Oletko valmis luopumaan omaisuudestasi?

Tie­dän, et­tä ei ole help­poa luo­pua pie­nis­tä­kään tar­peet­to­mis­ta esi­neis­tä, jot­ka ovat kaa­pin hyl­lyl­lä ja seu­raa­vat mi­nua kun muu­tan pai­kas­ta toi­seen. Pu­hu­mat­ta­kaan har­voin käyt­tä­mis­tä­ni vaat­teis­ta ja muis­ta isom­mis­ta ta­va­rois­ta. Ai­na tu­lee aja­tus et­tä, jos­pa vie­lä jos­kus tar­vit­sen.

Mi­nul­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti eh­kä saat­taa jos­sain mää­rin vai­kut­taa se, et­tä edel­li­ses­sä ko­ti­maas­sa­ni so­da­nai­ka­na ja so­dan jäl­kei­si­nä vuo­si­na siir­to­lai­si­na va­el­luk­ses­sa ei ol­lut mi­tään yli­mää­räis­tä mu­ka­na. Sit­ten kun al­koi tul­la jo­tain yli­mää­räis­tä, niin tu­li myös ha­lu pi­tää sii­tä tiu­kas­ti kiin­ni.

Luo­pu­mi­sen tus­ka

Tä­tä­kin asi­aa on tut­kit­tu ja kuu­lem­ma “Ta­va­ras­ta luo­pu­mi­sen tus­ka on ih­mi­sel­lä gee­neis­sä.

Toh­to­ri­kou­lu­tuk­ses­sa ole­va Sa­mu­el Pi­ha Tu­run kaup­pa­kor­ke­akou­lus­ta tut­kii evo­luu­ti­op­sy­ko­lo­gi­aa ja ku­lut­ta­ja­käyt­täy­ty­mis­tä. Hä­nen mie­les­tä esi­nei­den säi­lyt­tä­mi­nen on osa ih­mi­sen luon­toa. Ta­va­ras­ta on vai­kea luo­pua, kos­ka ih­mi­sel­lä on pe­ri­mäs­sä tap­pi­okam­mo. Saa­vu­te­tuis­ta eduis­ta on vai­kea luo­pua.

– Me­net­tä­mi­nen vai­kut­taa ih­mi­seen voi­mak­kaam­min kuin asi­oi­den saa­mi­nen. Kun ih­mi­nen tie­toi­ses­ti ha­lu­aa eroon re­surs­seis­ta, täs­sä ta­pauk­ses­sa esi­neis­tä, hän toi­mii luon­to­aan vas­taan.

Pak­ko­luo­vu­tus

Mut­ta jos ih­mi­sen on pak­ko luo­pua omai­suu­des­ta? Mil­lais­ta tus­kaa se voi tuo­da? Sen tie­tä­vät ja tun­te­vat ne ih­mi­set, jot­ka ovat tä­hän päi­vään tul­les­sa jou­tu­neet jät­tä­mään taak­se kai­ken, mi­tä oli­vat saa­vut­ta­neet ko­ko elä­män­sä ai­ka­na! Kai­ken.

Siis, olet­ko val­mis luo­pu­maan hie­man omai­suu­des­ta­si? Ky­sy­mys­tä poh­dis­ke­lin, kun luin Edus­kun­nan Tie­dot­tees­sa seu­raa­van do­ku­men­tin:

Täs­sä hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä edus­kun­nal­le laik­si ra­ja­var­ti­olain muut­ta­mi­ses­ta, jos­sa muun mu­as­sa on täy­den­tä­vät sään­nök­set:

  1. es­tei­den ra­ken­ta­mi­nen ra­ja­vyö­hyk­keel­le

se­kä ko­ko­naan uu­si py­kä­lä

  1. vel­vol­li­suus luo­vut­taa omai­suut­ta ja
  2. vel­vol­li­suus suo­rit­taa pal­ve­lu­ja

ra­ja­var­ti­olai­tok­sen mää­räyk­sel­lä. La­ki on tar­koi­tet­tu tu­le­maan voi­maan mah­dol­li­sim­man pi­an.

Jo­ten …

La­ki ei ole vie­lä val­mis, mut­ta mie­les­tä­ni mei­dän täy­tyy val­mis­tau­tua hen­ki­ses­ti sii­hen, et­tä pa­han­päi­vän tul­len, jou­dum­me luo­vut­ta­maan jo­tain omai­suut­ta ja suo­rit­ta­man ly­hy­tai­kai­ses­ti vält­tä­mät­tö­miä pal­ve­lu­ja Ra­ja­var­ti­olai­tok­sel­le.

Toi­vom­me pa­ras­ta mut­ta kui­ten­kin täy­tyy val­mis­tau­tua pa­him­paan­kin.

+3
viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu