Ikääntyneiden turvallisuusohjelma on luovutettu sisäasiainministeri Anne Holmlundille.

Ikääntyneiden turvallisuutta voidaan parantaa monin eri keinoin ja pienin kustannuksin.Sisäasiainministeriön tiedotteet18.05.2011

  

Ikääntyneiden turvallisuusohjelma on juuri valmistunut. Se sisältää suositukset ikääntyneiden asumisen ja liikkumisen turvallisuuden parantamiseksi, tapaturmien määrän vähentämiseksi sekä kaltoinkohtelun, väkivallan ja rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Ohjelman valmisteluun on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita eri aloilta. Ohjelma luovutettiin sisäasiainministeri Anne Holmlundille.

Toimenpideohjelman keskeinen viesti on, että ikääntyneiden turvallisuudesta huolehtiminen edellyttää nykyistä enemmän yhteistyötä viranomaisten välillä ja järjestöjen kanssa. Ohjelman kannustaa lisäämään moniammatillista yhteistyötä. Ikääntyneen turvallisuutta tulee parantaa kokonaisuutena ikääntyneen omista tarpeista lähtien. Ilman kokonaisvaltaista lähestymistapaa on vaarana, että ikäihmisen turvallisuuden kannalta keskeiset asiat jäävät ilman riittävää huomiota.

Viranomaisille lakisääteinen velvollisuus puuttua kaltoinkohteluun

Ikääntyneisiin kohdistuvasta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta vain osa tulee viranomaisten tietoon. Ikääntynyt itse ei halua tehdä asiasta ilmoitusta, sillä tekijä voi olla hänelle läheinen ihminen. Tästä syystä ohjelmassa esitetään viranomaisille lakisääteistä velvoitetta puuttua ikäihmisten kaltoinkohteluun. Näin tilanteeseen puuttuminen ei olisi yksittäisen työtekijän harkinnassa ja vastuulla.

Väkivaltaan tulisi puuttua viranomaisten yhteistyöllä ja pysyvällä toimintamallilla

Väkivallan ehkäisyssä tulee ottaa käyttöön moniammatillinen toimintamalli, joka sisältää selkeät kuvaukset eri toimijoiden vastuista ja palveluketjujen toiminnasta. Ikääntyneisiin kohdistuvissa rikoksissa ennalta estäminen tulisi huomioida osana lähipoliisitoimintaa, esimerkiksi järjestämällä tilaisuuksia, joissa poliisi kohtaa alueen ikäihmisiä. Poliisin tulee myös varautua siihen, että ikääntyneisiin kohdistuviin rikoksiin keskittyneiden rikollisryhmien määrä kasvaa.

Parempi tiedonvaihto lisää asumisen turvallisuutta

Asumisen turvallisuuden parantaminen on tärkeää, sillä ikääntyneet joutuvat usein tapaturman uhriksi ja nämä tapahtuvat usein kotona tai lähiympäristössä.  Ikääntyneen itsenäistä asumista tukeviin kotikäynteihin tulisi liittää osaksi turvallisuusasioiden tarkistaminen ja apuvälineneuvonta sekä luoda menettely, jolla tieto turvallisuuspuutteista siirtyy asiasta vastaavan viranomaisen tietoon.

Liikunta ja oikea ravinto lisäävät toimintakykyä ja turvallisuutta

Liikunta, oikea ravinto ja kohdallaan oleva lääkitys ovat tärkeimpiä keinoja, joilla ikääntynyt voi pitää toimintakykyään yllä. Hyvä toimintakyky vähentää riskiä joutua tapaturman uhriksi. Kotona asuvista yli 65-vuotiaista joka kolmas kaatuu vähintään kerran vuodessa. Puolet kerran kaatuneista kaatuu uudestaan. Kaatumistapaturman seuraukset voivat olla ikääntyneelle kohtalokkaat. Ikääntyneiden liikkumista voidaan edistää suunnittelemalla lähiliikuntapaikat sellaisiksi, että ne sopivat kaikenikäisten käyttöön.

Olemassa on paljon turvavälineitä, jotka lisäävät huomattavasti ikääntyneiden liikkumisen turvallisuutta. Välineistä tulisi levittää tehokkaasti tietoa ja ne tulisi olla helposti kaikkien saatavilla. Ohjelmassa esitetään, että vuosittain tulisi nimetä ”turvavälinemannekiini”, joka esittelisi turvavälineitä ikääntyneille. Kuntien kannattaa myös harkita turvavälineiden, esimerkiksi kenkien liukuesteiden, jakamista ikääntyneille ilmaiseksi, sillä ne estävät tehokkaasti tapaturmia.

Suositukset osaksi Voimaa vanhuuteen -hanketta

Ikääntyneiden turvallisuusohjelma liitetään osaksi Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -hanketta. Kevään 2011 aikana hankkeessa valitaan pilottikunnat, jotka kokeilevat ohjelman suosituksia. Ministeriöt huolehtivat hallinnonalallaan, että ohjelman suositukset otetaan osaksi toimintaa. Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti ikääntyneiden turvallisuusohjelman tekemisestä marraskuussa 2009. Ohjelma on osa sisäisen turvallisuuden ohjelmaa.

Ikääntyneiden turvallisuusohjelma on saatavissa verkkosivulta: www.intermin.fi/julkaisu/192011

Lisätietoja: sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen, 071 878 8370

 

– Kopioin tämän tiedotteen tänne puheenvuoroon tiedoksi kiinnostuneille. Itse pidän asiaa erittäin tärkeänä, koska tiedän käytännössä millaiset vaarat saattavat vaania  ikääntyneitä henkilöitä kotona yksin asuvia tai hoitokodeissa, koska seuraan jo vuosia oman 98 äitini asumista kunnan palvelukeskuksessa.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu