Nostavatko päätään rasismi ja syrjintä erityisesti kesäaikana?

Näin ainakin oli havaittu tänään 9.6.2011 ETNON valtakunnallisessa kokouksessa Oulussa. Siitä alempana Sisäasiainministeriön tiedote.Maahanmuuttajanuorten syrjäytyminen estetään koulutuksella – positiivista erityiskohtelua tarvitaan lisää, jotta vähemmistöillä on tasavertaiset lähtökohdat

Sisäasiainministeriö. Tiedotteet. 9.6.2011

Maahanmuuttajanuoret ovat hyvin tietoisia maan asenneilmapiiristä ja heistä käytävästä keskustelusta. Nimittely ja rasistinen väkivalta ovat asioita, jotka aiheuttavat huolia ja jopa psyykkisiä ja fyysisiä oireita lasten ja nuorten keskuudessa”, toteaa Etnisten suhteiden neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansliapäällikkö Ritva Viljanen.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) kehottaa viranomaisia, oppilaitoksia, muita yhteisöjä sekä asiasta kiinnostuneita henkilöitä sekä vapaa-ajan toimijoita lisäämään entisestään yhteistyötä ja toimimaan yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Maahanmuuttajajärjestöjen ja –yhteisöjen toimintaedellytykset nuorten syrjinnän ehkäisemiseksi tulee varmistaa ja maahanmuuttajajärjestöjä osallistaa maahanmuuttajataustaisia nuoria koskevan lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanoon.

ETNO kannattaa myös lapsiasiainvaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun suosituksia, joiden mukaan kouluissa ja oppilaitoksissa tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelmat. Myös kasvatus- ja opetusalan henkilöstön valmiuksia tunnistaa ja puuttua syrjintätilanteisiin tulee vahvistaa. On myös tärkeää, että vuorovaikutusta eri etnisten ryhmien välillä rakennetaan.

Neuvottelukunnan mukaan joissain opiskeluihin liittyvissä tilanteissa kielitestit ovat kohtuuttomia, esimerkiksi tapauksissa joissa opiskelija läpäisee valintakokeen, mutta menettää opiskelupaikan kielitestin vuoksi.

Maahanmuuttajanuoria ohjattava myös lukio- ja yliopisto-opintoihin

Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisriski on lähes kuusinkertainen muihin suomalaisnuoriin verrattuna.  Varhaiskasvatuksella ja koulutuksella on ratkaiseva merkitys tämän riskin pienentämiseksi.

Positiivisen erityiskohtelun toimenpiteillä voidaan tukea maahanmuuttajanuoren koulutuspolkua. Valmistava koulutus, tukiopetus tai muut oppilas- ja opiskelijahuollon toimenpiteet voivat kohentaa maahanmuuttajanuorten tilannetta siten, että heillä on muiden nuorten kanssa samat mahdollisuudet menestyä peruskoulussa, päästä jatko-opintoihin ja työelämään. Positiivista erityiskohtelua tarvitaan lisää, jotta vähemmistöillä olisi tasavertaiset lähtökohdat.

Positiivinen erityiskohtelu ei kohdistu vain maahanmuuttajaväestöön, vaan vastaavia toimenpiteitä voidaan yhdenvertaisuuslain mukaan tarvittaessa kohdentaa myös muihin ryhmiin, joiden syrjintä tai huonompi asema johtuu iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Nuorten syrjäytymiseen vaikuttaa eniten koulutuksen puute. Erityisen vaikeassa tilanteessa ovat ne nuoret, jotka saapuvat maahan peruskouluikäisinä. Perusopetusta tulisi järjestää myös oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille. Tavoitteeksi tulee asettaa, että varmistetaan kaikkien mahdollisuudet saada peruskoulun päättötodistuksen edellyttämää opetusta. ETNO pitää tärkeänä, että kotoutumiskoulutusta kehittävässä Osallisena Suomessa -hankkeessa luodaan pysyvät toimintamallit tämän ryhmän koulutuksen varmistamiseksi.

Lisäksi ETNO korostaa, että maahanmuuttajia tulee peruskoulun jälkeen ohjata yhtä lailla ammatilliseen ja yleissivistävään koulutukseen. Jatko-opinnoista kiinnostuneita tulee tukea opinto-ohjauksella ja heidän kielitaitoaan ja muita opiskeluvalmiuksiaan vahvistaa valmentavilla opinnoilla. Tällä hetkellä valtio tukee maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksia perusopetuksessa, ammatillisessa ja ammattikorkeakoulutuksessa muun muassa valmistavilla opinnoilla. ETNO esittää, että valmistavaa koulutusta tulee jatkossa tarjota myös lukioihin ja yliopistoihin hakeutuville.

ETNO piti tänään 9.6.2011 valtakunnallisen kokouksensa Oulussa. On havaittu, että rasismi ja syrjintä nostavat päätään erityisesti kesäaikana. Tämän takia ETNO antaa kannanottonsa etnisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten aseman edistämisestä kesän alussa.

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) on valtioneuvoston asettama asiantuntijaelin. ETNO tuo yhteen eri ministeriöiden ja alueviranomaisten, etujärjestöjen, maahanmuuttajajärjestöjen ja poliittisten puolueiden näkemykset. Laajan asiantuntemuksensa pohjalta ETNO avustaa ministeriöitä maahanmuuttopolitiikan valmistelussa sekä edistää hyviä etnisiä suhteita valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Lisätietoja: Etnon pääsihteeri, ylitarkastaja Peter Kariuki, 071878 8677, Etnon sihteeri, suunnittelija Nina Suorsa, 071 878 8644

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu