Vuodenvaihteessa Hätäkeskuslaitoksen toimialue laajenee-Osallisena Suomessa- hanke käynnistyy

Sisäasiainministeriö tiedotteet  

21.12.2010

 

Vuoden 2011 alusta Hätäkeskuslaitoksen toimialue on koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Hätäkeskuspalvelut keskitetään vuosien 2011-2015 aikana kuudelle alueelle. Hätäkeskusten toimintamallit yhtenäistetään resurssien tehokkaamman käytön edistämiseksi. 

Vuonna 2015 otetaan käyttöön valtakunnallinen uusi tietojärjestelmä, jolloin hätäkeskukset voivat varmistaa toisiaan ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa.

Vuoden 2011 alussa voimaan tulevalla uudella lailla edistetään väestön turvallisuutta, järjestetään uudelleen hätäkeskuspalveluiden tuottaminen sekä parannetaan palveluiden saatavuutta ja laatua. 

Hätäkeskuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat hätäkeskuspalveluiden tuottaminen ja siihen liittyvät pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisille annettavat tukipalvelut.

Hätäkeskuslaitoksessa on hätäkeskuksia, esikuntatoimintoja hoitava yksikkö ja tarvittaessa muita yksiköitä. Hätäkeskuslaitosta ohjaavat yhteistyössä sisäasianministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Uudella lailla selkeytetään Hätäkeskuslaitoksen johto- ja ohjaussuhteita. 

Rajavartiolaitoksen organisaatio muuttuu kaksiportaiseksi

Rajavartiolaitoksen organisaatio muuttuu kaksiportaiseksi vuoden 2011 alusta, kun raja- ja merivartioalueet sekä niiden johtopaikat lakkautetaan. Muutoksella vapautetaan hallinto- ja tukitehtäviin sitoutuvaa työpanosta operatiiviseen toimintaan raja- ja merialueilla.

Rajavartiolaitos on yhdistänyt pieniä vartioasemia suuremmiksi ja toimintakykyisemmiksi raja- ja merivartioyksiköiksi. Yksiköiden sijaintipaikat vaihtelevat paikallisten olosuhteiden ja tehtävien mukaan. Vuonna 2012 vartioasemien kokonaismäärä on 41 (20 rajavartioasemaa ja 21 merivartioasemaa). Vahvemmat ja itsenäisemmät yksiköt kykenevät järjestämään perusvalvonnan nykyistä tehokkaammin ja taloudellisemmin. Muutokset eivät heikennä rajaturvallisuutta. 

Kotoutumiskoulutukseen etsitään uusia malleja Osallisena Suomessa -hankkeella

Kotoutumiskoulutukseen haetaan uusia malleja ja järjestämistapoja vuoden 2011 alusta käynnistyvällä Osallisena Suomessa -hankkeella. Tavoitteena on ohjata maahanmuuttajia entistä tehokkaammin suoraan työmarkkinoille ja tukea työmarkkinoilla jo olevien kotoutumista. 

Lisäksi tavoitteena on kehittää erikseen nykyistä parempia malleja erityistä tukea tarvitsevien sekä maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumisen tukemiseksi. 

Mallien vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta arvioidaan suhteessa nykyjärjestelmään. Arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Kokeilun rahoittavat valtio, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden.

Osallisena Suomessa -hanke on osa kotoutumislain kokonaisuudistusta. Kotoutumislaki tulee muilta osiltaan voimaan 1.9.2011.

Maahanmuuttoviraston ja poliisin maksut nousevat

Oleskelulupien käsittelymaksut nousevat vuoden 2011 alusta. Ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu nousee 225 eurosta 350 euroon. Opiskelijan ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu nousee 125 eurosta 250 euroon ja alaikäisen hakijan ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu 80 eurosta 180 euroon. Työntekijän ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu nousee 250 eurosta 400 euroon. 

Kansalaisuusmaksut muuttuvat siten, että Suomen kansalaisuuden saamista tai siitä vapautumista koskevan hakemuksen käsittelymaksu on jatkossa 440 euroa.

Kunnille maksettava laskennallinen korvaus pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta nousee vuoden alusta. Yli 7-vuotiaista korvaus on 2 300 euroa vuodessa, nykyisin 2 091 euroa. Alle 7-vuotiaiden korvaus pysyy ennallaan 6 845 eurossa. 

Myös poliisin suoritteiden hinnat nousevat. Vartioimisliikeluvan uusi hinta on 342 euroa (nykyinen 268 euroa), vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksymiseen liittyvien suoritteiden sekä järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen hinta on 150 euroa (nykyiset maksut 107 euroa).  Myös vartioimisliikelupien haltijoilta perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu nousee. 

Passin hinta nousee 48 eurosta 53 euroon. Ajokorttilupiin ei tule muutoksia.

Poliisihallituksen myöntämät valtakunnallinen rahankeräyslupa ja tavara-arpajaislupa nousevat 120 eurosta 240 euroon. Alueellisten lupien osalta paikallispoliisin myöntämät rahankeräysluvat nousevat 45 eurosta 48 euroon ja tavara-arpajaisluvat 50 eurosta 55 euroon. 

Asehallinnossa hinnannousut kohdistuvat ase-elinkeinolupaan, kaupallisiin vienti- ja kauttakuljetuslupiin sekä erityisen vaarallisiin ampuma-aselupiin. Ase-elinkeinoluvan uusi hinta on 342 euroa (nykyinen 300 euroa), kaupallisten vienti- ja kauttakuljetuslupien hinta on 118 euroa (nykyiset maksut 53 euroa). Erityisen vaarallisen ampuma-aseen hankkimisluvan sekä erityisen vaarallisen ampuma-aseen valmistusluvan uusi hinta on 108 euroa (nykyiset maksut 56 euroa). 

Myös Pelastusopiston liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja kurssimaksuja on tarkistettu. Pelastusopiston antama ammatillinen peruskoulutus on maksutonta. 

Suomen Erillisverkot Oy:n omistajaohjaus siirtyy valtioneuvoston kansliaan

Suomen Erillisverkot Oy:n omistajaohjaus siirtyy sisäasiainministeriöstä valtioneuvoston kansliaan 1.1.2011 lukien. Sisäasiainministeriö osallistuu edelleen viranomaisradioverkon kehittämiseen ja siihen liittyvään yhteistyöhön. Valtioneuvosto muutti sisäasiainministeriöstä annettua asetusta 21.12.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Ilpo Helismaa, 071 878 8452 (hätäkeskuslaki, www.intermin.fi/suomi/hakelaki), lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen, 071 872 1602 (rajavartiolaki, www.intermin.fi/suomi/rajavartiolaitoksen_hallintorakenteen_muuttaminen), ylitarkastaja Sonja Hämäläinen (Osallisena Suomessa -hanke, www.intermin.fi/suomi/osallisena-suomessa), 071 878 8636, lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, 071 878 8658 (Migrin maksut, kuntakorvaukset), hallitusneuvos Katriina Laitinen, 071 878 8559 (poliisin maksut), neuvotteleva virkamies Henri Helo, 071 878 8415 (Pelastusopiston maksut), tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, 071 878 8450 (Suomen Erillisverkot)

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu