Elämäni Koulut. Osa 87. Matka Moskovaan.

Kansojen ystävyyden lähde. Moskova.

Koulutuksen jälkeen minulle tarjottiin enemmän opastuksia pidemmille matkoille Neuvosto­liitossa. En olisi koskaan itse päässyt tutustumaan niin sanotusti omalla kustan­nuksella kaikkeen tähän erittäin arvok­kaaseen ja kiinnos­tavaan kulttuuriin, jota on Lenin­gradissa ja monissa muissa kaupungeissa.

Kerron muutamasta mieleen jääneestä matkasta suoma­laisten ryhmien kanssa Neuvosto­liitossa.

Moskova

Tämä kuva, jossa ryhmän suomalainen opas pitää mikro­fonia ja minä istun ikkunan puolella, on toden­näköisesti Moskovan matkalta. Vuosi 1982. Se oli aika pitkä matka ja bussissa piti köröttää päivät pitkät. Nukkuva matkus­taja ei ollut harvi­nainen näky.

Matkalla Moskovaan suomalaisryhmän kanssa. Vuosi on 1982.
Mat­kal­la Mos­ko­vaan suo­ma­lais­ryh­män kans­sa. Vuo­si on 1982.

Yövyimme matkan varrella (114 kilo­metriä Lenin­gradista) olevassa Nov­gorodin kaupun­gissa (vuoteen 1999 asti kaupungin nimi oli Veliki Novgorod, Великий Новгород). Matka tapahtui talvella, koska muistan ne lukuisat kauniit valkoiset Nov­gorodin kirkot auringon säteil­lessä lumisen kirk­kaassa maisemassa.

Minä tutustutin ryhmämme kaupungin historiaan. Sitten matka jatkui Moskovaan vielä yli 500 kilometriä. Matkan varrella oli muitakin nähtä­vyyksiä esi­merkiksi Tver’in kaupunki, mutta en muista pysähdyimmekö siellä.

Lopulta tietenkin saavuimme Moskovaan ja majoitus­paikkamme oli Kosmos-hotelli, joka oli valmistunut 1979 ja rakennettu vuoden 1980 Moskovan kesä­olympia­laisia varten.

Ensim­mäiseksi vaikutuksen teki Kosmos-hotellin yli 20 kerroksinen rakennus ympäris­töineen, mutta hotellin ala-aula hämmäs­tytti todella! Se oli iso ja korkea. Aivan kuin olisi avaruuteen astunut!

Vieläkin muistan kuinka itse ällistyin, kun astuimme sisään. Hetken verran seisoin keskellä aulaa varmaan suu auki katsoen ympärilleni ja ylös, niin taisi tehdä koko ryhmä, ennen kuin huomasin vastaan­otto­tiskiltä hymyilevät virkai­lijat, jotka odottivat ryhmämme. He olivat myös huoman­neet minun ihmettelyni!

Ryhmän ohje­lmassa oli tietenkin kierto­ajelu kaupun­gissa ja tutustumis­käynti Neuvosto­liiton kansan­talouden saavu­tusten näyttelyyn. – VDNH / Вы́ставка достиже́ний наро́дного хозя́йства СССР (ВДНХ СССР) Moskovassa.

Neuvosto-Karjala

Tuossa Neuvosto­liiton Kansan­talouden Saavu­tusten Näytte­lyssä, ВДНХ:ssa, oli paviljonki, ja oli muitakin juttuja, jotka kertoivat vielä Karjalais-Suoma­laisesta Sosia­listisesta Neuvosto­tasa­vallasta lyhyesti sanottuna Neuvosto-Karja­lasta. Se oli yksi Neuvosto­liiton kuudesta­toista muodol­lisesti suveree­nista neuvosto­tasa­vallasta vuodesta 1940 vuoteen 1956 asti.

Karjalais-Suoma­lainen Sosia­listinen Neuvosto­tasa­valta (venä­jäksi Карело-Финская Советская Социалис­тическая Респуб­лика, Karelo-Finskaja Sovet­skaja Sotsialis­titšeskaja Res­publika).

Karjalais-Suomalainen SNT muodos­tettiin pian talvi­sodan jälkeen. Se muodostui Neuvosto­liiton Karja­lasta ja Suomelta vuonna 1940 Moskovan rauhassa voite­tuista Itä-Karjalan alueista.

Minun tehtä­väkseni ei kulunut infor­moida suoma­laisia turisteja näyttelystä sen enempää kuin, että paikan päällä tulee olemaan oma opas ja sen me saimme. Toden­näköisesti näyttely­opas oli suomen­kielinen, koska minä en tulkannut siinä.

Neuvosto­liiton Kansan­talouden Saavu­tusten Näyttely, ВДНХ

Neuvosto­liiton talous­näyttely oli mahtava näky!

Emme siitä nähneet kuin pienen osaan. Itse muistan Avaruus / Kosmos -näyttelyn ja jonkun kuuluisan kolhoosin usko­mattoman ja sitten sen kauniin suihku­lähteen, jonka ympärillä on 16 kultaista tyttöä, jotka kuvastavat Neuvosto­liiton kuutta­toista tasa­valtaa. Yksi kultai­sista tytöistä on Neuvosto-Karjalan Suoma­lainen tyttö vaikka Karjalais-Suoma­laista Neuvosto­tasa­valtaa ei enää ole.

Poissa on Karjalais-Suomalainen Sosialistinen Neuvostotasavalta.
Poissa on Karjalan Autonominen Neuvostotasavalta.
Poissa on Itse Neuvostoliittokin, mutta
Karjalan kultainen tyttö
se yhä vielä seisoo suihkulähteellä,
muistelee mennyttä ja
katsoo kohti aina vaan parempaa tulevaisuutta.

Tarina jatkuu…

Novgorod perustettiin vuonna 859.
Nov­go­rod pe­rus­tet­tiin vuon­na 859.
Kirkko Novgorodissa.
Kirk­ko Nov­go­ro­dis­sa.
Valkoinen kirkko Novgorodissa.
Val­koi­nen kirk­ko Nov­go­ro­dis­sa.
Kuva Tverin kaupungista.
Ku­va T­ve­rin kau­pun­gis­ta.
Hotelli Kosmos Moskova.
Ho­tel­li Kos­mos Mos­ko­va.
Neuvostoliiton kansojen ystävyyden lähde.
Neu­vos­to­lii­ton kan­so­jen ys­tä­vyy­den läh­de.
Tässä oli aikaisemmin Karjalais-Suomalaisen Sosialistisen Tasavallan näyttelypaviljonki.
Täs­sä o­li ai­kai­sem­min Kar­ja­lais-Suo­ma­lai­sen So­si­a­lis­ti­sen Ta­sa­val­lan näyt­te­ly­pa­vil­jon­ki.
Karjalan Tasavallan Vaakuna.
Kar­ja­lan Ta­sa­val­lan Vaa­ku­na.
Sosialististen saavutusten näyttelyn pääsisäänkäynti. Neuvostoliiton vaakuna ja kuusitoista pronnsista lippua.
So­si­a­lis­tis­ten saa­vu­tus­ten näyt­te­lyn pää­si­sään­käyn­ti. Neu­vos­to­lii­ton vaa­ku­na ja kuu­si­tois­ta p­ronn­sis­ta lip­pu­a.
Karjalan kultainen tyttö Neuvostoliiton kansojen ystävyyden suihkulähteellä.
Kar­ja­lan kul­tai­nen tyt­tö Neu­vos­to­lii­ton kan­so­jen ys­tä­vyy­den suih­ku­läh­teel­lä.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu