Elämäni Koulut. Osa 92. Elämäni Syklit.

Arkangelin korkeakoulujen paras viestijoukkue. Pedagoginen Korkeakoulu.

Viisaat tietävät kertoa, että Syklit ihmisen elämässä kertovat muun muassa elämän jatkuvasta uudistumi­sesta. On aloituksia ja lopetuksia, joiden jälkeen tulee uusia alkuja. Jokaisella ihmisellä on omat luonnol­liset syklinsä.

Niin, sen huomasin nyt näissä “Elämäni Koulut” muistel­missa, että ihan niin kuin riippumatta minun toimin­nastani, asiat etenivät yllät­täenkin ja sitä kummallista vauhtia ihan luonnol­lisesti eteenpäin. Aivan kuin olisi pitänyt pitää kiinni, että pysyn perässä.

Ja nyt kun pääsin näissä työn perässä siirty­misiin paikasta toiseen ja laskenut vuosia, niin helppohan on huomata, että noin 9-vuotinen sykli “seurasi” minua Arkangelin ajoista aina tähän Inturis­tista irti­sanoutu­miseen asti.

Arkangeli

Ensimmäinen pitkä kausi oli kun pääsin ja lähdin vuonna 1952 Pihkovan alueelta Igomelistä opiskele­maan tuhannen kilometrin päähän Arkageliin, ensin teknikumiin (Архан­гель­ский Коо­пе­ра­тивный Техникум) ja sitten peda­gogiseen korkea­kouluun (АГПИ-Архан­гельский Государ­ственный Педагоги­ческий Инсти­тут) ja sen päättymisen jälkeen heti töihin, josta yllättäen irtisanou­duin v 1960 ja muutin Valko-Venäjälle Minskiin.

Kahdeksan vuotta.

Sinne pomorien, meren kansan, vanhaan kaupunkiin Arkangeliin jäivät opiskelu­vuosien rankka aherrus, joka nyt on vain kultaisia muistoja nuoruuden ihanista opiskelu­vuosista. Ja tietenkin luistelu! Luistelun ansiosta pääsin näkemään hieman maailmaa, vaikkakin Neuvosto­liiton rajojen sisä­puolella, mutta kuitenkin. Ja kilpaile­maan kansain­välisen tason luistelu-legendojen kanssa.

Minsk, Neuvosto-Valkovenäjä

Vuodet 1960 – 1970.
Kymmenen vuotta

Elämäni Minskissä järjestyi hyvin! Kaikki mitä suunnit­telin myös toteutui. Mielen­kiintoinen työ ja uusi harrastus: opastus, mutta mieli vaan vei usein ajatuksiani lähi­omaisten ja sukulaisten luo tuonne lähellä synnyin­seutuani Leningradin alueelle. Nopea yleneminen työssä, kaikki hyvin! Mutta minusta ei vaan tullut valko­venäläistä. Jäin kaipaamaa jotain muuta.

Muutto Hatsinaan. Oliko se kohtalon johdatusta?

Minskiin jäivät kivat muistot töissä Neuvosto-Valko-Venäjän yli­opistolla (БГУ – Бело­русский Госу­дарст­венный Уни­верси­тет), kesäleiri Sinisillä järvillä, kivat retket luonto­ryhmän-ystävät seurassa ja sinne “puun oksalle” jäi se paras kosijakin! Mutta Elämä vei eteenpäin kun irti­sanouduin yli­opistolta ja muutin lähelle Leningradia ja lähi­omaisten asuin­paikkaa Kupanitsan seurakunnan Putinan kylään, Volosovan piiriin

Hatsina

Vuodet 1971 – 1980.
Yhdeksän vuotta.

Asunnon vaihto onnistui hyvin ja sain hyvä työpaikan Hatsinan peda­gogisella opistolla liikunnan osaston opettajan viran (Гатчин­ское педа­гоги­ческое училище). Muutin Hatsinaan 23. elokuuta 1971. Kaupunki osoittautui muutenkin historialli­sesti varsin mielen­kiintoi­seksi!

Hatsinasta jäi muistooni taas kerran uusi harrastus: maasto­suunnistus ja ne retket opiskeli­joitten kanssa eri suunnistus­paikkoihin ja sittemmin yksin muitten paikallisen Suunistus-klubin aikuisten aktivistien kanssa.

Kun sanouduin irti peda­gogiselta opistolta 22.9.1980 ja siirryin suomen­kielen oppaaksi Inturistiin, niin siihen päättyivät nämä noin 9-vuotiset syklit: Nyt syklin pituus oli noin puolet tuosta.

Neljä vuotta.

Töissä Inturis­tissa 4 vuotta ja saman verran sitten taas Luistelu­koulussa Hatsinassa ja Leningradin alueen Luistelu­koulussa (СД ЮШОР-2 – lasten ja nuorten luistelu­koulu) jatkuikin sitten vuoden 1989 asti koulutus­päällikkönä, joten sykli puolittui. Ja siihen työurani päättyikin, kun olin saanut riittävästi työvuosia eläkkeelle siirtymistä varten.

Viimeinen merkintä Työ­todistuksessa / Virka­kirjassa on Inkerin­suomalaisten vapaa­ehtoisen yhdistyksen Inkerin Liiton päätös, numero 28:

Päivä­määrällä 31.08.1990 minut otettiin 1.9.1990 alkaen Inkerin Liittoon suomen­kielen opettajaksi.

Tähän ne elämäni syklit päättyivät Neuvosto­liitossa. 7.11.1990 lähdin Suomeen töihin ja kenties löytämään uusia syklejä Suomesta.

Elämäni Kuvat

Mielestäni onnistu­neimmat otokset näissä Elämäni Koulujen kuvista ovat nämä:

Tuhkasta nousee Fenix lintu. Viola heistonen sammuttamassa nuotiota luontoretkellä Minskissä. Vuosi 1966.
Tuh­kas­ta nou­see Fe­nix lin­tu. Vi­o­la heis­to­nen sam­mut­ta­mas­sa nuo­ti­o­ta luon­to­ret­kel­lä Mins­kis­sä. Vuo­si 1966.
Hat­si­na. Le­ni­nin puis­to tal­vi­ses­sa a­sus­saan. Tyt­tä­re­ni i­son puun suo­jas­sa.
Hat­si­na. Le­ni­nin puis­to tal­vi­ses­sa a­sus­saan. Tyt­tä­re­ni i­son puun suo­jas­sa.
Minskin Polyteknisen instituutin Luonnon-ystävät ryhmä retkellä. Vuosi 1966.
Mins­kin Po­ly­tek­ni­sen ins­ti­tuu­tin Luon­non-ys­tä­vät ryh­mä ret­kel­lä. Vuo­si 1966.
Vi­o­la ja kak­si ko­si­jaa. Minsk 1966.
Vi­o­la ja kak­si ko­si­jaa. Minsk 1966.
Luontoretkellä Valko-Venäjän Narats-järvellä. Äiti ja Tytär. Vuosi 1968.
Luon­to­ret­kel­lä Val­ko-Ve­nä­jän Na­rats-jär­vel­lä. Äi­ti ja Ty­tär. Vuo­si 1968.

Tarina jatkuu …

Arkangeli. Teknikum. Toinen vuosikurssi. -- Me kaikki asuimme yhdessä ja samassa asuntolan huoneessa.
Ar­kan­ge­li. Tek­ni­kum. Toi­nen vuo­si­kurs­si. — Me kaik­ki a­suim­me yh­des­sä ja sa­mas­sa a­sun­to­lan huo­nees­sa.
Viola fysiologian laboratoriossa Pedagogisella korkeakoululla. Vuosi 1958.
Vi­o­la fy­si­o­lo­gi­an la­bo­ra­to­ri­os­sa Pe­da­go­gi­sel­la kor­ke­a­kou­lul­la. Vuo­si 1958.
Arkangelin korkeakoulujen paras viestijoukkue. Pedagoginen Korkeakoulu.
Ar­kan­ge­lin kor­ke­a­kou­lu­jen pa­ras vies­ti­jouk­ku­e. Pe­da­go­gi­nen Kor­ke­a­kou­lu.
Valko-Venäjän edustusjoukkueen jäseniä. Minsk. Vuosi 1960.
Val­ko-Ve­nä­jän e­dus­tus­jouk­ku­een jä­se­ni­ä. Minsk. Vuo­si 1960.
Lähdössä Minskistä. Vuosi 1970. Lähtöpäivän jäähyväiset kolleegan Margarita Konstantivovna Kovalenkon luona.
Läh­dös­sä Mins­kis­tä. Vuo­si 1970. Läh­tö­päi­vän jää­hy­väi­set kol­lee­gan Mar­ga­ri­ta Kons­tan­ti­vov­na Ko­va­len­kon luo­na.
Oppaana matkalla Moskovaan suomalaisen turistiryhmän kanssa. Vuosi 1982.
Op­paa­na mat­kal­la Mos­ko­vaan suo­ma­lai­sen tu­ris­ti­ryh­män kans­sa. Vuo­si 1982.
Viola lähdössä suunnistamaan. Hatsina. Vuosi 1975.
Vi­o­la läh­dös­sä suun­nis­ta­maan. Hat­si­na. Vuo­si 1975.
Viola järjestämässä Hatsinan Pedagogisen opiston suunnistuskilpailua. Vuosi 1979.
Vi­o­la jär­jes­tä­mäs­sä Hat­si­nan Pe­da­go­gi­sen o­pis­ton suun­nis­tus­kil­pai­lu­a. Vuo­si 1979.
Hatsinan pedagogisen opiston opettajien sunnistusjoukkue valmiina lähtöön. -- Huomaa varusteet!
Hat­si­nan pe­da­go­gi­sen o­pis­ton o­pet­ta­jien sun­nis­tus­jouk­ku­e val­mii­na läh­töön. — Huo­maa va­rus­teet! Vuo­si 1979.
Työtodistus / Virkakirja. Huomaa Inkerin Liiton Leima.
Työ­to­dis­tus / Vir­ka­kir­ja. Huo­maa­ In­ke­rin Lii­ton Lei­ma.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu