har­ri Mans­ki­nen)
Kaak­kois­ra­ja py­syy k­ruu­nun­ja­lo­ki­ve­nä”.
Kaak­kois­ra­jal­la
ei o­le merk­ke­jä sii­tä, et­tä Ve­nä­jäs­tä
tu­li­si tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den reit­ti. Sil­ti hän
on huo­lis­saa­n i­tä­ra­jan val­von­nas­ta, sil­lä
hen­ki­lös­tön siir­toon muu­al­le si­säl­tyy
ris­ke­jä.

  Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­to
  on ko­ko lai­tok­sen k­ruu­nun­ja­lo­ki­vi. Sii­hen ei
  kos­ke­ta. Jos väkeä jou­du­taan siir­tä­mään
  län­si­ra­jal­le, muu­ i­tä­ra­jan val­von­ta kär­sii,
  Lai­ti­nen sa­noo.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sis­ta kui­ten­kin o­lem­me
huo­man­nee­t, et­tä Kaak­kois-Suo­men
ra­ja­var­ti­os­tos­ta on läh­te­nyt ai­na­kin
kym­me­nen hen­ki­löä Tor­ni­oo­n, yk­si
Kot­kaan ja I­mat­ral­le tur­va­paik­ka­ha­ki­joi­den
jär­jes­te­ly­kes­kuk­siin (tie­dot voi­vat ol­la
van­hen­tu­neet).

Kui­ten­kin luo­te­taan sii­hen, et­tei
”Kaak­kois­ra­jal­le o­do­te­ta ih­mis­tul­vaa­” I­däs­tä
saa­pu­mi­sen es­tä­vät pit­kä mat­ka ja Ve­nä­jän
Ve­nä­jän vi­ra­no­mais­ten tiuk­ka lin­ja.

  Jos
  pa­pe­rit ei­vät o­le kun­nos­sa, siel­tä kaut­ta
  ei pääs­te­tä ih­mi­si­ä tu­le­maan Suo­meen,
  ra­ja­val­von­taup­see­ri, ma­ju­ri Mi­ka Ke­rä­nen
  Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­tos­ta sa­noo.

Toi­vot­ta­vas­ti näin on jat­kos­sa­kin.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu