Sisäasiainministeriön budjettiehdotus 2011: Painopiste rikosten ja onnettomuksien ennaltaehkäisemisessä sekä kotouttamisen kehittämisessä.

Tiedotepalvelu 30.7.2010.

Sisäasiainministeriön tavoitteena on tehdä Suomesta Euroopan turvallisin maa. Tähän pyritään panostamalla rikosten, onnettomuksien ja sisäistä turvallisuutta vaaraantavien häiriö-ja uhkatekijöiden ennaltaehkäisemiseen. Ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen operatiivisen toiminnan keinoin säilyy tärkeänä painopisteenä. Sisäasiainhallinto toteuttaa tehokasta, aktiivista ja vastuullista maahanmuuttopilitiikkaa.

Sisäasiainministeriön hallinnonalan kokonaismäärärahat ovat noin 1 315 miljoonaa euroa.

Sisäasiainministeriö esittää, että se voisi ylittää kehysmäärärahat noin 28 miljoonalla eurolla.

Poliisin toimintaa painotetaan rikollisuutta ennaltaehkäisevään suuntaan.

Poliisin ensivuoden tavoitteissa korostuu rikollisuuden ennaltaehkäiseminen.Väkivaltarikollisuuden torjunnassa tärkeitä painopistealueita ovat lähisuhdeväkivalta sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuva rikollisuus. Yleisen taloustilanteen myötä harmaan talouden  ja talousrikollisuuden torjuntaan. Poliisi panostaa erityisesti talousrikollisuuden sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Lisäksi eri kansanryhmiin kohdistuviin ja rasistisiin tekoihin puututtava aktiivisesti.Poliisin toimivaltuuksien sääntelyä selkeytetään toteuttamalla esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistus.

Vuoden 2011 talousarviossa poliisin toimintamenot ovat noin 680 miljoonaa euroa. Sisäasiaministeriö esittää poliisin toimintamenoihin kehyksen ylittävää määrärahaa talousrikollisuuden torjuntaan sekä Suojelupoliisille turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon perusturvan kansallisen terrorismin torjunnan strategian toimeenpanoon. 

Rajavartiolaitos keskittyy laittoman maahantulon  ja ihmiskaupan torjuntaan.

Rajavartiolaitoksen rikostorjuntatyössä keskitytään laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Rajojen valvonta kohdennetaan ja valmiutta ylläpidetään siten, että tärkeimmillä alueilla luvattomat rajanylitykset  estetään tai havaitaan välittömästi. Meripelastustoimi toteutetaan siten, että kaikkiin merellisiin hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä.

Rajavartiolaitoksen kalustoa uudistetaan suunnitelmallisesti sekä kehitetään edelleen automaattista rajatarkastustoimintaa. 

Vuoden 2011 talousarviossa rajavartiolaitoksen toimintamenot ovat noin 221 miljoonaa euroa.

Pelastustoimen tavoitteena onnettomuksien vähentäminen sekä hätäkeskusuudistuksen läpivieminen.

Pelastustoimen keskeisenä yhteiskunnallisena tavoitteena on vähentää onnettomiksia, erityisesti tulipaloja ja palokuolemia. Onnettomuksien tapahtuessa pelastustoimen tehtävänä on antaa nopeaa ja tehokasta apua sekä pyrkiä pienentämään onnettomuksista aiheutuneita vahinkoja.

Pelastustoimen kehittämisessä painotetaan lisäksi pelastuslaitosten toiminnallista uudistamista sekä niiden valmiutta suoriuutua tehtävistään toimintaympäristön muuttuessa.

Hätäkeskutoiminnan tavoitteena on yhtenäinen, verkottunut ja valtakunnallinen hätäkeskuslaitos, joka vastaa avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti.

Hätäkeskusuudistus toteutetaan vahvistettujen linjausten mukaisesti.

Vuoden 2011 valtion talousarviossa pelastustoimen toimintamenot ovat noin 14 miljoonaa euroa ja hätäkeskuslaitoksen yhteensä 58 miljoonaa euroa.

Maahanmuutossa panostetaan kotouttamisen parantamiseen ja turvapaikkaprosessin tehostamiseen.

Maahanmuuttohallinnossa kotouttamislain kokonaisuudistus viedään loppuun ja tehostetaan maahanmuuttajien kotoutumista. Kotouttamislain uudustamisen tavoitteena on selkeyttää lainsäädäntöä ja saada nykyistä useampi maahanmuuttaja kotoutumista edistävien palvelujen piiriin. Jatkossa kaikki maahanmuuttajat saisivat perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista ja velvollisuuksista oleskeluluvan saamisen yhteydessä. Maahanmuuttajat olisivat myös oikeutettyja alkukartoitukseen, jossa arvioidaan kielikoulutustarpeet ja selvitetään tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumissuunnitelman.

Turvapaikkaprosessia tehostetaan viranomaisyhteistöllä ja turvapaikkamenettelyä koskevien säännösten toimivuutta seurataan tarkasti. Kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin sijoittamista tehostetaan yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.

Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin ja pakolaisten ja turvapaikkahakijoiden vastaanoton menoihin on varattu noin 101 miljoonaa euroa. Sisäasiainministeriö esittää, että kiintiöpakolaisten vastaanotosta kunnille maksettavaa laskennallista korvausta maksettaisiin jatkossa neljältä vuodelta nykyisen kolmen vuoden sijaan.Lisäksi esitetään, että yli 7-vuotiaista pakolaisista ja oleskeluluvan saaneista turvapaikkahakijoista kunnille maksettavaa laskennallista korvausta korotettaisiin. Nykyisellään laskennallinen korvaus ei kata todellisia kuluja ja sisäasiainministeriö esittää, että korvausta korotettaisiin 40 prosenttia. 

Lisätietoja : talousjohtaja Jukka Aalto.071 878 8510, ministeri Holmlundin erityisavustaja Kristiina Kokko, 050 342 3654, ministeri Thorsin erityisavustaja Gorrina Tammenmaa, 050 456 0808

Sisäministeriön hallinnonalan talousarvioesitys vuodelle 2011 on saatavissa ministeriön verkkosivulta : www.intermin.fi/suomi/tulosuunnittelu

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu