Kokeilu-Aita Rajalle

Minä vartioin täällä!

Olen kir­joit­ta­nut 4.1.2022 blo­gin
Piik­ki­lan­ka-ai­ta Itä­ra­jal­le,
jos­sa ker­ro­taan, et­tä en­ti­nen si­sä­mi­nis­te­ri, ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Kai Myk­kä­nen oli esit­tä­nyt, et­tä hal­li­tuk­sen pi­täi­si ra­ken­taa kaak­kois­ra­jal­le ai­ta es­tä­mään mah­dol­li­sia siir­to­lais­vir­to­ja.

Tä­mä esi­tys ei saa­nut kan­na­tus­ta Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­ton apu­lais­ko­men­ta­jal­ta, evers­ti­luut­nant­ti Juk­ka Luk­ka­ril­ta, sen si­jaan ra­ja­var­ti­os­ton pääl­lik­kö Pa­si Kos­ta­mo­vaa­ra taas on to­den­nut, et­tä ai­to­jen ra­ken­ta­mi­nen itä­ra­jal­le voi ol­la mah­dol­lis­ta.

Nyt se tai­taa to­te­uu­tua, kos­ka hy­väk­syt­ty uu­si ra­ja­var­ti­ola­ki an­taa mah­dol­li­suu­den maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­siin ja es­tei­den ra­ken­ta­mi­seen. Ra­ja­var­ti­olai­tos ar­ve­lee, et­tä Kaak­kois-Suo­meen voi­si nous­ta ai­taa jo tä­nä ke­sä­nä.

Asi­as­ta Yle uu­ti­sis­sa 8.7.2022,
– Jas­mi­na Kau­ta.

Kaak­kois-Suo­men Ve­nä­jän vas­tai­sel­le ra­ja-alu­eel­le saat­taa siis tul­la jo tä­nä ke­sä­nä ko­kei­luun jon­kin ver­ran ra­ja-ai­taa.

Ra­ja­var­ti­olai­tok­sen kan­sain­vä­li­sen yh­teis­työn yk­si­kön pääl­lik­kö Mat­ti Pit­kä­niit­ty ker­too, et­tä Suo­men ja Ve­nä­jän vä­lis­tä ai­taa tul­laan lo­pul­ta to­den­nä­köi­ses­ti nä­ke­mään ai­na­kin jon­kin ver­ran.

– Täy­tyy muis­taa, et­tä meil­lä on 1’340 ki­lo­met­riä ra­jaa Ve­nä­jän kans­sa. Ar­vi­oin it­se, et­tä noin 100 – 250 ki­lo­met­riä oli­si tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta ai­da­ta, Pit­kä­niit­ty ker­too Ylen Yk­kö­saa­mus­sa … Edus­kun­ta hy­väk­syi ei­len uu­den ra­ja­var­ti­olain. Se an­taa ai­em­paa laa­jem­mat mah­dol­li­suu­det ra­joit­taa ra­ja­lii­ken­net­tä poik­keus­ti­lan­teis­sa ja ra­ken­taa es­tei­tä.

– Se ei ole pelk­kä ai­ta, vaan sii­hen liit­tyy tek­ni­nen val­von­ta­jär­jes­tel­mä, ja sii­hen tu­lee to­den­nä­köi­se­si kul­ku-ura, jo­ta pit­kin pai­kal­le pää­see no­pe­as­ti, Ra­ja­var­ti­olai­tok­sen Mat­ti Pit­kä­niit­ty ker­too ja tar­ken­taa, et­tä alue oli­si Suo­meen Kar­ja­lan kan­nak­sen kaut­ta joh­ta­va alue.

Na­to ei tu­le par­ti­oi­maan ra­joil­la

Pit­kä­niit­ty huo­maut­taa, et­tä vaik­ka ra­ja­val­von­ta ei kuu­lu Na­tol­le, jä­sen­maat tuo­vat hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­seen liit­ty­viä asi­oi­ta ko­kous­pöy­dil­le.

– Ne ovat ai­to­ja tur­val­li­suus­huo­lia, ja sik­si niis­tä pu­hu­taan Na­to-pöy­däs­sä. Na­to ei ole tois­tai­sek­si ryh­ty­nyt toi­miin, ja vaik­ka Suo­mes­ta tu­lee Na­ton jä­sen, me em­me näe Na­to-jouk­ko­ja Suo­men ra­jal­la. Mei­dän ra­ja­val­von­tam­me ta­pah­tuu edel­leen EU:n puit­teis­sa ja Suo­men ra­ja­var­ti­olai­tok­sen toi­mes­ta.

Täy­tyy mai­ni­ta, et­tä edus­kun­ta hy­väk­syi kiis­tel­lyn ra­ja­var­ti­olain, mut­ta asi­as­ta ei ää­nes­tet­ty, kos­ka vas­ta­esi­tys ei saa­nut kan­na­tus­ta – Kirjoittaa Han­nu Tik­ka­la
Yle uutisissa 7.7.2022.

Näin siis men­nään!

Toi­saal­ta ava­taan mat­kai­li­joil­le Suo­men ja Ve­nä­jän vä­li­set ra­ja­ny­li­tys­pai­kat ja sa­maan ai­kaan ra­ken­ne­taan es­tei­tä ra­ja­lii­ken­teel­le.

+3
viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu