Saksan ja Venäjän yhteistyö

Talouspakotteet

Sak­san e­ner­gi­a – ja ta­lous­mi­nis­te­ri,
va­ra­kans­le­ri Sig­mar Gab­riel ke­hot­taa­ Eu­roo­pan
u­ni­o­ni­a te­ke­mään jo ke­säk­si so­pi­mus­ta
Ve­nä­jän pa­kot­tei­den pois­ta­mi­sek­si, ker­ro­taan
Ta­gess­pie­ge­lis­sä
.
Sama uutinen venäjäksi.

Sak­san ja Ve­nä­jän foo­ru­mis­sa Ber­lii­nis­sä
tors­tai­na 17. maa­lis­kuu­ta pu­hu­es­saan Gab­riel
ke­hot­ti e­ri­mie­li­syyk­sis­tä ja konf­lik­teis­ta
huo­li­mat­ta li­sää­mään vuo­ro­pu­he­lu­a Ve­nä­jän
kans­sa.

Gab­riel sa­noi, et­tä Sak­san ja Ve­nä­jän
vä­li­set ny­kyi­set suh­tee­t o­vat hy­vin
mo­ni­mut­kai­si­a, mut­ta on tär­ke­ää jat­kaa
neu­vot­te­lu­ja, vaik­ka vuo­ro­pu­he­lu Sak­san ja
Ve­nä­jän vä­lil­lä on e­del­leen vai­ke­aa, kos­ka
mo­lem­mat o­sa­puo­let nä­ke­vät vain ne seg­men­tit
to­del­li­suu­des­ta, joi­ta he ha­lu­a­vat.

  ”Vaik­ka kan­sain­vä­li­sen oi­keu­den nä­kö­kul­mas­ta
  kat­sot­tu­na K­ri­min liit­tä­mis­tä em­me
  pi­dä, mei­dän täy­tyy­ et­si­ä kei­no­ja
  yh­tei­sym­mär­ryk­seen Ve­nä­jän kans­sa”

po­lii­tik­ko sa­noi li­sä­ten, et­tä

  täl­lai­si­a
  ​​­ris­ti­rii­to­ja jot­ka liit­ty­vät Uk­rai­naan
  ja Syy­ri­aan voi­daan rat­kais­ta vain yh­des­sä
  Ve­nä­jän kans­sa.

E­ner­gi­a

Vih­ja­ten ris­ti­rii­toi­hin toi­sen kaa­su­put­ken,
”Nord St­re­a­min”, ra­ken­ta­mi­ses­sa Sak­san va­ra­kans­le­ri
ke­hot­ti muis­ta­maa­n, et­tä Ve­nä­jä on ai­na
ol­lut ”luo­tet­ta­va kump­pa­ni”, jo­ten
e­ner­gi­a-a­lan yh­teis­työ ei muo­dos­ta
min­kään­lais­ta uh­kaa.

Ku­ten sa­no­ma­leh­ti S­pie­gel kir­joit­taa,
Gab­riel ja­koi Pu­ti­nin nä­ke­myk­sen yh­te­näi­sen
ta­lous­vyö­hyk­keen ra­ken­ta­mi­ses­ta Lis­sa­bo­nis­ta
Vla­di­vos­to­kiin
.

Mi­nis­te­ri toi e­sil­le B­rys­se­lin ja Was­hing­to­nin
neu­vot­te­lut t­ran­sat­lant­ti­sen kau­pan ja
in­ves­toin­tien kump­pa­nuus­so­pi­muk­ses­ta (T­TIP)
so­pi­muk­sen te­ke­mi­ses­tä ja va­paa­kaup­pa-a­lu­een
pe­rus­ta­mi­ses­ta.
Hän sa­noi:

  Eu­roo­pan tu­li­si sa­mal­la ta­voin pyr­ki­ä
  te­ke­mään va­paa­kaup­pa­so­pi­mus Ve­nä­jän
  fe­de­raa­ti­on kans­sa.

Nuo­ri­so

Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on ul­ko­a­si­ain­mi­nis­te­ri Ser­gei Lav­rov ja liit­to­val­ti­on ul­ko­a­si­ain­mi­nis­te­ri liit­to­ta­sa­val­lan Sak­san F­rank-Wal­ter S­tein­meier ju­lis­ta­vat ke­sä­kuus­sa al­ka­van Sak­san ja Ve­nä­jän vä­li­sen ”nuo­ri­so­vaih­to vuo­den” vuo­si­na 2016-2017.

Yh­tei­ses­sä jul­ki­lau­su­mas­sa he to­te­a­vat:

  Nuo­rem­mal­la su­ku­pol­vel­la on e­ri­tyi­nen roo­li tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­ses­sa… O­lem­me va­kuut­tu­nei­ta sii­tä, et­tä nuo­ri­son vaih­to on tär­ke­ä ja o­len­nai­nen o­sa Ve­nä­jän ja Sak­san kah­den­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä.

  Täs­sä suh­tees­sa me, Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on ul­ko­mi­nis­te­ri ja Sak­san liit­to­ta­sa­val­lan liit­to­val­ti­on ul­ko­a­si­ain­mi­nis­te­ri, o­tam­me suo­je­luk­seem­me Ve­nä­jän-Sak­san nuo­ri­so­vaih­to-vuo­den vuo­si­na 2016-2017, jat­kaak­seen mait­tem­me vä­lis­tä me­nes­tyk­se­käs­tä pe­rin­net­tä.

  Ve­nä­jän ja Sak­san nuo­ri­so­vaih­to vuo­si on tar­koi­tus a­va­ta ke­sä­kuus­sa 2016 kon­fe­rens­sis­sa, jo­ka on ”Sak­san ja Ve­nä­jän nuo­ri­so­vaih­to” -sää­ti­ön ja Ve­nä­jän kan­sal­li­sen nuo­ri­so­vaih­don Sak­san liit­to­ta­sa­val­lan kans­sa koor­di­noin­ti­toi­mis­ton 10-vuo­tis juh­la­na.

Hie­nol­ta tun­tuu

Jos Sak­san e­ner­gi­a- ja ta­lous­mi­nis­te­ri, va­ra­kans­le­ri, Sig­mar Gab­rie­lin ke­ho­tus vai­kut­taa­ Eu­roo­pan U­ni­o­niin to­teu­tuu ja Ve­nä­jä-pa­kot­teet tu­li­si­vat jo tä­nä ke­sä­nä pois­te­tuk­si, niin hy­väl­tä näyt­tää. Tu­le­va ke­sä kui­ten­kin ker­too mis­sä men­nään!

On hy­vä a­si­a kui­ten­kin, et­tä Sak­sa pyr­kii­ it­se ja ke­hot­taa­ EU-mai­ta ra­ken­ta­maa­n yh­tei­sym­mär­ryk­sen sil­taa Ve­nä­jän kan­sa. Kai­kis­ta ris­ti­rii­dois­ta huo­li­mat­ta, g­lo­baa­lis­sa maa­il­mas­sa niin­kin i­so­a val­ti­o­ta kuin Ve­nä­jä ei voi si­vuut­taa.

Vai voi­ko?

Näi­nä maa­lis­kuun lop­pu päi­vi­nä on­kin ol­lut mie­len­kiin­toi­si­a ta­pah­tu­mi­a ja tu­lok­se­na sit­ten tä­mä blo­gi.

Eh­din vie­lä toi­vot­taa kai­kil­le lu­ki­joil­le­ni mu­ka­vaa Pää­si­äis­tä!

:))

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu