Miten Käy Allegro-junalle?


Allegro

Al­leg­ro on VR-Grou­pin ja Ve­nä­jän rau­ta­tei­den RŽD:n yh­des­sä omis­ta­man Ka­re­li­an Trains -suur­no­peus­ju­na. Al­leg­ro-ju­na­lii­ken­ne al­koi jou­lu­kuun 12. päi­vä­nä vuon­na 2010. Se kor­va­si ai­em­min Hel­sin­gin ja Pie­ta­rin vä­lil­lä kul­ke­neet Si­be­lius- ja Re­pin-ju­nat ja sa­mal­la mat­ka-ai­ka Pie­ta­riin ly­he­ni lä­hes kuu­des­ta tun­nis­ta noin 3,5 tun­tiin.

Al­leg­ro-lu­nan en­sim­mäi­sel­le mat­kal­le osal­lis­tui­vat sil­loi­nen ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Tar­ja Ha­lo­nen se­kä Ve­nä­jän pää­mi­nis­te­ri­nä toi­mi­nut Vla­di­mir Pu­tin. Al­leg­rol­la kul­ki vuo­sit­tain noin puo­li mil­joo­naa ih­mis­tä. Ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si ju­na lo­pet­ti lii­ken­nöin maa­lis­kuus­sa 2020.

Ve­nä­jän hyö­kät­tyä Uk­rai­naan hel­mi­kuus­sa 2022 ja Ve­nä­jäl­le ase­tet­tu­jen pa­kot­tei­den myö­tä Al­leg­ron lii­ken­nöin­ti lop­pui tois­tai­sek­si. Vii­mei­nen Al­leg­ro-ju­na läh­ti Pie­ta­riin Hel­sin­gin rau­ta­tie­ase­mal­ta 27. maa­lis­kuu­ta 2022. Suo­men val­ti­on omis­ta­ja­oh­jauk­sen mu­kaan lii­ken­nöin­ti ei ol­lut enää tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta.

Las­kut mak­sa­mat­ta

Ve­nä­läi­nen tuo­mi­ois­tuin mää­rä­si VR:n jat­ka­maan Al­leg­ro-ju­nien lii­ken­nöin­tiä” -ot­si­kol­la kir­joit­taa 27.4.2023 Yle.fi (Jev­ge­ni Bog­da­nov, Ma­ri­ka Har­ju­maa, Tar­ja Oi­no­nen).

Mos­ko­van Ar­bit­raa­ti­otuo­mi­ois­tuin

– Mää­rä­si ei­len suo­ma­lai­sen VR Grou­pin se­kä suo­ma­lais-ve­nä­läi­sen rau­ta­tie­ka­lus­toyh­ti­ön Ka­re­li­an Train­sin jat­ka­maan vel­vol­li­suuk­sien­sa täyt­tä­mis­tä, mu­kaan lu­kien Al­leg­ro-ju­nien lii­ken­nöin­tiä.

– To­te­si lait­to­mak­si VR:n toi­met mat­kus­ta­ja- ja ta­va­ra­lii­ken­teen lii­ken­nöin­nin yk­si­puo­li­ses­ta lak­kaut­ta­mi­ses­ta Ve­nä­jän puo­lel­le.

– Tuo­mi­ois­tuin pe­rii Ve­nä­jän rau­ta­tie­yh­ti­ön RŽD:n hy­väk­si VR:ltä noin 10,1 mil­joo­naa rup­laa eli noin 112’000 eu­roa.

– Pe­ri­tään myös VR:ltä ja Ka­re­li­an Train­sil­ta noin 1,3 mil­joo­naa rup­laa eli noin 14’000 eu­roa jo­kai­sel­ta oi­keu­den pää­tök­sen jäl­kei­sel­tä päi­väl­tä, jo­na mää­räys jä­te­tään täyt­tä­mät­tä.

VR Ei Kom­men­toi Mää­räys­tä.

– Em­me kom­men­toi asi­aa, kos­ka mos­ko­va­lai­sel­la tuo­mi­ois­tui­mel­la ei ole toi­mi­val­taa osa­puol­ten vä­li­sis­sä so­pi­muk­sis­sa, VR:n vies­tin­näs­tä ker­ro­taan Ylel­le.

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tyt­ti Tup­pu­rai­nen to­te­aa tuo­mi­ois­tui­men mää­räyk­ses­tä, et­tä Ve­nä­jän toi­min­ta on eri­kois­ta.

–. Täl­lai­sil­la pää­tök­sil­lä ei ole mer­ki­tys­tä Suo­mes­sa, Tup­pu­rai­nen sa­noo Ylel­le teks­ti­vies­til­lä.

Al­leg­ro-ju­nat omis­taa VR:n ja Ve­nä­jän rau­ta­tie­yh­ti­ön RZD:n omis­ta­ma Ka­re­li­an Trains -yh­tiö, jo­ka on pe­rus­tet­tu vuon­na 2006. Suo­men val­ti­on omis­ta­ma VR omis­taa yh­ti­ös­tä puo­let ja Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on omis­ta­ma RZD toi­sen puo­lik­kaan. Li­säk­si yh­ti­öl­lä on suo­ma­lai­sia ra­hoit­ta­jia. Ka­re­li­an Trains on vuok­ran­nut ju­nat lii­ken­nöit­si­jöil­le eli VR:lle ja RZD:lle.

Mat­kus­tin si­tä mi­nä­kin!

No, mi­ten täs­sä nyt käy täl­le Al­ler­go-kau­not­ta­rel­le? Läh­tee­kö Al­leg­ro-ju­na enää kos­kaan liik­keel­le? Olen mi­nä­kin eh­ti­nyt kö­röt­tää muu­ta­man ker­ran niis­sä mu­ka­vis­sa kal­lis­tu­vis­sa vau­nuis­sa edes-ta­kai­sin Hel­sin­gin ja Pie­ta­rin vä­lil­lä. Nyt tä­mä­kin kul­ku­neu­vo on jää­mäs­sä men­nei­syy­teen!

Kyl­lä tä­mä maa­il­ma pyö­rit­tää mei­tä ko­vaa vauh­tia ai­na eteen­päin ja eteen­päin! Toi­vot­ta­vas­ti ai­na koh­ti pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta!

Mu­ka­vaa al­ka­nut­ta tou­ko­kuu­ta!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu