On vihdoin aika pitää kehitysvammaista ihmisenä!

Tie­sit­kö, et­tä ny­kyi­sen lain­sää­dän­nön mu­kaan
ke­hi­tys­vam­mai­nen voi­daan van­gi­ta lai­tok­seen, Hän­tä
voi­daan koh­del­la vä­ki­val­tai­ses­ti ja Hä­neen voi­daan
koh­dis­taa pak­ko­kei­no­ja pel­käs­tään sil­lä pe­rus­teel­la,
et­tä Hän on ke­hi­tys­vam­mai­nen
.

Muu­tos­ta vaa­ti­va ad­res­si luo­vu­tet­tii­n ei­len 24.11.2015
kan­sa­ne­dus­ta­jil­le E­dus­kun­nan pik­ku­par­la­men­tis­sa.

Mi­nun mie­les­tä­ni tä­mä on e­päin­hi­mil­lis­tä
koh­te­lu­a. Sik­si al­le­kir­joi­tin tä­tä kos­ke­van ad­res­sin
ne­tis­sä. Tä­män ad­res­sin voi e­del­lee­n al­le­kir­joit­taa
ne­tis­sä!

Jul­kai­sen täs­sä ly­hen­nel­män Ka­le­vi Mat­ti­lan
pu­hees­ta, jo­ka o­li saa­te­sa­noi­na vie­des­säm­me a­si­aa
kan­sa­ne­dus­ta­jien tie­toi­suu­teen:

Ar­voi­sat kan­sa­ne­dus­ta­jat

A­si­am­me kos­kee ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­los­ta
an­ne­tun lain muut­ta­mis­ta. A­si­a on par­hail­laan
E­dus­kun­nan kä­si­tel­tä­vä­nä, täl­lä het­kel­lä
pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nas­sa.

Mei­tä on pai­kal­la ke­hi­tys­vam­mais­ten o­mai­si­a se­kä
Suo­men muis­ti­a­si­an­tun­ti­jat ry:n e­dus­ta­ji­a. Teil­le on
ja­et­tu ke­hi­tys­vam­mais­ten o­mais­ryh­män add­res­si “Ei
uh­ra­ta ke­hi­tys­vam­mai­si­a YK-so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­nin
vuok­si
”,
jos­sa on nyt 445 al­le­kir­joi­tus­ta. Mai­nit­sen a­luk­si
add­res­sim­me pää­koh­dat:

 1. Em­me hy­väk­sy, et­tä tä­hän
  ke­hi­tys­vam­ma­la­kie­si­tyk­seen si­säl­tyy­ e­del­leen
  pak­ko­kei­no­ja ja it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ra­joi­tuk­si­a.

 2. Em­me hy­väk­sy, et­tä vä­li­ai­kai­suu­s o­li­si
  hy­väk­syt­tä­vä pe­rus­te­lu muu­toin huo­nok­si to­de­tul­le
  lail­le.

 3. Em­me hy­väk­sy, et­tä yh­tä vam­mais­ryh­mää,
  ke­hi­tys­vam­mai­si­a, käy­te­tään kan­sain­vä­li­sen
  so­pi­mus­ta­voit­teen vä­li­kap­pa­lee­na, jot­ta Vam­mais­ten
  hen­ki­löi­den oi­keuk­si­a kos­ke­va YK:n y­leis­so­pi­muk­sen
  ra­ti­fi­oin­ti voi­tai­siin teh­dä.

Ke­hi­tys­vam­mai­suus pak­ko­kei­no­jen pe­rus­tee­na

Ke­hi­tys­vam­mai­suus ku­ten mi­kään muu­kaan
vam­mai­suu­s ei si­nän­sä ai­heu­ta tar­vet­ta
pak­ko­kei­no­jen käyt­töön. Pak­ko­kei­no­ja ei
mie­les­täm­me tu­le si­säl­lyt­tää vain yh­tä
vam­mais­ryh­mää, ke­hi­tys­vam­mai­si­a, kos­ke­vaan
e­ril­lis­la­kiin
. Ke­hi­tys­vam­ma­lain pak­ko­kei­no­py­kä­lään
§42 nyt la­kie­si­tyk­ses­sä eh­do­tet­tu­jen muu­tos­ten ja
li­säys­ten

a­se­mes­ta ky­sei­nen py­kä­lä tu­lee ku­mo­ta.

Hal­li­tuk­sen e­si­tyk­sen pe­rus­te­luo­san si­sään
on nyt §42:n li­sä­nä kir­jau­tet­tu koh­taan
3.3.3 “­Ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­den käyt­tö”,
et­tä ra­joi­tus­toi­men­pi­teis­tä on e­ro­tet­ta­va
pe­rus­hoi­toon kuu­lu­vat toi­men­pi­teet, jol­lai­si­na
lu­e­tel­laan mm. si­to­mi­nen, hy­gie­ni­a­haa­la­rin käyt­tö
ja lu­ki­tut o­vet. Mut­ta nyt ei mu­ka o­le­kaan ky­se
it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ra­joit­teis­ta vaan hy­väs­tä
hoi­dos­ta ja huo­len­pi­dos­ta. (E­ri­tyi­ses­ti tä­hän liit­ty­en
Suo­men muis­ti­a­si­an­tun­ti­jat
r.y.:n

puheenvuoro).

Yh­tey­den­pi­don ra­joi­tus­ta ja ke­mi­al­lis­ta
si­to­mis­ta ei e­si­tyk­ses­sä o­le mai­nit­tu sal­lit­tui­na
ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­nä. Jos nii­tä kui­ten­kin e­del­leen
käy­te­tää­n, ei niis­tä sii­s o­le  va­li­tu­soi­keut­ta. 
Kuu­luu­ko yh­tey­den­pi­don ra­joi­tus­kin siis ­hy­vään hoi­toon
ja huo­len­pi­toon, vaik­ka E­dus­kun­nan oi­keu­sa­si­a­mies
on tois­tu­vas­ti puut­tu­nut a­si­aan, ku­ten mm. tä­män
la­ki­a­loit­teen pe­rus­te­luis­sa­kin on mai­nit­tu. (Täs­tä
ai­hees­ta Vi­o­la Heis­to­sen pu­heen­vuo­ro).

Kun ke­hi­tys­vam­mai­sel­la hen­ki­löl­lä on
psyyk­ki­si­ä on­gel­mi­a tai sai­raus­koh­taus ja tar­vi­taan
ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­tä, tu­lee tur­vau­tu­a mie­len­ter­veys­lain
sal­li­miin ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­siin ku­ten muil­la­kin
ih­mi­sil­lä.

E­ril­li­sen, vain ke­hi­tys­vam­mai­si­a kos­ke­van ja
vä­li­ai­kai­sek­si tar­koi­te­tun la­ki­muu­tok­sen a­se­mes­ta
tu­li­si kes­kit­ty­ä y­lei­sen it­se­mää­rää­mi­soi­keus­lain
(I­MO-la­ki) uu­teen kä­sit­te­lyyn sen rau­e­tet­tu­a vii­me
vaa­li­kau­den päät­ty­mi­sen ta­ki­a vuo­den 2015 a­lus­sa.
Sii­nä la­kie­si­tyk­ses­sä täh­dät­tii­n ai­van oi­kein ja
ta­sa­puo­li­ses­ti kaik­kien e­ri ih­mis- ja vam­mais­ryh­mien
it­se­mää­rää­mi­soi­keuk­sien vah­vis­ta­mi­seen

Ke­hi­tys­vam­mai­suus ja ta­sa-ar­vo

Ke­hi­tys­vam­mai­set pi­tää­ a­set­taa ter­vey­den­huol­los­sa
ta­sa-ar­voi­see­n a­se­maan mui­den ih­mis­ten ja si­ten
myös mui­den vam­mais­ten kans­sa. Tä­mä kos­ki­si myös
psyyk­ki­si­ä sai­rauk­si­a ja on­gel­mi­a. Ke­hi­tys­vam­ma­lain
§2:n e­ri­tyis­huol­toon kuu­lu­vien pal­ve­lui­den
lu­et­te­los­ta pi­tää tä­män to­teut­ta­mi­sek­si pois­taa
ter­vey­den­huol­to
. Ny­kyi­sin tä­mä py­kä­lä on ra­joit­ta­nut
ta­sa­ver­tai­sen y­lei­sen e­ri­kois­sai­raan­hoi­don saa­mis­ta
e­sim. p­syyk­ki­sis­sä on­gel­mis­sa.

Ke­hi­tys­vam­mai­suus ja pak­ko­hoi­to

Ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mis­ten tah­don­vas­tais­ta e­ri­tyis­huol­to­a
e­li pak­ko­hoi­to­a kos­ke­vat §§ 32-33 pi­tää
ku­mo­ta. §32:s­sa teh­ty “­ke­hi­tys­vam­mai­nen” -sa­nan
vaih­ta­mi­nen sa­naan “­hen­ki­lö” on pelk­kä kos­meet­ti­nen
muu­tos
. Mie­len­ter­veys­lais­sa o­le­va vas­taa­va py­kä­lä
riit­tää, si­tä voi­daan käyt­tää myös niis­sä
ke­hi­tys-vam­mais­ten ih­mis­ten koh­dal­la e­sil­le tu­le­vis­sa
har­vi­nai­sis­sa ta­pauk­sis­sa, jois­sa pak­ko­hoi­to­a tar­vi­taan.

Toi­men­pi­teet

Lo­puk­si: Nyt e­si­te­tyn “­paik­kaa­mi­sen” a­se­mes­ta
ke­hi­tys­vam­ma­la­ki pi­tää van­hen­tu­nee­na ja
seg­re­goi­va­na e­ri­tyis­la­ki­na pi­kim­mi­ten pur­kaa
ja yh­dis­tää vam­mais­pal­ve­lu­la­kii­n yh­tei­sek­si
vam­mais­laik­si. Pak­ko­kei­no­jen li­sää­mi­nen ny­kyi­seen
ke­hi­tys­vam­ma­la­kiin se­men­toi­si ke­hi­tys­vam­ma­lain taas
e­ril­lis­la­ki­na  vuo­si­kym­me­nik­si.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu