Ehdokas, ota kantaa harmaaseen hoivaan!

Ihmisarvoisen kohtelun perusta

 • Mitä aiot eduskunnassa tehdä, jotta kunnat saadaan noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä kehitysvammaisten ihmisten palveluissa? Esimerkiksi henkilökohtaista apua koskevaa säädöstä on tulkittu täysin ristiriitaisesti sekä eri kunnissa että eri hallinto-oikeuksissa
 • Kunnat, maistraatit ja viranomaisedunvalvojat sekä asumispalveluyksiköt, erityisesti yksityiset hoitokodit, rajoittavat nykyisin mielivaltaisesti kehitysvammaisten aikuisten itsemääräämisoikeutta ja pyrkivät eristämään ja vieraannuttamaan heitä läheisistään. Miten tilanteeseen saadaan pikainen korjaus?
 • Tunnetko Ruotsin Lex Sarahin ja Lex Marian? Tarvittaisiinko Suomen lainsäädäntöön vastaavia säädöksiä, jotka velvoittavat kehitysvammaisten ihmisten kanssa työskentelevät ilmoittamaan, jos havaitsevat  huonoa kohtelua tai väärinkäytöksiä? Miten Lex Sarahin tapainen määräys käsityksesi mukaan  liittyy vuoden alussa voimaan tulleeseen yksityisten yksiköiden omavalvontaan?
  – lisätietoa Lex Sarahista– lisätietoa Lex Mariasta
 • Pitäisikö kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskentelevien taustojen tarkistus tehdä lakisääteiseksi? Kannatatko peruspalveluministeri Paula Risikon ehdotusta sosiaalityöntekijöiden julkisesta rekisteristä, josta jokainen voisi halutessaan tarkistaa pätevyydet?
  Helsingin Sanomien uutinen ministeri Risikon ehdotuksesta
 • Oletko valmis ajamaan  kehitysvammalain (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta) purkamista ja vammaislakien yhdistämistä sekä toimintarajoitteinen-käsitteen käyttöönottoa
  Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

2. Ihmisoikeudet
 kehitysvammaisille

 • Miten voitaisiin nopeasti varmistaa, ettei vanhempien tarvitsisi enää yhdessäkään Suomen kunnassa pelätä hoidollisin perustein tehtävää lapsen pakkohuostaanottoa ‘rangaistuksena’ siitä, että he vaativat autisminkirjon lapselleen asianmukaista kuntoutusta?
 • Miten arvioit kehitysvammaisten, erityisesti kommunikaatiovammaisten ihmisten oman tahdon selvittämisen ja kuulemisen nykyistä laatua? Tarvittaisiinko tarkat ohjeet? Tulisiko omaiset hyväksyä kuulemisiin tukihenkilöiksi? Pitäisikö puhevammaisten tulkeilta vaatia vakuutus samaan tapaan kuin  virallisilta kääntäjiltä?
  Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä 
 • Pidätkö parempana nykyistä edunvalvontajärjestelmää  vai tuetun päätöksenteon mallia? Mitä mieltä olet vajaavaltaiseksi julistamisesta ja laajojen, henkilöä koskevien valtuuksien määräämisestä viranomaisedunvalvojalle, jotka kuuluvat nykykäytäntöön? Miten viranomaisedunvalvojien toimia voitaisiin mielestäsi valvoa nykyistä paremmin ja saada heidät saada tekemään asiallisesti yhteistyötä omaisten kanssa?
  Tuetun päätöksentekojärjestelmän keskeiset periaatteet
 • Miten turvaisit kehitysvammaiselle ihmiselle asianmukaisen oikeudellinen avun tilanteessa, jossa viranomaiset loukkaavat hänen oikeuksiaan? Nykyisin hän ei välttämättä saa yleisen oikeusavustajan palveluja, jos edunvalvoja sitä vastustaa.
 • Minkä arvon annat sille, että kehitysvammaisella ihmisellä olisi oikeus omaan sukuun ja ystäviin sekä oman kulttuurin ja kielen säilyttämiseen myös silloin, kun hän elää asumispalveluiden piirissä? Mitä olet valmis tekemään, että Suomen ihmisoikeustilanne näissä asioissa saadaan pikaisesti korjattua?

3.  Tasavertaisuutta pienestä pitäen


 • Miten mielestäsi taataan, että kehitysvammaiset lapset ovat päivähoidosta ja esikoulusta lähtien samoissa ryhmissä muiden lasten kanssa?  Näin vahvistetaan heidän edellytyksiään elää mahdollisimman normaalia elämää. Se on myös tärkeimpiä keinoja parantaa muiden ihmisten suhtautumista kehitysvammaisiin.
 • Miten voidaan varmistaa, että kehitysvammaiset lapset alle kouluikäisinä saavat heille kuuluvan maksuttoman kuntouttavan päivähoidon kaikissa kunnissa?
 • Miten pystytään estämään se, että kehitysvammaiset lapset usein heti perusopetuksessa eristetään pienluokkiin, ja että heiltä lainvastaisesti estetään joidenkin aineiden opiskelu?   
 • Miten varmistaisit, että kehitysvammaiset lapset ja nuoret pystyvät opiskelemaan niin pitkälle kuin mahdollista oman ikäluokkansa kanssa, ja että he saisivat opiskeluunsa kaiken tarvitsemansa avun ja tuen?


4.  Oikeus ammattiin ja työhön


 • Miten kehitysvammaisille ihmisille voidaan järjestää lisää ammatillisen erityisopetuksen koulutuspaikkoja sekä valmentavaan että tutkintoon johtavaan koulutukseen, laajentaa koulutustarjotinta monipuolisemmaksi ja lisätä etäkoulutuspisteitä kattavasti maan eri alueille?
 • Miten kehittäisit kehitysvammaisten oppisopimuskoulutusta enemmän työssäoppimisen suuntaan niin sanotun työammatin suorittamiseksi, laajentaisit koulutustarjotinta ja lisäisit etäkoulutuspisteitä?
 • Miten parantaisit kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä ja avotyötoimintaa ja mahdollisuutta asianmukaiseen palkkaukseen?
 • Miten kehittäisit vaikeimmin vammaisten kuntouttavaa päivätoimintaa yksilöllisemmäksi ja asiakkaiden voimavarat paremmin huomioon ottavaksi?
 • Mitä ajattelet siitä, että monet kehitysvammaiset joutuvat vielä vanhuksinakin osallistumaan työ- tai päivätoimintaan?

5. Muita tärkeitä kysymyksiä


 • Miten kunnat saataisiin noudattamaan Valtioneuvoston periaatepäätökseen pohjautuvaa ohjelmaa, jonka tavoitteena on vähentää laitospaikkoja ja mahdollistaa kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen? Miten voitaisiin estää uusien suurten asumiskeskittymien rakentaminen erityisryhmille?
 • Pitäisikö hankintapalvelulakia mielestäsi muuttaa vammaisten asumispalveluissa niin, että palveluiden käyttäjälle ja hänen omaisilleen jää lopullinen valinta? Nykyisen hankintalain mukaisissa kilpailutuksissa kunta ja palveluntuottaja sopivat ’kaupan’ keskenään, jolloin palveluiden käyttäjälle ja hänen omaisilleen jää ’mykän tavaran’ asema.
 • Miten turvaisit sen, että kehitysvammaisilla aikuisilla olisi mahdollisuus säännöllisiin terveystarkastuksiin ja tarvittavaan kuntoutukseen?  
 • Miten tehostaisit valvontaa niin, ettei kehitysvammaisia  ihmisiä enää yli- ja pakkolääkitä esimerkiksi hoitokodeissa? Nykyisin rauhoittavia lääkkeitä käytetään tukahduttamaan kehitysvammaisten ikävän ja kaipauksen tunteita, kun heidät pidetään jopa pakolla kokonaan erossa omaisistaan, tai puutteellisesta kommunikaatiosta johtuvia käytösoireita, kun ihmisen tahtoa ei haluta tai osata tulkata oikein. 
 • Miten varmistaisit sen, että viranomaiset ja yksittäiset virkamiehet vastaisivat kehitysvammaisten ihmisten ja heidän omaistensa soittopyyntöihin ja sähköpostiviesteihin, samoin julkisuudessa esitettyihin, toimintarajoitteisten ihmisten oikeuksia yleisesti koskeviin asiallisiin kysymyksiin?
 • Miten vammaistutkimusta voitaisiin Suomessa lisätä? Onko peruspalveluministeri Paula Risikon ehdottama lahjoitusprofessuuri ainoa tapa päästä asiassa nopeasti eteenpäin?


6.  Irti pelon kahleista

 • Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä elämää leimaa nykyisin kohtuuttoman usein pelko, jonka synnyttävät viranomaisten ja myös joidenkin yksityisten hoivayritysten vihamielinen ja uhkaava asenne ja mielivaltaiset toimintatavat.  Esimerkiksi yksinvaltaisten valtuuksien määräämistä yleiselle edunvalvojalle, samoin tapaamisrajoituksia ja -kieltoja käytetään rangaistuksen tapaan. 

Mitä olet valmis tekemään tämän ihmis- ja perusoikeuksia syvästi loukkaavan tilanteen korjaamiseksi?
 • Mikä on se uusi, konkreettinen ja nopeasti toteutettava keino tai kanava, jolla luottamusta päästään rakentamaan ja ilmeisiin vääryyksiin puuttumaan? 

 Tavallinen valitus- ja muistutusmenettely ei riitä eikä aina edes tule kysymykseen. Juuri kantelut ja valitukset, jopa sähköpostiviestit, on oikeussalissa esitetty todisteina toimintarajoitteisen ihmisen omaista vastaan. 


 • Olisiko kiireisin tehtävä selvittää puolueettomalla tutkimuksella pelon ja luottamuspulan laajuus ja syvyys? Uskotko sinä ilman tutkimustakin näissä asioissa kansalaisten, esimerkiksi omaisten  kokemukseen ja sanaan?

19.2.2011

Kysymykset on koonnut ja muokannut kehitysvammaisten ihmisoikeuksia ajava nettiyhteisö. Katso blogi Sydän paikaltaan.

Kutsumme ehdokkaita blogiin vastaamaan. Kiitos!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu