Onko Etelä-Karjala C-hepatiitin valtakunta?

On­ko E­te­lä-Kar­ja­la C-he­pa­tii­tin val­ta­kun­ta?
Ai­na­kin a­si­as­ta näin ker­ro­taan leh­des­sä
E­TE­LÄ-SAI­MAA 4.tou­ko­kuu­ta 2016 ot­si­kol­la
C -he­pa­tiit­ti on nuor­ten tau­ti
Han­na Si­pi­nen.

  – E­te­lä-Kar­ja­las­sa C-he­pa­tii­tin
  il­maan­tu­vuu­s on ol­lut 2000-lu­vul­la
  Suo­men kol­man­nek­si suu­rin­ta. Syy­nä on
  suo­nen­si­säis­ten huu­mei­den laa­ja­mit­tai­nen
  käyt­tö se­kä se, et­tä ih­mi­set käy­vät
  tes­teis­sä ai­em­paa­ e­nem­män. Tar­tun­nas­taan
  tie­tä­mät­tö­mi­ä maa­kun­nas­sa on
  to­den­nä­köi­ses­ti muu­ta­mi­a sa­to­ja.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaa­n E­te­lä-Kar­ja­las­sa
C-he­pa­tiit­ti il­maan­tu­vuu­s on ol­lut 2000-lu­vul­la
Suo­men kol­man­nek­si suu­rin­ta. Di­ag­no­soi­tu­jen
tar­tun­to­jen mää­rä on py­sy­nyt vii­me vuo­si­na
noin 40-50:s­sä. Vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na
tar­tun­ta­mää­rät o­vat vie­nee­t E­te­lä-Kar­ja­lan
vuo­sit­tain maa­kun­tien kär­ki­kol­mik­koon. Syy­nä
C-he­pa­tii­tin y­lei­syy­tee­n E­te­lä-Kar­ja­las­sa on
suo­nen­si­säis­ten huu­mei­den laa­ja käyt­tö…

  – Tar­tun­nan saa­neis­ta suo­nen­si­säis­ten
  huu­mei­den käyt­tä­ji­ä on noin 70-80
  pro­sent­ti­a, ker­too­ in­fek­ti­oy­li­lää­kä­ri
  Pek­ka Suo­ma­lai­nen E­te­lä-Kar­ja­lan
  so­si­aa­li-ja ter­veys­pii­ris­tä (Ek­so­te).
  C-he­pa­tiit­ti­tar­tun­nan saa­mi­nen ei vaa­di
  pit­kää käyt­tö­his­to­ri­aa, vaan tar­tun­nan
  voi saa­da jo yh­des­tä huu­me­ko­kei­lus­ta.
  C-he­pa­tii­tin kan­ta­jat on Suo­ma­­lai­sen mu­kaan
  tär­ke­ää saa­da tie­toi­­sik­si tar­tun­nas­taan,
  jot­ta uu­det tar­­tun­nat voi­daa­n eh­käis­tä.

He­pa­tiit­ti on nuor­ten tau­ti.

Kaa­kos­sa suo­nen­si­säi­si­ä huu­mei­ta
käyt­tä­vät e­ni­ten 20-30 -vuo­ti­aat Tä­mä
nä­kyy myös C-he­pa­tii­tin tar­tun­nois­sa:
tar­tun­nan saa­neis­ta li­ki puo­let on
di­ag­noo­si­het­kel­lä 20-29 -vuo­ti­ai­ta, mut­ta
C-he­pa­tiit­ti­a to­de­taan myös 15-19 -vuo­ti­ail­la.
Myös ri­ko­sy­li­ko­mi­sa­ri­o Tuo­mas Pöy­hö­nen
Kaak­kois-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta ar­vi­oi,
et­tä kaa­kos­sa suo­nen­si­säi­si­ä huu­mei­ta
käyt­tä­vät e­ni­ten 20-30 -vuo­ti­aat. Sa­moil­la
lin­joil­la on päih­de­lää­kä­ri Pa­si Lem­pi­äi­nen
Ek­so­tes­ta. Tar­tun­nas­taan tie­tä­­mät­tö­mien
mää­rän on ar­vi­oi­tu E­te­­lä-Kar­ja­las­sa
o­le­van muu­ta­mi­a sa­­to­ja. Suu­rin o­sa saa
tar­tun­nan li­kai­sis­ta huu­me­ruis­kuis­ta. Ek­so­te
y­rit­tää ke­vää­n ai­ka­na ta­voit­taa tes­tei­hin
ris­ki­ryh­mäs­sä o­le­vi­a.

P­ro­jek­ti

  – Hei­tä y­ri­te­tään ta­voit­taa ke­­vään
  ai­ka­na Ek­so­ten in­fek­ti­oyk­si­kön, päih­de­huol­lon
  ja gast­ro­en­­te­ro­lo­gi­an yk­si­kön yh­tei­sel­lä
  pro­­jek­til­la sa­noo päih­de­lää­kä­ri Pa­si
  Lem­pi­äi­nen Ek­so­tes­ta. P­ro­jek­tin mu­kaan
  ter­­vey­den­hoi­toyk­si­köi­hin, op­pi­lai­tok­­siin
  ja kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­­paik­koi­hin on
  ja­et­tu il­moi­tuk­si­a,­jois­sa on pu­he­lin­nu­me­ro
  tar­tun­­ta­kar­toi­tus­ta te­ke­väl­le
  ter­vey­den­hoi­ta­jal­le. P­ro­jek­ti on pyö­ri­nyt
  noin kuu­­kau­den, mut­ta tä­hän men­nes­sä
  yh­tey­de­not­to­ja on tul­lut vas­ta vä­­häi­nen
  mää­rä sa­noo Pa­si Lem­pi­äi­nen Ek­so­tes­ta.

Tar­tun­ta­mää­rien li­säk­si E­te­lä-Kar­ja­las­ta
te­kee poik­keuk­sel­li­sen se, et­tä suu­rin o­sa
tar­tun­nan saa­neis­ta on nuo­ri­a mie­hi­ä.

  – Vii­me vuo­si­na mie­hil­lä on
  to­det­tu C-he­pa­tiit­ti­tar­tun­to­ja kak­sin-
  tai kol­min­ker­tai­ses­ti nai­siin ver­rat­tu­na,
  Suo­ma­lai­nen sa­noo. Näin ker­to­vat a­si­aan
  pe­reh­ty­nee­t am­mat­ti­lai­set.

Mi­kä on C-he­pa­tiit­ti?

Kur­kis­tam­me wi­ki­pe­di­aan:

  ”He­pa­tiit­ti C (HCV) on vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma
  mak­sa­tu­leh­dus, jo­ka hoi­ta­mat­to­ma­na voi joh­taa
  mak­sa­kir­roo­siin ja mak­sa­syö­pään. Toi­sin
  kuin A- ja B-he­pa­tiit­tiin, he­pa­tiit­ti C:hen
  ei o­le ro­ko­tet­ta. Se voi­daan kui­ten­kin hoi­taa
  lääk­keel­li­ses­ti.

  HCV:l­le on myös tyy­pil­lis­tä,
  et­tä se e­siin­tyy­ u­sein yh­des­sä HIV:n
  kans­sa. Im­muu­ni­jär­jes­tel­mää hei­ken­tä­vä
  HIV ra­joit­taa­ e­li­mis­tön ky­ky­ä hank­kiu­tu­a
  tau­di­nai­heut­ta­jis­ta e­roon, ja ris­ki sai­ras­tu­a
  mui­hin­kin in­fek­ti­o­sai­rauk­sii­n on tä­män
  vuok­si kas­va­nut. HIV-po­si­tii­vi­sil­la po­ti­lail­la
  he­pa­tii­tin e­te­ne­mi­nen on ta­val­lis­ta no­pe­am­paa.”

Siis, nuor­ten hen­ki­löit­ten o­li­si hy­vää saa­da
e­nem­män tie­to­a sii­tä, et­tä C-he­pa­tiit­ti
ei o­le mi­kään leik­ki a­si­a en­nen kuin se on
jo myö­häis­tä! Sen tar­tun­ta voi pi­la­ta ko­ko
e­lä­män ja e­ri­tyi­ses­ti jos a­ja­tel­la nuo­rem­paa
su­ku­pol­ve­a! Ris­ki­te­ki­jät kun o­vat tie­dos­sa!

Oi­kein hy­vää­ al­ka­nut­ta ke­vät­tä kai­kil­le
ja pi­tä­kää­pä huol­ta ter­vey­des­tän­ne!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu