Sisäasiainministeriön ratkaisu Paavo Selinin kantelussa: Kaikessa viranomaistoiminnassa on noudatettava hyvää hallintotapaa

Sisäasiainministeriön tiedotepalvelu 09.09.2011

Sisäasiainministeriö on ratkaissut Suojelupoliisin osastopäällikkö Paavo
Selinin
hallintokantelun. Sisäasiainministeriön ratkaisun mukaan
Suojelupoliisin Paavo Seliniin kohdistamat toimenpiteet olivat virkamieslaissa
tarkoitettuja työnjohto- ja valvontatoimenpiteitä. Toimenpiteet olivat
tilapäisiä. Sisäministeriö painottaa ratkaisussaan, että virastojen tulee
noudattaa hyvää hallintotapaa ja suhteellisuusperiaatetta. Hyvä hallintotapa
edellyttää muun muassa toimenpiteiden perustelemista ja kohteena olevan henkilön
kuulemista. Suojelupoliisin menettelytavoissa havaittiin tältä osin
kehitettävää.

 

Suojelupoliisin osastopäällikkö Paavo Selin teki kantelun Suojelupoliisin ja
poliisiylijohtajan menettelystä sisäasiainministeriöön 22. marraskuuta 2010.
Selinin kulkuoikeuksia Suojelupoliisin tiloissa oli rajoitettu, hänen
työsähköpostinsa käyttö oli estetty ja häneltä oli poistettu yksikön päällikön
tehtävät.

 

Selin esitti kantelussaan muun muassa, että Suojelupoliisin häneen
kohdistamat toimenpiteet viittasivat jonkinlaiseen hallinnolliseen menettelyyn,
jossa häntä ei kuultu eikä päätöksiä annettu hänelle tiedoksi. Lisäksi Selin
esitti kantelussaan, että asian tiedottamisessa ei noudatettu hyvää
hallintotapaa.

 

Suojelupoliisin Seliniin kohdistamat toimenpiteet ajoittuivat ajanjaksolle
8.9.2010-24.1.2011. Paavo Selin palasi Suojelupoliisin yksikön päällikön
tehtäviin 24.1.2011.

 

Sisäasiainministeriö korostaa ratkaisussaan yleisesti sitä, että yksittäisiä
virkamiehiä koskevien keskeneräisten asioiden käsittelyssä julkisuudessa tulisi
noudattaa pidättyväisyyttä. Tämä tulisi huomioida jo haastattelukommentteja
annettaessa. Ratkaisun mukaan poliisiylijohtaja Mikko Paateron ei todettu
rikkoneen virkavelvollisuuttaan tai menetelleen muulla tavalla lain vastaisesti
antaessaan asiasta lausuntoja julkisuuteen.

 

Ratkaisussa ei oteta kantaa siihen, onko Seliniä koskevassa asiassa
perusteita rikostutkinnan käynnistämiselle. Ratkaisu on kuitenkin lähetetty
Valtakunnansyyttäjänvirastolle tiedoksi. Poliisin tekemäksi epäiltyjä rikoksia
koskevissa asioissa rikostutkinnan käynnistämisestä päättää syyttäjä.

 

Sisäministeriön mukaan Suojelupoliisilla oli hyväksyttävät syyt Seliniin
kohdistetuille toimenpiteille ottaen huomioon Suojelupoliisin asema ja
tehtävä.Sisäasiainministeriö kiinnittää ratkaisussaan huomiota myös siihen, että
virkamieslain mukaiset työnjohdolliset toimenpiteet on määritelty laissa
nykyisin varsin väljästi. Ministeriön käsityksen mukaan voisi olla perusteltua
arvioida esimerkiksi työnjohtovaltuuksien laajuutta ja oikeusturvakeinoja uuden
perustuslain ja erityisesti perusoikeuksien valossa. Tältä osin
sisäasiainministeriö saattaa näkemyksensä virkamieslaista vastaavan
valtiovarainministeriön arvioitavaksi.

 

Sisäasiainministeriön ratkaisu kanteluasiassa
(pdf)

Lisätietoja: lainsäädäntöjohtaja Marko Viitanen,
071 878 8280

– Uudessa Suomessa on jo tänään aiheesta kirjoitettu, mutta jos Puheenvuoron keskustelijoita asia kiinnostaa enemmän, niin tässä  on Sisäasiainministeriön tiedote kokonaisuudessa.  

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu