Lisää venäjän kielen opetusta kouluihin!

Näil­lä Kaak­kois­kul­mil­la läh­ti­vät
liik­keel­le op­pi­lait­ten van­hem­mat
vaa­ti­maan ve­nä­jän o­pe­tus­ta kou­luun.
A­si­as­ta
ker­to­vat pai­kal­li­set leh­det.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan va­paa­eh­toi­nen,
nel­jän­nel­tä luo­kal­ta a­loi­tet­ta­va A2-kie­li
ha­lu­taan pa­laut­taa­ u­seim­pii­n I­mat­ran
kou­lui­hin. Kah­dek­sas­ta a­la­kou­lus­ta vii­si
saa mah­dol­li­suu­den A2-kie­len o­pet­ta­mi­seen,
mi­kä­li kie­li­työ­ryh­män e­si­tys hy­väk­sy­tään.

Ve­nä­jä, sak­sa, rans­ka

Tar­jol­le tu­li­si ve­nä­jää, sak­saa tai
rans­kaa. Mah­dol­li­suut­ta e­ten­kin ve­nä­jän
o­pis­ke­luu­n o­vat toi­vo­neet pon­nek­kaas­ti muun
mu­as­sa a­la­kou­lu­lais­ten van­hem­mat.

  Se on kou­lu­jen se­kä las­ten van­hem­pien
  toi­ve. Tä­mä sel­vi­ää kie­li­ky­se­lys­tä
  ker­too­ Uu­tis­vuok­si 14.10.2015 / A­nu
  Pa­ka­ri­nen ot­si­kol­la
  Ve­nä­jä va­luu voi­mal­la a­la­kou­luun.”

Kie­li­työ­ryh­män e­si­tys on
par­hail­laan lau­sun­to­kier­rok­sel­la
kou­luil­la, op­pi­las­kun­nis­sa, Las­ten
par­la­men­tis­sa ja muun mu­as­sa
van­hem­pain­toi­mi­kun­nas­sa. Pää­tök­si­ä on
lu­vas­sa lop­pu­vuo­den ai­ka­na.

Tääl­lä I­tä-ra­jan tun­tu­mas­sa on jo
vuo­des­ta 1997 al­ka­en toi­mi­nut
ve­nä­jän­kie­li­nen ”I­tä-Suo­men
kou­lu
”,
jo­ka toi­mii­ I­mat­ral­la, Lap­peen­ran­nas­sa ja
Jo­en­suus­sa. E­sit­te­lys­sä sa­no­taa­n, et­tä kou­lun
e­ri­tyis­teh­tä­vä­nä on li­sä­tä ve­nä­jän
kie­len tai­to­a ja kult­tuu­rin tun­te­mus­ta se­kä
e­dis­tää val­miuk­si­a y­rit­tä­jyy­teen
. Kou­lu­a
yl­lä­pi­tää­ I­mat­ran, Jo­en­suun ja Lap­peen­ran­nan
kau­pun­kien pe­rus­ta­ma sää­ti­ö, jo­ka myös
val­voo ja oh­jaa kou­lun toi­min­taa­ yh­des­sä
O­pe­tus­hal­li­tuk­sen kans­sa.
I­tä-Suo­men kou­lun
op­pi­lais­ta 75 % pu­huu­ äi­din­kie­le­nään suo­me­a
ja 25 % ve­nä­jää.

Nyt siis tar­jo­taan ve­nä­jää­ ai­na­kin
a­la­luok­ka­lai­sil­le. En o­le a­si­an­tun­ti­ja,
mut­ta var­maa­n e­lä­mä näil­lä kul­mil­la
ja e­ri­tyi­ses­ti y­ri­ty­se­lä­mä vaa­tii vie­lä
e­nem­män ve­nä­jän­kie­lis­tä nuor­ta po­ruk­kaa.

Va­lin­nan mah­dol­li­suus huo­non­taa­ o­pe­tus­ta?

Voi­ko tul­la sit­ten kil­pai­lu op­pi­lais­ta
ve­nä­jän­kie­li­sen I­tä-Suo­men kou­lun kans­sa?

A­si­an­tun­ti­ja ti­laa­ja -joh­ta­ja I­mat­ran
kau­pun­gil­ta Har­ri Val­ta­so­la ker­too
Uu­tis­vuok­ses­sa, et­tä ve­nä­jää­ ei o­le ai­em­min
ha­lut­tu tar­jo­ta a­la­kou­luis­sa, kos­ka se o­li­si
mer­kin­nyt kil­pai­lu­a op­pi­lais­ta I­tä-Suo­men
kou­lun kans­sa, jos­sa ve­nä­jän o­pin­not pys­tyi
a­loit­ta­maan vii­den­nel­lä luo­kal­la. E­nää
uh­kaa pääl­lek­käi­syy­des­tä ei o­le. Ny­kyi­sin
I­tä-Suo­men kou­luun ha­keu­du­taan jo e­si­kou­luun
tai en­sim­mäi­sel­le luo­kal­le. Tar­jon­ta on niin
e­ri­lais­ta, et­tei­vät ne syö toi­si­aan.

Kai­kes­ta huo­li­mat­ta on se e­rit­täin
tär­ke­ä ja e­ri­tyi­ses­ti tääl­lä
I­tä-Suo­mes­sa ve­nä­jän­kie­len
o­saa­mi­nen. Vä­hem­mis­tö­val­tuu­te­tun
sel­vi­tyk­ses­sä (2008) sel­vi­tys­mies
pro­fes­so­ri Ar­to Mus­ta­jo­ki kat­soo,
et­tä yh­te­nä ra­joit­ta­va­na te­ki­jä­nä
Ve­nä­jä-yh­teis­työn ke­hit­tä­mi­ses­sä
on ve­nä­jän­kie­len
o­saa­jien vä­häi­nen mää­rä. P­ro­fes­so­rin
mie­les­tä lä­hi­ta­voit­teek­si tu­li­si a­set­taa,
et­tä vä­hin­tään jo­ka kym­me­nes suo­ma­lai­nen
o­sai­si ve­nä­jää. Mus­ta­jo­ki eh­dot­taa,
et­tä pa­kol­li­sen ruot­sin kie­len o­pin­nois­ta
voi­tai­siin siir­ty­ä va­lin­nai­seen naa­pu­rin
kie­len o­pis­ke­luun.

E­te­lä-Kar­ja­lan maa­kun­nas­sa on noin 135’000
a­su­kas­ta, näis­tä y­li 2’000 ve­nä­jän­kie­li­si­ä
(tai­taa­ ol­la jo 3’000). Ruot­sin­kie­li­si­ä
on al­le 200. Maa­kun­nas­sa val­ti­on vir­koi­hin
vaa­di­taan to­dis­tus ruot­sin tai­dos­ta ja val­ti­on
vi­ra­no­mais­ten tu­lee­ an­taa pal­ve­lu­a suo­mek­si
se­kä ruot­sik­si. – I­mat­ral­la tai­taa­ ol­la yk­si
ruot­sin­kie­li­nen per­he?

Ruot­si on län­si­naa­pu­ri. Ve­nä­jä I­tä­naa­pu­ri.

Mi­ten o­li­si jos kie­let lait­tai­sim­me­kin
vie­rek­käin?

  Kart­ta 1: Ve­nä­jän­kie­lis­ten a­suk­kai­den
  suh­de ruot­sin­kie­li­siin kun­nit­tain 2006. Nyt,
  kym­me­nen vuot­ta myö­hem­min, ti­lan­ne on
  muut­tu­nut ve­nä­jän­kie­lis­ten e­duk­si.

Suo­men kah­des­ta­kym­me­nes­tä a­su­kas­lu­vul­taan
suu­rim­mas­ta kun­nas­ta vain kuu­des­sa on
e­nem­män ruot­sin­kie­li­si­ä kuin ve­nä­jää
äi­din­kie­le­nään pu­hu­vi­a.

Ve­nä­jän kie­li on ot­ta­mas­sa uu­del­leen
paik­kaa Suo­men kar­tal­la – kart­ta­tar­kas­te­lun
mu­kaan ve­nä­jä val­taa­ a­se­mi­a i­tä­ra­jan
tun­tu­mas­sa. Ve­nä­jän­kie­lis­ten maa­han­muut­to
näyt­tää jat­ku­van ri­pe­ä­nä ai­na­kin en­si
vuo­si­kym­me­nen puo­leen­vä­liin saak­ka. Nyt o­li­si
so­pi­va ai­ka käy­dä kes­kus­te­lu­a ve­nä­jän
kie­len a­se­mas­ta Suo­mes­sa.

En­nus­te

Ve­nä­jän­kie­lis­ten mää­rä Suo­mes­sa
tu­lee kas­va­maa­n yh­dek­sän­ker­tai­ses­ti
en­nus­taa Siir­to­lai­sins­ti­tuut­ti. Tä­mä
tie­to on ve­nä­jän­kie­li­ses­tä
Fon­tan­ka-leh­des­tä
.
(En löy­tä­nyt Siir­to­lai­sins­ti­tuu­tin
si­vul­ta tä­tä tie­to­a. – Lie­nee­kö sen
ker­to­mi­nen po­liit­ti­ses­ti ar­ka a­si­a?)

Siir­to­lai­sins­ti­tuu­tin a­si­an­tun­ti­jat
en­nus­ta­vat, et­tä ve­nä­jän­kie­li­si­ä
tu­lee­ o­le­maan Suo­mes­sa vuon­na 2050 lä­hes
240’000 ja et­tä vuo­teen 2050 men­nes­sä
ve­nä­jän­kie­li­nen vä­hem­mis­tö voi­daan ver­ra­ta
Suo­men ruot­sin­kie­li­siin jos hei­dän mää­rä
säi­lyy ny­ky­ta­sol­la 290’000. En­nus­te pe­rus­tuu
vä­es­tön­kas­vun a­na­lyy­siin Suo­mes­sa vuo­si­na
1980-2011. Tut­ki­joi­den mu­kaan vuo­teen 2050
kol­me­na suu­rim­pa­na kie­li maa­han­muut­ta­ja­ryh­mi­nä
jat­ku­vat nii­den ny­kyi­ses­sä muo­dos­sa ve­nä­jä,
vi­ro ja so­ma­li.

Ve­nä­jän kie­li – NYT!

Nyt o­li­si ai­ka vie­lä kes­kus­tel­la
ai­hees­ta. En­nen kuin muit­ten Suo­meen
muut­ta­nei­den pa­ko­lais­ten kie­let al­ka­vat
pai­naa pääl­le ja e­ri­tyi­ses­ti, kun Syy­ri­an
kie­li ja muu­t a­ra­bi­an mur­tee­t, al­kaa­ ot­taa
paik­kansa kes­kus­te­luu­n ”oi­keus o­man kie­leen ja
kult­tuu­riin!” ja mik­sei­pä muut­kin kie­let?

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu